Proporcionar bastides de suport

Si imaginem el procés d’aprenentatge que segueix l’alumne com la construcció d’un edifici, una de les tasques és posar les bastides que calguin fins que l’edifici es pugui sostenir i anar-les retirant a mesura que deixin de ser necessàries. La metàfora és clara: entenem per bastida el suport que el docent dóna als aprenents capaços d’aconseguir un nivell més alt de realització, que no podrien assolir sense ajut1).


L’ús de bastides sempre s’ha d’ajustar al nivell competencial de l’alumne pel que fa a la llengua i als continguts de l’àrea. Cal anar-les retirant progressivament: el suport ha de ser més intens en el moment en què el professor introdueix un nou contingut, sigui metodològic o conceptual. A mesura que l’alumne s’hi va familiaritzant, el docent l’ha d’anar retirant de forma progressiva. En el cas de l’alumnat de L2, la retirada de les bastides s’ha de fer a mesura que la seva competència lingüística augmenta2).

En sentit ampli, qualsevol ajut que donem temporalment a un alumne es pot considerar bastida de suport.

Les bastides de suport es poden orientar a ajudar a la comprensió (una imatge que permet comprendre un text), a la resolució de la tasca (una base d’orientació per fer un gràfic) o a fomentar la reflexió de l’alumne (un comentari elogiós del docent, una pregunta perquè s’adoni del que ha après).

Segons la forma en què es proporcionin, podem classificar-les en bastides materials, d’interacció o tècniques:

En la primera part d’aquest vídeo de l’Escola Pere Viver podem veure el suport que la mestra proporciona als alumnes que inicien el procés d’escolarització perquè interioritzin les rutines d’arribada a l’aula i les estratègies que segueix la per afavorir la parla en llengua catalana.

En el cas de l’alumnat d’origen estranger, moltes bastides s’orientaran a ajudar-los en aspectes comunicatius:

  • Adaptar el text escrit per fer-lo comprensible
  • Parlar amb claredat, articulant i vocalitzant i evitant el sentit figurat
  • Emprar vocabulari ja presentat a classe
  • Facilitar la participació en la conversa

Aquest vídeo on s’explica la faula del lleó i el ratolí es pot utilitzar com a suport per proporcionar bastides lingüístiques amb l’ajut de la imatge. Es podria, per exemple, treure la veu del vídeo i explicar la faula amb un nivell adaptat als coneixements de llengua dels aprenents.1) COELHO, E. (2004). “Aprendre llengua a través del currículum. Les condicions ideals per a un aprenentatge de llengua”. Dins: Revista de Tractament Integrat de Llengua i Continguts. Monogràfic sobre les III Jornades de l’Institut Europeu de Programes d’Immersió. Barcelona: Institut Europeu de Programes d’Immersió.
2) MEDINA, F. (2011). Materials del curs sobre Ensenyament Protegit.