Bibliografia
 • Acaso, M.(2013). rEDUvolution. Barcelona: Paidós Contextos.
 • Barrett, H. (2010). Balancing the Two Faces of ePortfolios. Educação, Formação & Tecnologias, 3(1), 6-14. Consultat des de http://electronicportfolios.org/balance
 • Barrett, H.(2006). Authentic Assessment with Electronic Portfolios using Common Software and Web 2.0 Tools.Electroniportfolios.org. Consultat des de http://electronicportfolios.com/web20.html
 • Blanes, M., Cortada, J., Custodio, E. i Narvaez, M. (2010). Les competències comunicatives aplicades a les àrees curriculars. Educació secundària. Ateneu, materials i recursos per a la formació. Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament. Consultat des de http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cursos/curriculum/eso_btx/dcs1/index
 • Casas, M. (coord.)(2005). Competències bàsiques per parlar i escriure ciència a l'educació primària. Barcelona: Rosa Sensat.
 • Coelho, E. (2012). Presentación digital Andamiaje en los cuadrantes: Un marco de adaptación del currículo y la enseñanza para los aprendices de la lengua de instrucción. Consultat des de https://es.slideshare.net/bnagusia/elizabeth-coelho
 • Coelho, E. (2012). Presentación digital Más estrategias prácticas para el aula multilingüe. Consultat des de http://nagusia.berritzeguneak.net/eu/descargar_fichero.php?file=coelho_bilbao_02.pdf
 • Coelho, E.(2004). Aprendre llengua a través del currículum. Les condicions ideals per a un aprenentatge de llengua. Dins Revista de Tractament Integrat de Llengua i Continguts. Monogràfic sobre les III Jornades de l’Institut Europeu de Programes d’Immersió. Barcelona: Institut Europeu de Programes d’Immersió.
 • Comas, M., Molina, E. i Tolsanas, M.(2008). Identitats. Vic: Fundació Jaume Bofill, Eumo Editorial.
 • Cummins, J., Bismilla, V., Cohen, S., Giampapa, F. i Leoni, L. (2005). Timelines and lifelines. Rethinking Literacy Instruction in Multilingual Classrooms. Orbit, 36, 1. Toronto: University of Bristol.
 • Custodio, E. i Sanmartí. N. (2007). Aprendre a justificar científicament: el cas de l’origen dels éssers vius. Temps d’Educació, 18. Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona.
 • Decret 119/2015, de 23 de juny de 2015, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 26 de juny de 2015, núm. 6900. Consultat des de http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6900/1431926.pdf
 • Decret 187/2015, de 25 d'agost de 2015, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 28 d'agost de 2015, núm. 6945. Consultat des de http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6945/1441278.pdf
 • Domènech, J., Guillaumes, M. i Lobo, J. (2011). Exprimiendo el dosier. CAMform, una herramienta útil para la gestión de los aprendizajes en la aula. Aula de Innovación Educativa, 201, 63-66.
 • Egues, J. i Aldanondo, A.(2012). Aprendizaje cooperativo: un valor añadido. Cuadernos de pedagogía, 428, 34-35.
 • Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics. (2007). Materials de formació del Programa d’Immersió Lingüística.
 • Giampapa, F. (2010). Multiliteracies, Pedagogy and Identities: Teacher and Student Voices from a Toronto Elementary School. Canadian Journal of Education, 33(2), 407-431.
 • Johnson, D.W., Johnston, F.P. i Holubec, E.J.(1993). Circles of Learning: Cooperation in the Classroom. Edina, Minneapolis: Interaction Book Company. Consultat des de http://www.ascd.org/publications/books/194034.aspx
 • Jorba, J. (1998). La comunicació i les habilitats cognitivolingüístiques. Dins: J. Jorba, I. Gómez i A. Prat. Parlar i escriure per aprendre. Ús de la llengua en situació d’ensenyament-aprenentatge des de les àrees curriculars. Barcelona: Edicions de l’ICE de la UAB.
 • Lladó, J., Abrines, B., Arbona, M.L., Llobera, M. (2005). Paraules. Multiculturalitat a les aules i ensenyament de la llengua. Palma: UIB (Antropologia de l’Educació; 4).
 • Mateo, J. i Martínez, F. (2005). El portafolio digital, un nuevo instrumento de evaluación. Revista Didáctica, Innovación y Multimedia, 21.
 • Mauri, T. (2010). Educació inclusiva i nou currículum. Caixa d’Eines, 9. Departament d'Educació, Barcelona, Catalunya.
