L’avaluació de l’actuació docent

L’avaluació de les activitats

Com a part del disseny de les activitats, és convenient fer-ne una avaluació que ens permeti ajustar-les a les necessitats lingüístiques dels nens i nenes d’origen estranger. Aquesta avaluació pot incloure dues etapes, una de prèvia, en la qual analitzem el disseny abans d'aplicar-la, i una de posterior.

Per avaluar el disseny d'activitats didàctiques poden ser útils les llistes de comprovació o els protocols d'observació que enfoquin els objectius d'aprenentatge, les necessitats didàctiques de l'alumnat, i els punts forts i febles de les activitats, com les que hem vist en mòduls anteriors.

A cap de nosaltres se'ns escapa que, si en una activitat els alumnes han tret qualificacions especialment baixes, el motiu pot ser un disseny inadequat. Però poques vegades ens plantegem tornar a fer la mateixa activitat, millorant-la, i en alguns casos seria productiu no només per a l'activitat, sinó també per establir una dinàmica de creació de coneixement (en aquest cas, didàctic) a l'aula.

Recollir aquestes modificacions i catalogar les activitats exitoses pot ser una manera d'enriquir el projecte lingüístic de centre.

L’avaluació de l’acció docent

Tot i que de vegades hi ha algun factor del disseny de l'activitat desajustat, les millores en el disseny d'activitats es produeixen fonamentalment quan s’apliquen. Una part important de les innovacions que es poden detectar fan referència a l'acció del docent.

Dediquem massa temps a explicar les activitats? Deixem que els alumnes trobin les seves pròpies respostes? Els temps i espais estan ben gestionats? Aconseguim el nivell d'ordre i diàleg que pretenem? Aquests factors, que no s'acostumen a incloure en el disseny de l'activitat, apareixen en l'aplicació i podem millorar-los amb estratègies simples, més enllà de la reflexió personal.

Dedicar temps a avaluar el desenvolupament de l'activitat amb els alumnes ens pot permetre detectar actuacions que hàgim de modificar.

En el moment de fer l’activitat, convidar algun altre docent a l'aula a aplicar un protocol d'observació ens pot oferir una perspectiva diferent sobre l'activitat i sobre la nostra manera de dur-la a terme, cosa que redundarà en benefici de la nostra feina.