Estratègies per facilitar l’avaluació als alumnes d’origen estranger
L’alumnat d’origen estranger que encara no ha assolit el nivell necessari de competència comunicativa i, especialment, de llenguatge acadèmic, sol tenir dificultats per demostrar allò que ha après. Podem ajudar-los aplicant un seguit d’estratègies, diversificant els canals d’expressió i adaptant els instruments d’avaluació. A continuació veurem algunes fórmules per fer-ho que proposa Elizabeth Coelho1):

1) Coelho, E., Oller, J., Serra, J. M. (2013). Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe. Un enfoque práctico. Col·lecció Cuadernos de Educación 66. Barcelona: ICE UB, Horsori. Pàgines 64-75