Els serveis de suport

Els principals serveis de suport del nostre context serien:Serveis de suport educatiu

  • Els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) són serveis de suport i assessorament psicopedagògic i social als centres educatius i a la comunitat educativa. Els EAP desenvolupen les seves actuacions en els centres educatius i el seu entorn amb la col·laboració dels altres serveis i professionals del sector. Per a més informació: EAP a la XTEC
  • Els serveis educatius específics de suport per a l’atenció per a l'alumnat amb discapacitat motriu (SEEM) són un ajut a la tasca docent del professorat i a l’activitat pedagògica dels centres per a l’adequació de les necessitats de l'alumnat amb greus dificultats motrius. També donen atenció i orientació a les seves famílies. Per a més informació: Serveis educatius específics en trastorns motrius i d'accessibilitat


Considerem important transmetre la idea que no treballem sols. Existeixen un munt de serveis als que podem recórrer quan ens cal. Es tracta de serveis, d'institucions públiques o privades destinades a cobrir algun aspecte de les persones amb discapacitat o dels seus cuidadors principals.Serveis de suport a la primera infància

  • Els CDIAP (centres de desenvolupament infantil i d’atenció precoç) són serveis públics i gratuïts del Departament d’Acció Social i Ciutadania que ofereixen consulta i tractament a la població infantil de 0 a 6 anys que presenti algun trastorn, o risc de patir-ne, en el desenvolupament per causa orgànica, psicològica i/o social. Per a més informació: Departament de Benestar Social i Família

Serveis d’atenció social

  • Els EVOL (equips de valoració i orientació laboral) són serveis que tenen com a funció prioritària l’orientació de les persones amb discapacitat per a la seva integració laboral. Per a més informació: Departament de Benestar Social i Família
  • Els SIL (servei d’integració laboral) són serveis que tenen com a objectiu afavorir la integració laboral de persones amb discapacitat. Per a més informació: Departament d'Empresa i Ocupació
  • L’EAL (Equip d'Assessorament Laboral de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona) és un servei especialitzat en la inserció laboral de persones amb discapacitat al mercat ordinari de treball. Per a més informació: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
Altres serveis de suport

  • El Centre per a l’Autonomia Personal Sírius és un servei del Departament d’Acció Social i Ciutadania, adscrit a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, que té com a objectiu potenciar l’autonomia personal, millorar l’accessibilitat i afavorir la integració social de les persones amb discapacitats i la gent gran. Disposa d’àrees d’accessibilitat, ajuts tècnics, comunicació i promoció i difusió. Per a més informació: Centre per a l'autonomia personal – Sírius


  • La Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC) és un servei extern de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona que té un acord de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (Departament d’Educació i Departament d’Acció Social i Ciutadania). S’adreça a les persones amb discapacitat motriu que requereixen formes augmentatives i alternatives de comunicació i tecnologies de suport per a l’accés a l’ordinador, el joc adaptat i el control de l’entorn. Per a més informació: Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació (UTAC)