Aspectes cognitius i d'aprenentatge

A aquestes alçades ja queda clar que la discapacitat motriu no té perquè ser una discapacitat "única". Es tracta d'una discapacitat que sovint s'interrelaciona amb moltes àrees de la persona. Moltes teories del desenvolupament posen en la base del desenvolupament humà el coneixement del propi cos i el moviment. Deu ser lògic pensar que si hi ha alteracions en les estructures més bàsiques del desenvolupament, aquest es pugui veure afectat en una diversitat d'aspectes.

Però això no implica una lectura determinista del desenvolupament de les persones amb discapacitat motriu. El desenvolupament de les persones amb discapacitat segueix els mateixos patrons que en el cas de persones sense discapacitat. Cal més temps, es pot realitzar a partir d'experiències incompletes, es pot realitzar a partir de la interacció amb l'entorn…

Però, certament, una persona que neix amb una discapacitat motriu, ho fa en unes condicions de base que el situen en una situació de vulnerabilitat. La discapacitat motriu mediatitza el desenvolupament personal, les possibilitats de relació amb l'entorn i social, les oportunitats d'experimentar, etc. i tot plegat pot portar que, quan arriba a l'escola, hi puguin haver dificultats d'aprenentatge, dificultats d'integració sensorial, dificultats cognitives, etc. que van més enllà de les dificultats pròpiament motrius de les quals parlem en aquest curs.

L'abordatge escolar requereix, doncs, interdisciplinarietat. Cal complementar els abordatges de cada una d'aquestes possibles dificultats amb les que es puguin presentar a nivell motriu. Per exemple, un alumne amb discapacitat motriu pot presentar dificultats en l'escriptura perquè:

 1. Presenta dificultats en el control postural
 2. Presenta dificultats de motricitat fina
 3. Presenta dificultats d'integració sensorial dels grafismes
 4. Presenta dificultats en la direccionalitat del traç
 5. Presenta dificultats cognitives
 6. Presenta un trastorn de lectoescriptura
 7. Presenta dificultats de consciència fonològica
 8. Presenta dificultats d'atenció
 9. Presenta dificultats de memòria
 10. Altres dificultats
 11. Combinacions d'elles

I, evidentment, l'abordatge escolar a aquestes dificultats en l'escriptura no es pot fer deslligat dels motius que la originen, o esperant que un ordinador solucioni tots els problemes alhora.

La discapacitat motriu no implica necessàriament altres discapacitats, però sovint hi ha comorbilitat de manifestacions. Quan n'hi ha, poden necessitar el suport d'altres eines (informatitzades, o no):

 • Ajuts visuals: Llibres amb lletres de pal o ampliades, amb gravats, magnificadors, programari específic de veu per ordinador o dispositius…, calculadores parlants amb botons grossos.
 • Si la informació arriba de manera esbiaixada pel canal auditiu proposarem aparells que permeten escoltar: audífons, auriculars, amplificadors, sobretitulació per als programes de televisió amb traductor llenguatge signat, telèfons vibràtils, etc.

Les TAC i la discapacitat motriu

La forta empenta que durant les darreres dècades han rebut les tecnologies de l'aprenentatge i de la comunicació (TAC) estan permeten, i alhora facilitant, l'accés a les persones amb discapacitat motriu a la informació. Però per a aquest col·lectiu, això no ha estat exempt de dificultats.

La primera de les dificultats que ens agradaria ressaltar és l'accessibilitat. És evident que els dissenyadors dels sistemes multifuncionals no han tingut present aquest col·lectiu d'usuaris. Qualsevol usuari pot treballar quasi simultàniament en diferents tasques: crear una presentació, consultar la wikipèdia, veure una pel·lícula, escoltar música, enviar un missatge, baixar-se alguna cosa d'interès, etc. Coincidiria amb un estat que podríem anomenar de velocitat: “molts recursos en poc temps i de manera conjunta”. Els alumnes amb discapacitat motriu, a vegades, no poden seguir el ritme imposat.

També dificulta l'accés a les TAC el fet que la tecnologia actual sovint tendeix a mostrar-se sota la forma de dispositius molt petits i de fàcil transport. Això afegeix dificultats d'abast i de control pròpies de les persones amb discapacitat motriu. Aquestes mateixes dificultats indiquen els punts de feblesa i de millora d'aquesta mateixa tecnologia. És un dilema ètic: proposem productes que semblen senzills i amb altes prestacions, però de mides reduïdes i a la vegada poc accessibles.

Un segon aspecte que ens agradaria comentar és el contingut de la informació. Els llibres, la documentació en paper, suposen un notable entrebanc per a les persones amb dificultats motrius. Pesen, cal una manipulació delicada, precisa… Una solució és facilitar els continguts en formats informàtics, com els processadors de textos, presentacions, etc., formats molt més estables, fàcilment modificables i adaptables que permeten igualar les diferències dels usuaris. Els professionals que treballen amb les tecnologies de suport a les persones amb discapacitat, han incorporat el terme tecnologia d'assistència o tecnologia “assistiva” (Assistive Technology). Terme que aplega les enginyeries tant de la rehabilitació com de la salut per atorgar atencions educativosanitàries. Així per exemple, si es preveu que una persona amb discapacitat motriu pot ser candidata a utilitzar sistemes específics d'accés a la informació, quan abans iniciï l'aprenentatge de tècniques i ajudes, abans podrà igualar-se el desavantatge. En aquest sentit les aportacions de la tecnologia “assistiva” poden ser oportunes.
Les pàgines web presenten un disseny tan divers com el munt de dissenyadors que les generen. Cal posar ordre a aquest desgavell: canvis d'orientació del disseny, incorporació de distints sistemes operatius, filosofies de treball diferents, la forta competitivitat que hi ha entre ells… A partir dels anys 90, van començar a prendre forma els principis d'accessibilitat web a través d'un conjunt de propostes que pretenen agrupar les necessitats de les persones amb distintes discapacitats.

Normes WAI en català

Propostes de treball per aprofundir

1. Creieu que amb els professionals que hi ha al centre n'hi ha prou per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes amb discapacitat motriu? De quins professionals es pot arribar a disposar? Coneixeu els passos que cal fer per accedir a altres professionals? Qui pot informar sobre això?

2. Reviseu els articles següents:

Tecnologia assistiva
Document per a les famíles