 • Medina, F.(2011). Materials de formació Curs telemàtic L’Ensenyament Protegit. Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics, Barcelona, Catalunya.
 • Monereo, C. i Duran, D. (2001). Entramants. Mètode d’aprenentatge cooperatiu. Barcelona: Edebé
 • Pascual, V. (2008). Components i organització d'una unitat amb un tractament integrat de llengua i continguts en una L2 Dins Caplletra. Revista internacional de filologia, 45. Monogràfic sobre "Educació Plurilingüe". Barcelona/València: Publicacions de l'Abadia de Montserrat - Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Consultat des de https://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/276805/364750
 • Pascual, V. (2006). El tractament de les llengües en un model d'educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. València: Generalitat Valenciana - Conselleria de Cultura, Educació i Esport (Suport a l'ensenyament en valencià, 15). Consultat des de http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-en-lenguas/el-tratamiento-de-las-lenguas-en-un-modelo-de-educacion-plurilingue-para-el-sistema-educativo-valenciano.
 • Pascual, V. (2011). El tractament integrat de llengua i continguts (TILC). Aplicació a una unitat didàctica en L2. Dins 1a Jornada d’Experiències Pedagògiques entre els territoris de parla catalana. Ensenyar i aprendre llengua en el context actual: 21 i 22 de gener de 2011. Tortosa. Consultat des de http://www.slideshare.net/llenguaoral/02unitat-didctica-tilc-iii
 • Pennac, D. (2007). Mal d’Escola. Barcelona: Editorial Empúries.
 • Pujolàs, P. (2008). Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar: el treball en equips cooperatius com a recurs i com a contingut. Dins Suports. Revista catalana d’Educació Especial i d’Atenció a la diversitat, 12, 1.
 • Pujolàs, P. (2006). Estructures cooperatives. Consultat des de http://goo.gl/5QMCe
 • Pujolàs, P. i Ruiz, R. (2009). Presentació digital Programació Multinivell i Aprenentatge coopertiu. Vic: Universitat de Vic, Facultat d’Educació. Consultat des de http://goo.gl/e9Eii
 • Rey, E. i Escalera, A. (2011). El portafolio digital, un nuevo instrumento de evaluación. Revista Didáctica, Innovación y Multimedia, 21. Consultat des de http://dim.pangea.org/revistaDIM21/docs/portafolioernestorey.doc
 • Ruiz, R. (Abril de 2006). Una aproximació pràctica a l’ensenyament multinivell en el nostre sistema educatiu. A Document basat en les conferències adreçades als professionals de les Unitats de suport a l'Educació Especial (USEE) realitzada per Robert Ruiz i Bel, professor de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic. Consultat des de http://goo.gl/H98K87
 • Ruiz, R., Padrós, N. i Pedragosa, O. (2008). Ensenyament multinivell i disseny universal de l’aprenentatge. Dins Caixa d’eines 08. Cap a un currículum inclusiu. Consultat des de http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/publicacions-periodiques/caixadeines/caixadeines08/caixadeines08.pdf
 • Sanmartí, N. (2007). 10 ideas clave. Evaluar para aprender. Barcelona: Graó.
 • Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Consultat des de http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0024/fc53024f-626e-423b-877a-932148c56075/avaluar_per_aprendre.pdf
 • Short, D., Vogt, M.E. i Echevarria, J. (2010). The SIOP Model for Teaching HistorySocial Studies to English Learners. Boston: Editorial Pearson.
 • Taylor, L. K. (2007). Taking Diversity Seriously through Multiliteracies Pedagogy. Proceedings of International Conference on Intercultural Education, Teacher Training and School Practice. Madrid: UNED.
 • Torres, M. (2004). Pla d'acollida i atenció psicoeducativa a l'alumnat nouvingut des d'un enfocament inclusiu dels centres educatius. Llicència d’estudis. Barcelona: Departament d'Educació. Consultat des de http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200304/memories/795m.pdf
 • Traver, J. A. (2003). Aprenentatge cooperatiu en contextos de diversitat cultural. Dins Sales, A. (coord.), Educació intercultural: la diversitat a l’escola. Castelló: Universitat Jaume I. Castelló.
 • UNESCO (2001). Understanding and responding to children’s needs in inclusive classrooms. A guide for teachers. Consultat des de http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124394e.pdf
 • Universitat de Vic. (2010). Formació en educació inclusiva. Sessió 4: Metodologia d'aula: El treball cooperatiu i el treball per projectes. Consultat des de https://sites.google.com/site/formacioeneducacioinclusiva/sessio-4-metodologia-d-aula-el-treball-multinivell-i-el-treball-per-projectes