L'atenció individualitzada

La incorporació a l’aula ordinària d’un alumne que encara no ha assolit la competència acadèmica necessària per seguir els continguts d’aula pot requerir, de manera transitòria, un plantejament avaluatiu diferent: es tracta de “posar el llistó” al nivell que pugui assolir i revisar aquest nivell periòdicament. En altres casos, el nivell d’exigència pot ser el mateix però l’alumne requerirà més ajudes per assolir-lo.

Elizabeth Coelho1) suggereix que, en funció del moment i el nivell de competència cognitiva, per als alumnes d’origen estranger a l’aula ordinària es poden plantejar objectius alternatius (per exemple, en el cas d’alumnes que assisteixen a l’aula d’acollida), adaptats (quan encara no tenen suficient nivell de competència acadèmica) o els mateixos del grup classe, amb les mateixes ajudes que es proporcionen als alumnes autòctons. I proporcionar a aquests alumnes ajudes addicionals per facilitar que els assoleixin.

El nostre sistema educatiu preveu un conjunt de mesures i suports per garantir l’atenció individualitzada i la diferenciació d’objectius i criteris d’avaluació.

Temes


Per saber-ne més

  • Coelho, E., Oller, J., Serra, J.M. (2013). Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe. Un enfoque pràctico. Barcelona: Horsori.
  • Ruiz, R., Padrós, N., Pedragosa, N. (2008). Ensenyament multinivell i disseny universal de l’aprenentatge. Departament d’Ensenyament. Caixa d’Eines núm. 8. Pàgines 28-49.

1) Coelho, E., Oller, J., Serra, J.M. (2013). Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe. Un enfoque práctico. Barcelona: Horsori.