El llenguatge. L'aprenentatge per imitació.

El llenguatge

Per al nen cec el llenguatge és una excel·lent font d’aprenentatge i comunicació, que resulta fonamental per a la comprensió de coses imperceptibles per al tacte i l’apropa a tot allò de què no pot tenir experiència directa: objectes de dimensions massa grans o massa petites, o distants en el temps o en l’espai, o fora del nostre entorn… En tots aquests casos el llenguatge, juntament amb representacions i maquetes, serà l’eix de coneixement del nostre alumne, l’eix del seu enriquiment conceptual.

Hi ha, però, conceptes de característiques intrínsecament visuals, com el color o la perspectiva, la pintura o la fotografia que resulten incomprensibles sense una experiència visual directa.

Pot donar-se el cas que el nen cec incorpori al seu vocabulari habitual registres mancats d’experiència perceptiva que els ompli de sentit: els significats poden ser parcials, erronis i, fins i tot, inexistents, a causa de les diferents accepcions o al sentit figurat que pot tenir aquella paraula i que no pot ser contrastada per un altre canal perceptiu.

D’aquest fet en diem “verbalisme” i consisteix a utilitzar o interpretar en un discurs paraules amb significats equivocats o, fins i tot, buides de contingut, sense que sovint això és faci palès en un primer moment ja que, a causa de la facilitat d’imitació i memòria a nivell verbal que mostren la majoria d’alumnes cecs, la paraula està col·locada correctament a la frase. No és fins que cal passar a l’acció que ens adonem que un nen cec no vol sortir a buscar “pedres” quan pedrega per por que li caigui un roc al damunt, o que un altre nen és incapaç de separar la roba humida de la seca, tot i que ha detallat sense cap oblit la vegetació pròpia de la zona humida a la península ibèrica, o que es nega a menjar sopa de “cabell d’àngel”…

Cal que valorem, doncs, la importància que té el llenguatge en la construcció de significats per als nostres alumnes amb ceguesa. La varietat i la riquesa de les experiències sensorials i un llenguatge descriptiu de qualitat, és a dir, clar, concret i adequat a l’edat, seran determinants per poder compensar, en part, les mancances d’informació visual. La nostra atenció ha d’estar dirigida a assegurar que la incorporació de nou vocabulari sigui una incorporació de continguts clars i concrets.

La competència comunicativa

Aprendre a parlar per comunicar-se és el resultat d'un aprenentatge social. Gràcies a les interaccions amb els altres i a la diversitat de contextos i situacions es desenvolupen les habilitats comunicatives. En els alumnes amb ceguesa haurem de posar especial atenció als efectes del verbalisme explicats a l'apartat anterior. En aquest sentit és totalment pertinent l'afirmació de Bosch i Palou (2005) quan diuen que "produir una frase de manera correcta no necessàriament comporta un acte de comunicació".


Us proposem … Podeu consultar les reflexions que Bosch i Palou fan sobre llenguatge i comunicació al llibre La llengua oral a l'escola: 10 experiències didàctiques. Cliqueu sobre el capítol "La competència comunicativa" (pàg. 31) i analitzeu quina incidència pot tenir la ceguesa en un infant en el desenvolupament de les quatre grans àrees de coneixements i habilitats per a la competència comunicativa descrites per Michael Canale:

La competència comunicativa (Bosch i Palou, 2005)

La imitació

La capacitat d’imitació és de gran rellevància per al desenvolupament maduratiu global de qualsevol nen o nena. Tant pel que fa a l’aspecte psicològic, com social, com d’aprenentatges escolars.

Ja des dels inicis de l’etapa d’educació infantil, la imitació constitueix la base de l’aprenentatge d’hàbits i actituds, d’habilitats manipulatives i, molt especialment, del desenvolupament del joc simbòlic, tan important per canalitzar emocions i assimilar el món que ens envolta, tot avançant en els processos de socialització reproduint els comportaments i els rols que observem.

A mesura que els nens i les nenes creixen incorporen nous patrons de conducta adequats a les diferents situacions, desenvolupen noves habilitats socials, més ventalls d’interacció…, i ho fan gràcies als processos d’imitació.

Per el nen o nena amb ceguesa les possibilitats d’aprenentatge per imitació resulten molt minvades. Haurem de donar-los la informació adequada en cada cas sobre tot allò que no veuen i els és difícil de percebre, i induir-los a una sèrie d’activitats i experimentacions que els portin a incorporar aprenentatges significatius adequats a cada moment evolutiu.

Les habilitats manipulatives i destreses motores hauran de ser motiu d’una atenció especial si volem que es desenvolupin de forma adequada. Les activitats i experimentacions en aquestes àrees hauran de ser destriades en seqüències molt delimitades de moviments i habilitats, que després se sumaran en un continu, tant si estem pensant a jugar a fer el dinar a la cuineta, com a elaborar un collage de textures, per posar dos exemples. A més, haurem de pensar a mostrar al nen el resultat final d’allò que volem aconseguir, per facilitar-li la projecció de l’objectiu que perseguim.

Tot i així, en general, als nens i nenes amb ceguesa els costarà desenvolupar el joc simbòlic, i incorporar amb correcció les diferents habilitats motores i de manipulació.

En mancar-los tota la iconografia visual que els envolta, també els costarà adaptar-se al ritme ràpid de variació dels patrons de comportament en funció de l’edat.

Això els fa semblar, i també ser, a vegades, infantils en relació amb el seu grup d’edat, que és sempre molt ràpid a incorporar tendències i maneres de fer.

Des de l’àmbit escolar i, tant o més important, el familiar, s’haurà de prestar molta atenció a aquestes dificultats per compensar-les en la mesura del possible.

Us proposem …

Descriviu com treballaríeu amb un alumne amb ceguesa l’elaboració d’un collage de textures.

Penseu com cal pautar tot el procés.