Pràctica 2. El repte de la igualtat en el sistema educatiuReflexió…

Què entens pel concepte de coeducació? Intercanvia les teves reflexions en el fòrum de debat.


La igualtat com a principi educatiu: la coeducació

Conscients de la rellevància que té el sistema educatiu en la conformació d’unes relacions de gènere més equilibrades entre l’alumnat, des de fa uns quants anys són moltes les iniciatives i línies de treball que s’han llançat en aquest terreny.

En els centres d’ensenyament es treballa en el desenvolupament de nous mètodes educatius basats en el concepte de coeducació.

El mètode coeducatiu consisteix a integrar d’una manera transversal el principi d’igualtat en l’activitat, la gestió i l’organització dels centres educatius, implicant-hi no només el professorat, sinó la totalitat de membres de la comunitat educativa.

«La coeducació representa un replantejament de la totalitat dels elements implicats en els processos d’ensenyament-aprenentatge: de les finalitats més remotes als objectius més concrets; dels continguts bàsics del currículum de l’etapa al disseny d’unitats didàctiques; de l’organització general del sistema i el centre a les relacions de comunicació a l’aula; de les orientacions metodològiques generals al disseny d’activitats específiques; de la fixació de criteris d’avaluació al disseny d’instruments d’observació… En definitiva, es tracta d’intervenir des de l’àmbit escolar, en un procés d’anàlisi i redefinició dels models curriculars que configuren els arquetipus d’home i de dona» (Sánchez i Rizos, 1992).Activitat 1. El currículum ocult

 • Reflexiona: què entens pel concepte de currículum ocult? Quins valors transmetem implícitament en la pràctica educativa en relació amb els nois i les noies? Intercanvia les teves reflexions en el fòrum de debat.

En l’enfocament coeducatiu tenen una rellevància especial els coneixements, les normes i els valors implícits en l’anomenat currículum ocult.

En contraposició al currículum explícit o formal, el currículum ocult transmet d’una manera inconscient tots aquests components de la cultura, entre ells, i en gran part, prejudicis, idees preconcebudes i estereotips de gènere. Aquests són assumits d’una manera natural i acrítica, per això és difícil identificar-los i treballar-los. I els aprenentatges que es deriven d’aquest mecanisme peculiar afecten no només l’alumnat sinó també, i d’una manera especial, el professorat.

«Aquest currículum ocult inclou també tot un seguit d’idees heretades del passat sobre com són o haurien de ser les relacions socials entre els sexes i els models de masculinitat i feminitat que hi estan associats. Aquestes nocions, si no han estat sotmeses a una revisió crítica per part del professorat, reprodueixen i reforcen el sexisme en el si de la institució escolar. La investigació pedagògica ha posat de manifest el sexisme que existeix dins del currículum ocult i que actua a través de múltiples mecanismes com, per exemple, les diferents expectatives del professorat sobre el rendiment escolar en funció del sexe de l’alumnat, els tipus de relació que s’estableixen dins de l’aula, l’organització escolar, l’ús dels espais i equipaments, la contenció o potenciació de comportaments espontanis de l’alumnat en funció dels models de feminitat i masculinitat implícits» (Roset, Pagès, Lojo i Cortado, 2008).

Principals àrees de treball de la coeducació

L’enfocament coeducatiu en els centres d’ensenyament comprèn el conjunt d’àmbits que conformen la tasca educativa.

Font: Elaboració pròpia basada en Roset, Pagès, Lojo i Cortado, 2008.

L’orientació també forma part de la coeducació, però és important considerar la resta d’àmbits per tal d’assolir objectius més estructurals en educació igualitària.Activitat 2. Àmbit de comunicació

 • Analitza quin llenguatge escrit i gràfic s’utilitza en el teu centre educatiu: a quin nom s’adrecen els escrits (pares, mares, famílies, professors…)? Com és la retolació dels diferents espais del centre?
 • Analitza el llenguatge escrit i gràfic del llibre de text de la matèria que imparteixes, quins llibres de literatura o contes utilitzes per a la teva matèria? Saps quins llibres i quines revistes llegeix l’alumnat en el seu temps lliure?

Intercanvia les teves reflexions en el fòrum de debat.

La comunicació i el llenguatge reflecteixen la realitat, però també la creen. En l’entorn educatiu, tot i que s’està avançant molt en aquesta àrea, encara avui a través del llenguatge es tendeixen a transmetre molts estereotips sexistes i, el que és més important, a invisibilitzar les dones amb l’ús del masculí com a genèric.

«Allò femení es deriva d’allò masculí com la seva negació. Les regles d’ús del gènere gramatical no tenen en compte l’existència autònoma de les dones. Heus aquí una anècdota escolar que reflecteix molt bé aquest problema.

