L'avaluació

Hem d'anar d'un aprenentatge projectat a l'avaluació a una avaluació projectada a l'aprenentatge.
María Acaso, rEDUvolution

No fa tant, la mirada cap a l’avaluació era únicament qualificadora: l’alumne demostrava el que havia après, habitualment amb una prova escrita de caire memorístic, i el docent atorgava una qualificació, sovint numèrica, al progrés de l’alumne. Avui dia, aquesta mirada està en procés de canvi: tothom veu la diferència entre avaluar per aprendre (avaluació formativa) i avaluar per posar notes (avaluació qualificadora), i entén que cal fer ambdues coses. Ja no només avalua el docent, sinó que es fan activitats d’autoavaluació i coavaluació, perquè sabem la importància que té la reflexió de l’alumne, sol o amb els seus iguals, sobre el que ha après i el que necessita millorar.

Per què s’ha d’avaluar? Més enllà de qualificar en un butlletí de notes, s’avalua per prendre decisions: verificar que se segueix el procés d’aprenentatge previst i modificar aquest procés si aquest aprenentatge no es produeix. Per part de l’alumne, això implica identificar què cal fer per millorar; per part del docent, implica ajustar la planificació didàctica a les característiques i interessos del grup i per decidir intervencions individualitzades. Hi ha, per tant, una autoavaluació de l’alumne i una autoavaluació del docent.

Font de la imatge:
A cop d'ull. Infografia sobre el currículum de l'educació primària (pàgina 15).

Què cal avaluar? Tal com recullen les Ordres sobre l’avaluació d’educació primària i d’educació secundària obligatòria, s’avalua el procés d’assoliment de les competències. En un TILC, això implica verificar si s’assoleixen les competències específiques de cada àmbit i àrea/matèria, però també el progrés en la competència comunicativa (especialment el llenguatge acadèmic) i les competències transversals; també les estratègies cognitives i les actituds vers la multiculturalitat.

Quan s’avalua? Abans de començar les activitats, s’avaluen els coneixements previs i es concreten els objectius i els criteris d’avaluació. Durant les activitats es monitoritza el procés i es va ajustant: en acabar les activitats, el producte final ens indicarà si els objectius s’han assolit i podem avançar, o si cal revisar-los i consolidar-los.

Temes

Per saber-ne més