Guia

Presentació

Un dels principis de les nostres escoles és el de poder donar una resposta educativa ajustada a les característiques i necessitats de cadascun del alumnes, i fer-ho dins un marc de comprensió i enriquiment mutu del grup classe. També és cert que vivim en un món on la imatge i els suports audiovisuals tenen un pes cada cop més rellevant en qualsevol activitat social, a l’escola també. Dins aquest context, i com a professionals de l’educació, pot semblar un autèntic repte haver-nos de plantejar com fer-ho per donar una resposta d’inclusió educativa a un grup d’alumnes amb un company amb ceguesa o molt poca visió. A moltes de les preguntes que a partir d’aquest plantejament se’ns acudeixen és a les que intentem donar resposta des d’aquest curs.

Objectius

Els objectius que es presentaran en aquest curs són:

 • Aproximar-nos al concepte de discapacitat visual: la ceguesa i la baixa visió.
 • Entendre les peculiaritats evolutives de l’alumnat amb ceguesa o baixa visió i els estils d’aprenentatge característics d’aquest col·lectiu.
 • Prendre decisions sobre criteris metodològics i trobar recursos organitzatius i estratègies de treball dins l’aula per facilitar la inclusió educativa d’alumnat amb ceguesa o baixa visió.
 • Reflexionar sobre com el model organitzatiu del Centre Educatiu pot ajudar a gestionar amb eficàcia la inclusió d’aquest alumnat.
 • Aproximar-nos a les peculiaritats de la discapacitat visual a les diferents etapes educatives: educació infantil, primària i secundària.
 • Conèixer alguns aspectes rellevants i peculiars de les diferents àrees curriculars: llengües, matemàtiques, educació física, musical, visual i plàstica, informàtica…
 • Aportar criteris per a la programació curricular i l’adaptació d’activitats en les diferents propostes d’ensenyament i aprenentatge.
 • Aprendre el braille com a codi de lectura i escriptura per a persones amb ceguesa. Aproximar-nos a l’ús de materials tàctils i auditius com a suport a l’aprenentatge.
 • Conèixer els recursos ordinaris d’accés a la tecnologia i com adaptar l’entorn informàtic i el programari més habitual de treball a les escoles per facilitar-ne l’accés i la feina a l’alumnat amb discapacitat visual.
 • Conèixer alguns recursos específics d’accés a la tecnologia: la tiflotecnologia i alguns programes d’ús concret per a persones amb baixa visió o ceguesa.

Continguts

Els continguts es presenten en mòduls, però és el participant al curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor, que acabarà en un projecte personal i contextualitzat.

 • En el Mòdul 1: Discapacitat visual: introducció.
 • En el Mòdul 2: Entrenament i aprofitament visual.
 • En el Mòdul 3: Alumnat amb baixa visó.
 • En el Mòdul 4: La ceguesa.
 • En el Mòdul 5: Didàctica de l'aprenentatge de la lectura i l' escriptura en braille. Adaptació de materials.
 • En el Mòdul 6: Selecció, creació i adaptació de materials digitals accessibles.

Aquests mòduls estan dissenyats amb unes pràctiques que pretenen equilibrar la part teòrica i la part pràctica. Propicien l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en la realitat,i el context i l'entorn de treball en què cadascú es mou.

Requeriments tècnics

Els materials d'aquest curs s'han dissenyat per treballar amb els paquets ofimàtics més usuals i poden ser visualitzats amb qualsevol navegador, tot i que estan optimitzats per Mozilla Firefox.