 • Senyora mestra, com es forma el femení?
 • A partir del masculí: afegim una “a” al final.
 • Senyora mestra, i el masculí com es forma?
 • El masculí no es forma, existeix»

(Jaramillo C., 1999).

Font: Puño y Letra.

Més enllà del llenguatge verbal


«No podem oblidar que el llenguatge és el principal vehicle de comunicació a l’escola i, per tant, cal tenir cura de totes les manifestacions comunicatives: en el llenguatge oral (espontani, immediat, informal, directe); en el llenguatge escrit (formal, més elaborat, en queda constància i se’n pot fer difusió); en el llenguatge icònic (les imatges que acompanyen els textos i que representen accions de persones); en altres elements ambientals (cartells, distribució d’espais comuns, etc.), i vetllar perquè no s’exclogui la presència femenina, no s’atribueixin estereotips sexistes i es mantingui la presència equilibrada de dones i homes» (Roset, Pagès, Lojo i Cortado, 2008).

L’ús del llenguatge sexista està més relacionat amb la cultura que amb aspectes de caràcter lingüístic. De fet, la llengua ens ofereix multitud de recursos per utilitzar un llenguatge inclusiu.

Orientacions i recomanacions

3. El llenguatge inclusiu
3.1.Propostes per representar i visibilitzar els homes i les dones en la llengua L’ús del masculí genèric dificulta fer visibles les nenes i les dones en el llenguatge. Cal tractar de manera equitativa els homes i les dones, els nois i les noies, els nens i les nenes. Per tant, si és possible, cal seguir les recomanacions següents:
 • Substituir, per exemple, els professors per el professorat; els alumnes per l’alumnat; els nens per els infants; els homes per les persones, l’equip, el personal…, i els pares per la família, la mare i el pare.
 • Utilitzar el tractament de vós, que és habitual en el llenguatge administratiu (us convidem a…, us saludem cordialment…).
 • Usar els adjectius que són fórmules vàlides per a ambdós sexes (drets humans en lloc de drets dels homes).
 • Fer atenció a algunes frases i perífrasis que porten marques de gènere (hi tenen molt interès en lloc de hi estan molt interessats).

4. Els estereotips
4.1. Gènere i sexe

 • Proposar alternatives que reflecteixin la diversitat de les persones associades a rols, ocupacions, etc.
 • A l’hora de referir-se a les professions i a les ocupacions, visualitzar tasques i responsabilitats com homes infermers i llevadors i dones bomberes, per exemple.
 • Introduir homes en les imatges de professions i activitats domèstiques, tradicionalment femenines (per exemple, un home que planxa, i, en el cas contrari, introduir dones en les professions tradicionalment masculines.
 • Fer atenció especial, en el cas de les dones, en els colors i estils de la indumentària: defugir que les dones vesteixin com “barbis”.

5. El contingut
5.1. Sobre el gènere i sexe

 • Nomenar les autores i els autors pel nom i cognoms, evitant usar només les inicials del nom seguides del cognom.
 • Presentar les persones (dones i homes) que han fet aportacions a la història en les diverses àrees del món del coneixement (geografia i història, ciències naturals, arts, matemàtiques, economia, tecnologia, física, química, legislació, drets de les persones, etc.)
 • Presentar també persones de cultures i civilitzacions, diferents a l’occidental, que han fet aportacions a la humanitat.
 • Donar a conèixer els sabers de les dones com a elements que han fet avançar i progressar les societats.

6. El llenguatge gràfic
6.1. Gènere i sexe

 • Incorporar les aportacions de les dones en el moviment obrer i el feminista.
 • Representar els homes i les dones sense estereotips sexistes, desenvolupant feines domèstiques, intercanviant-se les activitats laborals tradicionalment femenines o masculines.
 • Representar la diversitat familiar i la diversitat afectiva i sexual en les imatges, els continguts i els textos.
 • Repensar les imatges icòniques i simbòliques perquè no siguin sexistes.
 • Tenir cura de les imatges i dels textos adjunts i també de les notes de peu de pàgina: evitar adjectius i frases fetes que siguin generalitzadores i superficials.
 • Treballar amb dades estadístiques desagregades per sexes.

Font: Departament d’Educació. Orientacions i recomanacions per elaborar i seleccionar continguts educatius digitals. 2010Activitat 3. Àmbit curricular

 • Reflexiona: quantes dones se citen en els llibres de text de la matèria que imparteixes? Quines activitats van fer o fan?

