Guia

Presentació

En una escola per a tothom el professorat necessita informació més individualitzada sobre determinat alumnat que requereix una adaptació del context educatiu i de les propostes d'ensenyament/aprenentatge que hi tenen lloc. No sempre es fàcil entendre les dificultats d’aprenentatge i de comportament que presenten aquests alumnes: la impulsivitat de la seva conducta; els comportaments més o menys agressius o violents; les conductes que a voltes titllem d’obsessives, de rebels; d’oposició; la seva manca d’habilitat per establir relacions; la seva manca d’interès i motivació vers els aprenentatges; el baix rendiment acadèmic; i tot un seguit de dificultats d'aprenentatge i de comportament que es donen a les aules i que demanen d'un interès i una orientació específica.

És important per als diferents professionals de l’educació i, especialment pel professorat d'orientació educativa dels centres educatius i els/les psicopedagogs/ues dels equips d'assessorament i orientació educativa (EAP) poder realitzar una avaluació psicopedagògica, que aporti informacions sobre l'origen d'aquestes problemàtiques i que en funció de les necessitats particulars d'aquests alumnes es planifiquin orientacions i propostes educatives.

Objectius

Quan es finalitzi aquest curs els participants hauran de tenir una idea clara sobre el sentit de l'avaluació psicopedagògica i la seva funció dins els processos d'ensenyament aprenentatge que tenen lloc en el context educatiu, entenent l'avaluació psicopedagògica com el procés a través del qual, s'entèn i descriu la dificultat observada i es cerca una explicació dels factors que la causen amb l'objetiu d'orientar una intervenció educativa que incideixi en aquests factors i millori la dificultat presentada. Si bé en el Mòdul 1 s'explica com s'entèn l'avaluació psicopedagògica des d'un punt de vista global (Característiques, Fases, Agents i contextos implicats…), degut a l'amplitud del tema, aquest curs pretèn centrar-se en l'avaluació psicopedagògica de l'alumne des d'una visió neuropsicopedagògica que té en compte les últimes aportacions de la neuropsicologia i les estretes relacions entre l'aprenentatge i l'estat emocional de l'alumne. En concret en els Mòdul 2 es tracten les bases neuropsicopedagògiques de l'aprenentatge i la conducta i en el Mòdul 3 l'avaluació neuropsicopedagògica i els instruments diagnòstics proposats

A continuació esmentem els Objectius específics del curs:

 • conèixer les bases neuropsicopedagògiques de l'aprenentatge
 • conèixer les bases neuropsicopedagògiques de la conducta
 • disposar de criteris i recursos per a la recollida de la informació pertinent i necessària
 • saber planificar entrevistes i reunions amb els agents educatius implicats per a fomentar la seva implicació en el procés d'avaluació i aportin informacions significatives
 • realitzar observacions en els contextos educatius que aportin informacions sobre les necessitats dels alumnes i útils per a col·laborar amb els agents educatius directament implicats.
 • disposar de criteris i eines per analitzar els materials escolars dels alumnes (curriculars, produccions diverses…) i extreure'n propostes de millora o adaptació.
 • conèixer el nivell de desenvolupament i aprenentatge de l'alumne/a en les competencies bàsiques; el seu estil personal d'aprenentatge i la seva situació personal i emocional.
 • identificar els factors personals i de context que generen, incideixen i/o mantenen les dificultats d'aprenentatge i de comportament.

Continguts

Els continguts es presenten a mòduls, però és el participant en el curs qui haurà de construir, a partir de les seves necessitats concretes, el propi fil conductor que acabarà en un Projecte personal i contextualitzat.

En el mòdul 1: L’avaluació psicopedagògica: concepte i context

 • Concepte i finalitats de l’avaluació psicopedagògica.
 • Característiques de l’avaluació psicopedagògica.
 • Agents i contextos implicats.
 • Fases, procediments i instruments.
 • Proposta de treball, seguiment i redefinició de l'avaluació.

En el mòdul 2: Bases Neuropsicopedagògiques de l'aprenentatge i la conducta

 • De la conducta observada a l’origen que explica la problemàtica.
 • Processos cognitius segons la Teoria PASS de la Intel•ligència.
 • Correspondència de cada procés cognitiu amb els processos d’aprenentatge.
 • Processos emocionals.
 • Relació cognició-emoció.

En el mòdul 3: Avaluació Neuropsicopedagògica

 • Anàlisi de la demanda.
 • El DN-CAS com a prova diagnòstica.
 • Observació i anàlisi de les conductes.
 • Anàlisi del context familiar.
 • La hipòtesi diagnòstica.

En el mòdul 4: Orientar la intervenció

 • Orientar la intervenció: a qui orientar?
 • Tècniques i recursos per a l’orientació: la comunicació indirecta.
 • Orientació a l’alumne: aprenentatges i/o emocional.
 • Orientació als tutors i professorat implicat.
 • Orientació a la família.

