Projecte

El projecte és l'eix vertebrador del curs, s'ha d’anar construint al llarg del curs de forma progressiva i és indispensable fer-lo per superar el curs.

L'objectiu del projecte és elaborar un document escrit en el que a partir d'un cas de la vostra pràctica educativa, ja sigui com a psicopedagog de centre o com orientador d'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP), reflexioneu i apliqueu els coneixements apresos als mòduls referents al procés d'avaluació psicopedagògica.

El projecte consisteix en la planificació i realització d'una avaluació psicopedagògica i la corresponent orientació en el marc teòric exposat al llarg del curs.

Degut al marc teòric que fonamenta la valoració cognitiva i emocional de l'alumne/a avaluat, en un moment dels procés d'avaluació (mòdul 3) serà imprescindible conèixer el perfil cognitiu de l'alumne/a, per tant, aplicar una bateria específica de valoració cognitiva anomenada DN-CAS. Essent conscients que aquesta bateria pot no estar a l'abast d'alguns de vosaltres en el moment de realitzar el curs i que esdevé imprescindible per a la continuïtat del projecte, es plantegen dues opcions de projecte en funció de la possibilitats professionals.

Opció 1: Si teniu la possibilitat d'administrar i/o conèixer el perfil cognitiu de l'alumne/a el projecte el realitzareu sobre un cas de la vostra pràctica educativa.

Opció 2: Si no teniu la possibilitat d'administrar i/o conèixer el perfil cognitiu de l'alumne/a el projecte es basarà en un alumne/a supòsit del que us facilitarem les diferents informacions, entre elles el perfil cognitiu obtingut amb la administració del DN-CAS.

Recomanem, per tant, que a partir del mòdul 2 escolliu la opció que més s'ajusti a la vostra realitat professional i que abans d'iniciar qualsevol de les modalitats, envieu al tutor la concreció del projecte per a la seva aprovació.

En el cas d'escollir la opció 2 trobareu la informació pertinent per a la elaboració de cadascuna de les fases del projecte i, en el cas d'escollir la opció 1, podreu realitzar el mateix exercici però aplicat a la realitat del vostre cas.

Fases del projecte.

Fase 1: A partir de la demanda d'avaluació psicopedagògica a un alumne/a determinat reflexioneu, planifiqueu i justifiqueu aquelles observacions i/o, entrevistes o reunions que us seran necessàries per a començar a recollir informació pel procés d'avaluació.

Si escolliu per a la realització del projecte la opció 2 utilitzeu la següent informació:

contextualitzacio_i_demanada_projecte_.pdf

Fase 2: Recolliu i interpreteu les conductes i/o les dificultats d'aprenentatge observades directa o indirectament a l'alumne des de la teoria dels comportaments emmascaradors i la teoria PASS de la intel·ligència.

Si escolliu per a la realització del projecte la opció 2 utilitzeu la següent informació:

Entrevista tutor:

reunio_inicial_tutor_projecte_.pdf

Avaluació trimestral:

avaluacio_nayara_projecte_.pdf

Producció escrita de l'alumne:

produccio_nayara_projecte_.pdf

Entrevista pares:

Fase 3: Interpreteu el perfil cognitiu de l'alumne i juntament amb la interpretació de les conductes i el context familiar formuleu i justifiqueu la hipòtesis diagnòstica.

Si escolliu per a la realització del projecte la opció 2 utilitzeu la següent informació:

DN-CAS Nayara:

dn-cas_nayara_projecte_.pdf

Fase 4: Proposeu l'orientació psicopedagògica (què i a qui) en base a la hipòtesi diagnòstica elaborada en la fase 3.

Format del projecte.

El projecte final quedarà plasmat en un únic document escrit on s'dentifiquin clarament el procés, la informació i la interpretació de cadascun dels elements tinguts en compte en l'avaluació psicopedagògica. Pot servir-vos com a índex de projecte el mateix índex dels curs.