Pots fer reflexionar a l’alumnat també sobre aquest assumpte fent a l’aula l’activitat ‘Qui és qui? Dones científiques’ dels materials ‘Ni més, ni menys, iguals’ o l’activitat ‘A qui recorda la història?’ dels materials ‘Rompiendo Esquemas: Programa de orientación académica y profesional’ (pàgs. 114-125).

«Per aconseguir que les nenes i els nens, les noies i els nois puguin configurar d’una manera conscient i autònoma el seu projecte de vida, el currículum escolar ha d’aportar una àmplia diversitat de models de gènere. A la vegada, aquesta pluralitat de maneres de viure la pròpia identitat hauria d’estar lliure de les limitacions, imposicions o rigideses derivades de les tradicions culturals. La reflexió crítica sobre les identitats femenines i masculines, que la coeducació realitza des de fa temps, aporta al desenvolupament del currículum tot un bagatge important de pràctiques i sabers» (Roset, Pagès, Lojo i Cortado, 2008).

Un altre àmbit essencial del treball per a la construcció d’identitats i pràctiques més igualitàries entre l’alumnat el conforma el currículum educatiu o escolar.

Des de l’enfocament coeducatiu es persegueix, a través del currículum, transmetre l’àmplia diversitat d’opcions de ser dona i home en el món.

Per aconseguir-ho s’està treballant, sobretot, per tal de superar algunes de les debilitats més comunes dels continguts curriculars des del punt de vista de la igualtat:

 • La invisibilització del saber de les dones, atès que durant segles l’experiència de les dones, el seu treball i les seves aportacions a la cultura i el coneixement no han estat recollits en els continguts educatius. Aquesta invisibilització de les dones ha estat particularment notòria en matèries com la ciència i la tecnologia, situant-les com a coneixements «masculins».
 • L’escassa importància donada a les tasques de la vida quotidiana, de la cura, del manteniment de la vida, tot i que constitueix una dimensió essencial de la societat.

Una peça clau aquí la constitueixen els materials didàctics. Actualment la majoria ja estan elaborats des d’una perspectiva que té en compte tant els homes com les dones a nivell de continguts, imatges, il·lustracions i llenguatge utilitzat. No obstant això, encara s’hi continuen identificant alguns biaixos de gènere.

Biaixos de gènere en els materials didàctics

 • Infrarepresentació de les dones.
 • Ús del masculí per referir-se al conjunt de la humanitat.
 • Estereotips tradicionals de gènere sobre les activitats d’homes i de dones en l’àmbit laboral i domèstic.
 • Estereotips tradicionals de gènere sobre altres característiques i activitats d’homes i de dones (figures femenines associades a la cura i a l’àmbit domèstic, al rol maternal; figures masculines vinculades al poder i la violència).
 • Ignorància dels canvis produïts en la posició de les dones durant les últimes dècades.
 • Etc.

Font: Roset, Pagès, Lojo i Cortado, 2008; Leser, R. 2007.

Per saber-ne més:

Diccionari Biogràfic de DonesActivitat 4. Àmbit de la metodologia i pràctica docent

Reflexiona:

 • Qui treu millors notes segons les diferents matèries, els nois o les noies?
 • En cas que hagis detectat diferències, per què creus que es produeix aquesta situació?
 • Quines assignatures o activitats escullen els teus alumnes i les teves alumnes?

Intercanvia les teves reflexions en el fòrum de debat.

La metodologia i pràctica docent també s’estan adaptant a l’enfocament coeducatiu. Cada vegada és més comú entre el personal docent trobar persones sensibilitzades al voltant dels objectius d’igualtat que, des de les aules i la seva tasca quotidiana, persegueixen superar creences i estereotips que limiten les potencialitats de l’alumnat.

No obstant això, la majoria de les vegades d’una manera inconscient, aquesta pràctica continua estant impregnada de creences i models que condicionen els nois i les noies des del punt de vista de gènere, moltes vegades vinculades a l’anomenat currículum ocult.

«El professorat en general no és conscient de la utilització de clixés sexistes en el seu ús i en el seu ensenyament. Tot i que n’hi ha que han volgut mostrar la seva preocupació pel tema, de tota manera, el seu subconscient els traeix: d’una banda, indiquen que no hi ha sexisme i, de l’altra, l’exerceixen d’una manera velada». (López, 1999).

Pràctiques complicades de superar, en la mesura que s’interpreten com a «neutres» amb relació al gènere o inclouen aquest component «inconscient», que s’expressen en aspectes com:

 • L’organització jeràrquica en els centres. Ja hem vist que, malgrat que la majoria del personal docent són dones, els qui ocupen els càrrecs directius acostumen a ser homes. I això, lògicament, opera com a model de referència en l’alumnat.
 • La transmissió del coneixement. En aquest paper de referent també el sexe del docent o de la docent, i la manera d’abordar determinades matèries, pot operar com a model de rol en l’aprenentatge de nois i noies.

