Guia del curs

Presentació
La recerca en aprenentatge de segones llengües demostra que els alumnes d’origen estranger que s’incorporen tardanament a un nou sistema educatiu necessiten un mínim de 5 anys per poder seguir les classes amb una comoditat lingüística similar a la dels companys autòctons. La dificultat específica que han d’afrontar aquests alumnes és que han d’aprendre la llengua que vehicula els aprenentatges i, alhora, els continguts de totes les matèries. Aquesta dificultat és més accentuada per als alumnes no castellanoparlants.

Aquest curs presta una atenció especial a les dificultats que planteja el llenguatge de les àrees i matèries no lingüístiques i ofereix propostes per abordar-les. Pretén proporcionar recursos i estratègies d’acompanyament que facilitin la incorporació a l’aula ordinària i l'èxit acadèmic a l’alumnat d’origen estranger. Amb aquesta finalitat, les propostes del curs es basen en les metodologies de tractament integrat de llengua i continguts (TILC).

El curs s’adreça a docents, tant de primària com de secundària, que treballen a l’aula ordinària en contextos de diversitat lingüística i cultural i amb alumnat en estadis diferents d’assoliment de la competència de la llengua de l’aprenentatge.

Forma part d’un grup més ampli de formació que contempla l’Itinerari escolar de l’alumnat d’origen estranger des de l’acollida inicial a la incorporació definitiva al grup classe.

Objectius

 • Reflexionar sobre l’accés al currículum ordinari de l’alumnat que no domina la llengua vehicular de l’aprenentatge.
 • Proporcionar recursos i estratègies per afavorir l’èxit escolar de l’alumnat nouvingut a partir del tractament integrat de llengua i continguts (TILC).


Continguts

 • La llengua, base de tots els aprenentatges.
 • El tractament integrat de llengua i continguts (TILC).
 • Estratègies per proporcionar suports a l’alumnat nouvingut en l’aprenentatge de les àrees no lingüístiques.
 • Sistematització de la tasca docent en aules amb diversitat lingüística i cultural.
 • L’atenció individualitzada.
 • Metodologies que afavoreixen els aprenentatges de l’alumnat nouvingut: el treball cooperatiu.
 • L’avaluació.


Estructura
Bloc 1. La llengua, base de tots els aprenentatges

 • Tema 1: Una escola inclusiva
 • Tema 2: La llengua, l'instrument imprescindible
 • Tema 3: Competència conversacional i llenguatge acadèmic
 • Tema 4: El tractament integrat de llengua i continguts (TILC)


Bloc 2. Els components del TILC: Llengua

 • Tema 1: Quina llengua cal treballar a les àrees o matèries no lingüístiques?
 • Tema 2: Funcions cognitivolingüístiques
 • Tema 3: Gèneres discursius i tipologies textuals
 • Tema 4: Lèxic
 • Tema 5: Estructures textuals


Bloc 3. Els components del TILC: Continguts acadèmics, cognició i cultura

 • Tema 1: Continguts acadèmics
 • Tema 2: Cognició
 • Tema 3: Elements culturals
 • Tema 4: Propostes per incloure la diversitat lingüística i cultural a l’aula


Bloc 4. La intervenció docent

 • Tema 1: Ajustar l'ajut: el model Cummins
 • Tema 2: Seguir la rutina bàsica d'ensenyament
 • Tema 3: Fomentar l'autoregulació de l'aprenentatge
 • Tema 4: Garantir la comprensió de la nova informació
 • Tema 5: Proporcionar bastides de suport


Bloc 5. La interacció

 • Tema 1: La importància de la interacció
 • Tema 2: L'aprenentatge cooperatiu
 • Tema 3: Condicions per a l'aprenentatge cooperatiu
 • Tema 4: Tècniques i estructures cooperatives


Bloc 6. L’atenció individualitzada

 • Tema 1: Marc normatiu: el decret d'inclusió
 • Tema 2: El pla de suport individualitzat (PI)
 • Tema 3: El suport lingüístic i social (SLS)
 • Tema 4: L'ensenyament multinivell i el disseny universal de l'aprenentatge
 • Tema 5: La sistematització de la tasca docent


Bloc 7. L’avaluació

 • Tema 1: L'avaluació formadora i l'avaluació qualificadora
 • Tema 2: L'avaluació de l'alumnat d'origen estranger
 • Tema 3: Suports per a l'avaluació formadora i formativa
 • Tema 4: Estratègies per facilitar l'avaluació a l'alumnat d'origen estranger
 • Tema 5: L'avaluació de l'actuació docent


Per saber-ne més

 • Coelho, E. (2004). "Aprendre llengua a través del currículum". Dins Revista de Tractament Integrat de Llengua i Continguts. Monogràfic sobre les III Jornades de l’Institut Europeu de Programes d’Immersió. Barcelona: Institut Europeu de Programes d’Immersió, p. 39-48.
 • Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Projecte TILC.