Socialització

La societat actual ha fet un valor de la imatge. No estar dintre dels cànons afavoreix l'exclusió. I no diguem quan hi ha extremitats mal fetes o absents, comportaments involuntaris estranys, parla alentida o de difícil intel·ligibilitat, elements ortopèdics (cadires de rodes, crosses…).

La presència de la discapacitat pot afectar molts aspectes socials: menjar, vestir, desplaçaments, possibilitat d'accés a diferents entorns… Les necessitats de socialització són les mateixes. Les oportunitats, no sempre.

La lluita contra els estereotips és un tema de tots. El dret a la igualtat d'oportunitats, a la no discriminació, etc. són temes a assumir des de les escoles i, des de cada nivell educatiu, cal implementar pràctiques que afavoreixin la relació entre iguals.

Proposta de treball per aprofundir

Quines activitats proposaries a la teva aula per promoure la relació entre iguals a les hores de classe? I durant les estones de pati/descans? I per afavorir la relació entre els alumnes fora del centre escolar (per exemple, quan fan treballs a casa)? Quines coses haurem de preveure davant les excursions i festes escolars perquè puguin comptar amb la participació dels alumnes amb discapacitat que hi pugui haver al centre en què treballeu?

Creieu que la presència de persones amb discapacitat a les aules pot revertir en la societat del futur pel que fa als valors? Per què?