Pràctica 3. Marc normatiu: igualtat en les polítiques públiques

  • Busca a la Llei d’educació de Catalunya i a la Llei orgànica d’educació els articles que parlen sobre coeducació, igualtat d’oportunitats, gènere, principi d’igualtat, comportaments sexistes i violència de gènere. Consideres que la Llei està dotant d’importància la igualtat de gènere en l’educació?

Què diuen sobre la Igualtat d'oportunitats els Documents d'organització i funcionament del curs 2011-2012?

Igualtat en la política educativa

El repte d’incorporar la igualtat de gènere en el sistema educatiu té l’obligació, l’impuls i el suport de les polítiques públiques. Tant des de l’àmbit de la política educativa com d’igualtat s’han establert objectius, principis i obligacions que posicionen el sistema educatiu com a agent actiu de la conformació de nous valors i identitats més igualitàries.

«Aquests darrers anys s’han aprovat una sèrie de lleis, plans i programes, des de les administracions, que promouen, de manera explícita, mesures per aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes i l’eradicació de la violència de gènere en tots els àmbits de la societat i, en especial, en l’àmbit educatiu. Suposen un avanç legislatiu que concreta mesures per corregir disfuncions i per fer efectiu el principi d’igualtat i l’eliminació de tot tipus de discriminació. Aquestes lleis determinen la transversalitat del principi d’igualtat entre dones i homes i estableixen l’educació per a aquesta igualtat com una de les finalitats del sistema educatiu i l’eliminació dels obstacles que la dificulten com un principi de qualitat» (Roset, Pagès, Lojo i Cortado, 2008).

La política educativa, des del punt de vista normatiu, té plenament integrat el principi d’igualtat, i l’estableix com un dels seus principis essencials.

Tant la Llei d’educació d’àmbit estatal (Llei orgànica 2/2006) com la Llei d’educació a Catalunya (Llei 12/2009) recullen entre els seus principis i les seves finalitats la igualtat efectiva entre dones i homes, així com una sèrie d’articles adreçats a garantir aquest principi: formació del professorat en matèria d’igualtat, atenció a la igualtat en els textos i materials didàctics o incorporació en el Consell Escolar d’una persona responsable de l’impuls de mesures d’igualtat.

Pla integral de polítiques de gènere i d’igualtat d’oportunitats 2008-2011

Des del Departament d’Ensenyament s’han posat en marxa diversos programes que materialitzen els seus objectius i les seves accions:

El Departament d’Educació col·labora també amb altres departaments de l’Administració per al desenvolupament d’actuacions en aquest camp. Un exemple és la col·laboració establerta amb el Departament de Treball, a través de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, mitjançant la qual s’estan desenvolupant activitats adreçades a fomentar una orientació igualitària des dels centres escolars.L’orientació acadèmica i professional en el projecte educatiu

Després del recorregut efectuat pels diferents àmbits de l’enfocament coeducatiu, sembla evident que la tasca d’orientació forma part indissoluble dels seus objectius. S’ha de treballar en l’àmbit de la tutoria tant a primària com a secundària.

Si bé l’orientació constitueix una àrea de treball específica del sistema educatiu —se li reconeix una finalitat i unes estructures i persones especialitzades concretes (els equips i departaments d’orientació)—, la tasca que es desenvolupi en matèria d’orientació igualitària es pot veure reforçada en la mesura que els seus objectius siguin compartits pel conjunt del sistema, és a dir, en la mesura que aquesta formi part d’un projecte coeducatiu més ampli. Sobretot si es concep, a més de com una peça més del sistema, com una tasca amb objectius transversals i compartits amb la resta dels àmbits i professionals especialitzats, en la qual tota la comunitat docent pot aportar el seu gra de sorra —i cal que ho faci.

Partint d’aquest enfocament integral, en el mòdul següent s’aborden els eixos i les pràctiques concretes d’una orientació igualitària.