La importància de la interacció

En la interacció verbalitzem els propis coneixements previs que, junts i contrastats, constitueixen una consciència compartida, i escoltem i rebem els coneixements dels altres i els adoptem com a propis. Així evoluciona el coneixement previ que teníem i aconseguim crear-ne de nou i significatiu.

Font: programa ILEC
Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Com construïm coneixement a partir de la interacció amb els altres?

  • Exposant el que sabem.
  • Plantejant els dubtes i els interrogants que ens genera aprofundir en la matèria.
  • Qüestionant els altres.
  • Demanant ajuda o proposant solucions als problemes.
  • Discutint, argumentant i contrastant opinions i punts de vista.


La interacció permet als aprenents:

  • Negociar els significats. El suport entre iguals facilita la comprensió dels continguts que s’estan treballant. Per fer-ho possible cal que el docent apliqui estratègies interactives i que, en alguns casos, permeti que les L1 dels alumnes s’incorporin a la discussió entre iguals: “si voleu, podeu parlar d’aquesta tasca en la vostra llengua, però l’escrit l’heu de fer en català”.
  • Obtenir un bon model de llengua. En la interacció amb l’alumne, el docent proporciona de manera implícita un model de llengua a imitar. Per això és important cuidar no sols què diem sinó també com ho diem. El model de llengua i les correccions implícites i explícites que rep l’alumne per part del docent li permeten polir el discurs i millorar per imitació la seva competència comunicativa.
  • Fer ús de la llengua que s’està aprenent. Planificar activitats en les quals hi hagi interacció, donar més temps per respondre als alumnes amb poca competència comunicativa, reduir el temps d’explicació magistral… són canvis que pot introduir el docent per donar-li oportunitats a l’alumne de practicar la L2.
  • Rebre ajuda. Distribuir la tasca entre els diferents membres d’un grup permet ajustar els encàrrecs al grau de competència de cada alumne. En la discussió entorn de l’activitat compartida, els alumnes s’ajuden de manera espontània. En la interacció amb el docent, es pot reclamar ajuda i rebre-la.Font: Institut Manuel de Montsuar. Lleida