Condicions per a l’aprenentatge cooperatiu

És important vetllar perquè les interaccions siguin de qualitat. Això implica utilitzar estratègies interactives i estructurar molt bé les tasques que s’han de fer cooperativament.

Per tal que les propostes d’aprenentatge cooperatiu tinguin èxit han d’acomplir una sèrie de condicions, relatives als processos d’interacció1):

  • Interdependència positiva. L’èxit de cada membre està unit al de la resta del grup i viceversa: és una situació d’aprenentatge en què els objectius dels participants estan estretament vinculats, de forma que cadascun d’ells només pot assolir els seus objectius si la resta aconsegueix els seus2).
  • Interacció cara a cara, és a dir, maximitzar les oportunitats d’interacció que permetin dinàmiques interpersonals (d’ajut, assistència, reforç…). Aquest principi és el que limita el nombre de membres que pot tenir un grup cooperatiu.
  • Responsabilitat individual, que vol evitar la difusió de responsabilitats que pot produir el treball en grup. Es pot materialitzar amb els informes personals de treball o l’avaluació individual.
  • Habilitats socials (habilitats comunicatives, resolució de conflictes), que han de ser ensenyades explícitament.
  • Autoreflexió de grup, que implica reservar un temps per tal que els membres del grup reflexionin conjuntament sobre el procés de treball per prendre decisions d’ajust i millora.1) MONEREO, C. i DURAN, D. (2001). Entramats. Mètode d’aprenentatge cooperatiu. Editorial Edebé, Barcelona, pàg. 15-16.
2) JOHNSON, D. W.; JOHNSTON, F. P. i HOLUBEC, E. J. (1993). Circles of Learning: Cooperation in the Classroom. MN Interaction Book Company, Edina (Minneapolis).