Les mestres de primària transmeten a les noies la seva por a les matemàtiques


«Les mestres d’educació primària que senten por per les matemàtiques transmeten a les alumnes l’estereotip que només els nois són bons en matemàtiques, segons un estudi fet per investigadors de la Universitat de Chicago (EUA)».


 • Les proves i els exàmens. Una altra pràctica aparentment neutra són les proves i els exàmens que ha de superar l’alumnat. Però algunes investigacions han arribat a provar que els resultats obtinguts segons el tipus de proves que es facin no són alienes al gènere.

«Les noies contínuament treuen pitjors notes en les proves estandarditzades, tot i que aquesta diferència no existeix a la classe. Aquestes diferències són significatives, no són trivials. Les puntuacions dels tests ajuden a determinar l’elecció de la carrera universitària i els postgraus i, per tant, per extensió, la futura feina i l’èxit professional. Si les noies obtenen unes puntuacions més baixes, també tindran menys oportunitats» (PREMA, 2007).

 • El tracte amb l’alumnat. També en la manera d’aproximar-se el docent o la docent a l’alumnat hi ha pràctiques inconscients que poden arribar a condicionar des del punt de vista de gènere. Afirmacions al voltant del fet que els nois acostumen a ser més llestos, mentre que les noies són més responsables, per exemple, porten implícit un tracte diferencial basat en falses creences, que s’introdueixen en la percepció de l’alumnat. O fins i tot el temps dedicat als uns i a les altres.

«Molts són els estudis que posen de manifest una desigualtat en el temps d’atenció que les professores i els professors dispensen al seu alumnat, en funció de si són noies o nois. No es tracta de conductes premeditades, sinó que, al contrari, en general no es té consciència de realitzar aquestes diferències.

Pel tipus d’educació rebuda, la majoria de nois tendeixen a cridar l’atenció de les persones adultes d’una manera explícita i, fins i tot, en no pocs casos, utilitzant mecanismes de disrupció si consideren que les seves necessitats d’atenció no estan satisfetes. En el cas de les noies, en termes generals, hi ha una major capacitat d’adaptació a les condicions ambientals a través del desenvolupament d’estratègies que porten a una relació més harmònica amb el medi de classe» (Roset, Pagès, Lojo i Cortado, 2008).Activitat 5. Àmbit de la convivència

 • Observa a quins jocs juguen els nens i les nenes al pati.
 • Observa a quin tipus d’activitats extraescolars s’apunten.
 • Observa com estan delimitats els espais de joc al pati.

Finalment, un altre àmbit de treball essencial en qualsevol projecte coeducatiu a l’escola és el de la convivència, entenent aquest àmbit com aquell en el qual l’alumnat aprèn a interaccionar amb la resta i construeix els seus propis processos personals.

«Actualment hi ha força consens sobre els diversos vessants de l’educació i, juntament amb els tradicionals sabers, es considera també la importància de saber fer, de saber conviure i de saber ser» (Roset, Pagès, Lojo i Cortado, 2008).

En aquesta àrea, des del punt de vista coeducatiu, l’objectiu perseguit és el d’incidir en la construcció d’identitats i relacions de gènere més igualitàries entre nois i noies, incloent en la tasca docent continguts i eines per a l’educació emocional i afectivosexual, cap a la configuració de noves formes d’interpretar i expressar la masculinitat i la feminitat i de propiciar relacions de gènere més equilibrades.

S’està treballant així en qüestions clau com la superació de creences o pràctiques que incentivin la violència de gènere, en l’apoderament de les noies o en la construcció de noves masculinitats més en línia amb el nou rol assumit per les dones.

Cobren una rellevància especial, en aquest àmbit, les relacions de convivència que s’estableixen en els espais informals o no regulats, on fins i tot s’arriba a identificar un ús diferenciat de l’espai físic dominat pels nois.

Noies i nois en els espais informals

«En els espais més regulats la visibilitat de nois i noies és similar, i també ho és la relació del professorat amb l’alumnat d’ambdós sexes. És en els espais menys regulats on apareixen diferències en la visibilitat de nois i noies i en les seves relacions de poder. També és en aquests espais on emergeix la tradicional construcció d’allò femení i allò masculí i la divisió sexual dels rols. En els espais menys regulats les formes de visibilitat dels nois són més evidents i patents que les formes de visibilitat de les noies, de la mateixa manera que apareix la tradicional construcció dels nois com a subjectes actius i de les noies com a subjectes passius» (Caprile, 2008).

Què fan nois i noies al pati?

Font: Escola Municipal Casas. 2002.