Altres eines de creació i adaptació de materials digitals accessibles per a alumnes amb ceguesa i baixa visió.

A vegades ens caldrà convertir originals en paper en activitats interactives per tal que els alumnes amb discapacitat visual hi puguin accedir.

En altres ocasions disposarem de continguts digitals no accessibles que caldrà transformar en activitats interactives accessibles.

Podem utilitzar el següent programari:

1) Hot Potatoes.

2) Els Qüestionaris del Moodle.

3) Tractament dels llibres digitals. OCR.

Hot potatoes

Hot Potatoes és un programa d'autor que inclou sis eines per elaborar exercicis interactius i d'autoavaluació, executables amb un navegador.

Aquestes pàgines poden estar allotjades a internet o al servidor del centre, també és poden incloure a l'entorn Moodle.

Què fa cada eina:

• Els exercicis que fa JQuiz poden ser de resposta de múltiples opcions, híbrida, de respostes curtes i de selecció múltiple.

• JMatch s'utilitza per fer exercicis d'aparellaments de texts i gràfics.

• JCross és una eina per crear puzzles de mots encreuats.

• JCloze crea exercicis d'omplir els espais en blanc.

• JMix crea exercicis d'ordenar paraules o frases.

• The Masher no crea exercicis ja que la seva funció és fer un index on reculli totes les pàgines web que hem fet amb les diverses eines de Hot Potatoes.

Què el converteix en una eina de creació de material accessible?

- Ens permet manipular el contingut de tal manera que es podran acomplir els criteris visuals per a alumnes de baixa visió.

- La seva estructura textual permet una lectura coherent del contingut de l’activitat amb el revisor de pantalla.

- No totes les activitats creades són accessibles. Sí les creades amb el JQuiz (respostes curtes i de selecció múltiple), JCross (mots encreuats), JCloze (textos amb espais en blanc).

Podeu trobar més informació per a la creació d'activitats accessibles amb Hot potatoes:

1) http://docs.moodle.org/es/Hotpotatoes

2) Enllaç de la página oficial de Hotpotatoes: http://hotpot.uvic.ca/

3) Tutorial: http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/Hot_Potatoes/

Exemples d'activitats accessibles:

1) Mots encreuats. Quan el revisor de pantalla entra a la casella (1) s'obre la part textual que cal completar. Quan s'escriu en el quadre d'edició, s'omple la part corresponent als mots encreuats. Podeu fer la prova amb el ratolí.

http://endrino.pntic.mec.es/~hotp0071/isabelsola/crucigrama1.htm

Imatge: Exemple de mots encreuats

Exemple mots encreuats

2) Omplir buits. En tractar-se d'una activitat amb text el revisor de pantalla pot llegir-ho tot i també es pot completar l'activitat omplint els quadres d'edició.

http://endrino.pntic.mec.es/~hotp0071/isabelsola/huecos1.htm

Imatge: Exemple d'omplir buits

Exemple omplir buits

Qüestionaris i lliçons del Moodle

Els qüestionaris i lliçons del moodle permeten crear activitats interactives accessibles al revisor de pantalla.

No tots els elements seran accessibles, però sí la majoria.

- Preguntes obertes. Text.

- De selecció múltiple. Botó d'opció.

- De resposta única. Verificació. Llistes desplegables.

Només cal tenir en compte la descripció de les imatges.

Per elaborar Qüestionaris al Moodle podeu consultar el curs de Moodle de la xtec http://apliedu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/gestio_centres/d204/modul_4/practica_1

A Alexandria podeu trobar exemples de qüestionaris Moodle. Cal però que els obriu a dins del Moodle.

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=5&rid=559

Imatge: Qüestionari de moodle

Imatge d'un Qüestionari

Tractament dels llibres digitals. OCR.

Hi ha molts tipus de llibres digitals. El fet que siguin accessibles o no als alumnes amb discapacitat visual depen del format en que estan fets. En general,podríem dir:

  1. Els que estan editats en html són accessibles als revisors de pantalla i es poden magnificar sense que es distorsionin els textos.
  2. Les activitats creades en Flash no acostumen a ser accessibles. Poden ser-ho si han estat correctament dissenyades i s'han etiquetat tots els botons.
  3. Els que semblen imatges digitalitzades (són imatges) no són accessibles als revisors de pantalla.

1) Exemple de llibre digital accessible als revisors de pantalla:

http://www.llibrewebsantillana.cat/unidades/alfresco/lengua_catalana_1ESO/lf/u071008_ct_p/index.html

Podem observar com el text és accessible però les activitats en flash no ho són.

2) Exemple de llibre digital no accessible als revisors de pantalla. El text no es pot llegir ni es pot capturar.

http://www.edebe.com/edebeinteractiva/documentos/1_ESO/naturales_1_cas/flipbook/index_grey.html

Si volem podem transformar una pàgina del llibre no accessible en un document que pugui ser llegit pel revisor de pantalla. Com?

Instruccions per capturar una pàgina d'un llibre digital NO ACCESSIBLE.

1. Entrar al llibre digital.

2. Situar-se a la pàgina que desitgem capturar (teoria, exercici, etc.)

3. Posar doble pàgina.

4. Anar a la impressora i seleccionar la impressora PDF Creator.

5. Imprimir. Es crea un fitxer PDF amb la pàgina seleccionada.

6. Aquest fitxer és una imatge i no es pot llegir.

7. Passar un OCR i convertir la imatge en text.

Amb aquests passos podem passar un llibre digital no accessible i convertir-lo en accessible.

Un OCR és un programa de reconeixement òptic de caràcters. A partir d'una imatge obté el text.

Més informació a la wikipèdia http://ca.wikipedia.org/wiki/OCR