Presentació

La inclusió dels alumnes amb discapacitat motriu és un repte que implica canvis a tots nivells: el mestre d’aula pot requerir noves eines, perquè ha de donar resposta a nous reptes; el centre es veu interpel·lat per nous interrogants, la comunitat educativa ha de compensar i fer arribar aquest col·lectiu d’alumnes als mateixos èxits escolars que la resta…

Es pretén desvetllar dubtes alhora que oferir recursos per assenyalar les respostes. Es pretén acompanyar un procés reflexiu que parteix del sentiment de soledat que pot experimentar qualsevol professional de l’educació davant un nou repte (donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes amb discapacitat motriu) i adonar-se de la quantitat de possibilitats que hi ha a l’abast per donar-hi resposta.

El camí cap a la inclusió escolar dels alumnes amb discapacitat és un camí que cal fer personal i col·lectivament. Tant de bo que aquest material hi ajudi.

Objectius

 • Reflexionar al voltant de la inclusió de l’alumnat amb discapacitat motriu.
 • Conèixer les dificultats que pot presentar l’alumnat amb discapacitat motriu.
 • Promoure pràctiques inclusives a l’aula
 • Oferir estratègies d’intervenció a l’aula
 • Conèixer recursos i aplicacions TAC

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un projecte personal i contextualitzat.

Mòdul 1: La capacitat motriu

 • Pràctica 1: Capacitat versus discapacitat
 • Pràctica 2: Definició de discapacitat motriu
 • Pràctica 3: Tipus de discapacitat motriu
 • Pràctica 4: Les Pluridiscapacitats

Mòdul 2: Inclusió de l'alumnat amb discapacitat motriu

 • Pràctica 1: L'alumnat amb discapacitat motriu a l'escola inclusiva
 • Pràctica 2: Els serveis de suport
 • Pràctica 3: Xarxes de serveis

Mòdul 3: Barreres a la participació escolar i a l'aprenentatge

 • Pràctica 1: Control postural i mobilitat
 • Pràctica 2: Manipulació d'objectes
 • Pràctica 3: Activitats de la vida diària
 • Pràctica 4: Comunicació
 • Pràctica 5: Aspectes cognitius i d'aprenentatge
 • Pràctica 6: Socialització

Mòdul 4: Estratègies d'intervenció a l'aula

 • Pràctica 1: Donar oportunitats
 • Pràctica 2: Lentitud
 • Pràctica 3: Imprecisió dels moviments
 • Pràctica 4: Els suports materials a l'aula
 • Pràctica 5: Els suports han de servir per resoldre dificultats
 • Pràctica 6: Les TAC a l'aula
 • Pràctica 7: La ubicació a l'aula

Mòdul 5: El context "aula"

 • Pràctica 1: Enfocament rehabilitador versus habilitador
 • Pràctica 2: El treball interdisciplinari (suports humans)
 • Pràctica 3: Treball en coordinació
 • Pràctica 4: El paper de la família

Mòdul 6: Recursos TAC a la discapacitat motriu

 • Pràctica 1: Accés a Internet
 • Pràctica 2: Control de l'entorn
 • Pràctica 3: Desplaçament i mobilitat
 • Pràctica 4: Materials i activitats d'aprenentatge
 • Pràctica 5: Recursos per a la lectura i l'escriptura
 • Pràctica 6: La veu com a recurs
 • Pràctica 7: Opcions d'accessibilitat dels sistemes operatius

Projecte.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per a Mozilla Firefox.