En aquests mòduls també hi trobareu algunes pràctiques que cerquen d'equilibrar la part teòrica i la part pràctica propiciant l'anàlisi i la reflexió del que es planteja en el context de treball en què cadascú es mou.

Referències bibliogràfiques

 • Bassedas, E. y otros (1991) Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico. Barcelona: Cuadernos de Pedagogía- Paidós.
 • Burns, G. (2004). 101 Healing Stories for Kids and Teens: Using Metaphors in Therapy. New York: John Wiley and Sons.
 • Burns, G. (2007) 101 historias sanadoras para niños y adolescentes. La utilización de cuentos y metáforas en la Terápia Madrid: Palmyra
 • Casuela, C. (2006) Jardineros, princesas y puerco espines. Construyendo metáforas México: Alom Editores.
 • Colomer, T. Masot, M.T., Navarro, I. (2011)La evaluación psicopedagógica. En M. Sánchez Cano & J. Bonals (Coords.). La evaluación psicopedagógica (pp. 87-106). Barcelona: Graó.
 • Damasio A. (1994)Descarte’s error: Emotion, reason and the brain. New York: Grosset&Putnam.
 • Das JP. Naglieri JA. Kirby JR. (1994)Assessment of cognitive processes. The PASS theory of intelligence. Massachussets: Allyn & Bacon, Inc.
 • Das JP. Kar R. Parrila RK. (1996)Cognitive planning. The psychological basis of intelligent behavior. London: Sage Publications Ltd.
 • Das JP. Naglieri JA. (1997)Cognitive Assessment System. Illinois: Riverside Publishing.
 • Das JP. (1998)Dyslexia & Reading difficulties. Edmonton. Canada: Universidad Alberta.
 • Fernández, R. y Maciá, A. (1992) Garantías científicas y éticas de la Evaluación Psicológica. Madrid. Pirámide.
 • Huguet, T. (2005) Evaluación psicopedagógica del alumnado y trabajo en red. En M. Sánchez Cano & J. Bonals (Coords.). La evaluación psicopedagógica (pp. 87-106). Barcelona: Graó.
 • Imbernón, F. (1993) Reflexiones sobre la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De la medida a la evaluación, en Revista Aula de Innovación Educativa Nro 20, Año II, Depto de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga.
 • Luria, A. (1979) The Making of Mind. A Personal Account of Soviet Psychology. Cambridge, Mass., Harvard University Press
 • Monereo,C y Solé, I.(coords)(1996): El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid. Alianza editorial
 • Montón, M.J. y Redó, M. (1996) La evaluación psicopedagógica: fases, procdimientos y evaluación. En C. Monero y I. Solé (Coords.). El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista (pp. 285-298). Madrid: Alianza
 • Nardone, G., y Watzlawick, P. (1983) El arte del cambio. Barcelona: Herder.
 • Nardone, G., y Watzlawick, P. (1999) Terapia breve: filosofía y arte. Editorial Herder, Barcelona.
 • Pérez Juste, J.R. (1990) Recogida de Información en el diagnóstico pedagógico. BORDÓN, 42 (1).
 • Perez, R. y García, J.M. (1989) Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones. Madrid: Rialp.
 • Pérez, F. y Timoneda, C. (2004) Learning both in attention deficit disorder and dyslexia in the light of PASS neurocognitive dysfunction. Focus on Dyslexia Research, Nova Science Publishers, Inc. Hauppauge (ESTATS UNITS D'AMÈRICA). Pág. 173-179. ISBN: 1-59033-950-9
 • Pérez, F. y Timoneda, C. (2007) Assessment of Cognitive Processes: The Basis of Intelligent Behavioru. In: Marta A Lange (ed.). Leading-Edge Psychological Tests and Testing. Pp. 1-25. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers, Inc., ISBN 978-1-60021-571-1
 • Sanchez-Cano,M, Bonals,J (coord.)(2005): La evaluación psicopedagógica. Barcelona. Graó.
 • Stufflebeam, D.L. (1989) Evaluación sistemática. Madrid. Paidós.
 • Taylor, S.J. y Bodgan, R. (1986) Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires: Paidós.
 • Timoneda, C. (1999) Cognición, emoción y conducta: Modelo Humanista-Estratégico. Una propuesta de diagnóstico e intervención basada en y desde la práctica. Revista de investigación educativa, vol. 17, núm. 2, pág. 515-520.
 • Timoneda, C. (2001) Il blocco emotivo nelle difficoltà di apprendimento: un approccio ericksoniano en Fasciana, M. (2001) L'ipnosi con i bambini e gli adolescenti. Italia. Milà: Tipomonza
 • Timoneda, C. (2006) la senzillesa d'aprendre. Girona: CCG Edicions.
 • Watzlawick, P. y Beavin, J.H., & Jackson, D.D. (1983) Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder.

Per més informació podeu accedir a la pàgina web de la Fundació Carme Vidal i Xifre: http://www.fcarmevidal.com