L’avaluació de l’alumnat d’origen estranger
Tot el que hem dit és vàlid per a l’avaluació dels alumnes d’origen estranger que tenim a l’aula ordinària, per bé que cal tenir en compte la seva situació pel que fa a la llengua d’aprenentatge.

El document en el qual es determinen els criteris d’avaluació que s’aplicaran a cada alumne d’origen estranger és el PI. Elizabeth Coelho et al.1) proposen una gradació en els objectius d’aprenentatge -que es poden tenir en compte per elaborar el PI-, d’acord amb el nivell de llengua de l’alumne; aquesta gradació determinarà els criteris d’avaluació que caldrà seguir:

Pel que fa als instruments d’avaluació, en les dues primeres fases de la gradació caldrà tenir present que aquests alumnes segurament encara no són capaços d’expressar allò que han après. Caldrà, per tant, facilitar-los instruments alternatius o ajudes i diversificar els canals pels quals l’alumne pot comprendre què se li demana i demostrar què ha après.

Els documents per a l’organització i la gestió dels centres estableixen com s’ha de fer l’avaluació qualificadora en el cas dels alumnes amb PI. Per exemple, en el document corresponent a l’ESO:


  • En els documents oficials d'avaluació s'han de fer constar les mesures d'atenció als alumnes adoptades i l'aplicació del pla de suport individualitzat.
  • En finalitzar el curs, els professors que hagin impartit cadascuna de les matèries han d'atorgar a l'alumne la qualificació que correspongui, tenint en compte els plans de suport individualitzat i els criteris d'avaluació que s'estableixen per a cada matèria.
  • Correspon a l'equip docent decidir sobre el pas de curs de l'alumne en funció dels criteris acordats a l'inici de curs i explicitats en el pla de suport individualitzat.
  • Si s'assoleixen els objectius establerts al pla, a proposta del tutor o tutora i amb l'acord de l'equip docent i la família, es pot acordar la finalització del pla de suport individualitzat abans del termini previst inicialment.
  • (…)
  • Excepcionalment, el pla pot comportar que temporalment algunes matèries no s'avaluïn. En aquest cas, a les actes d'avaluació i a l'expedient de l'alumne hi consta que l'alumne segueix un PI i no hi ha cap qualificació per a aquestes matèries.1) Coelho, E., Oller, J., Serra, J. M. (2013). Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe. Un enfoque práctico. Col·lecció Cuadernos de Educación 66. Barcelona: ICE UB, Horsori.