Els components del TILC: llengua
El TILC no planteja que tot el professorat es converteixi en professor de llengua, sinó que en cada àrea o matèria s’ensenyin els aspectes lingüístics que li són propis, és a dir, el llenguatge acadèmic específic, amb l’objectiu que els alumnes millorin l’aprenentatge de l’àrea o matèria.

Cada disciplina té el seu propi patró lingüístic, que cal ensenyar paral·lelament al patró temàtic:

(…) per parlar (i escriure) ciència sempre és necessari conèixer dos tipus de 'patrons' i saber-los combinar adequadament. Aquests dos patrons són, d’una banda, l'anomenat 'patró temàtic', expressió utilitzada per referir-se al model teòric i als conceptes, experiències, analogies… que s’hi associen; d’una altra banda, el 'patró estructural', que està relacionat amb el tipus de discurs emprat per parlar del 'patró temàtic' i es correspon a les estructures retòriques (sil·logismes, analogies… ) i de gènere (descripció, justificació, plantejament d’hipòtesis, elaboració d’informes…) a través de les quals s’organitza l’argument.

Enric Custodio i Neus Sanmartí1)
Hi ha un aspecte lingüístic totalment intern en cadascuna de les disciplines científiques que només pot ser treballat des dels plantejaments curriculars. Resumir un text de geografia, descriure una experiència al laboratori, seguir unes normes de perspectiva o fer un comentari musical són específics de l’àrea, s’ensenyen per aprendre geografia, ciències experimentals, plàstica i música i, si no es fa així, no s’aprenen aquestes disciplines.

Montserrat Casas2)

Font: Quinquer, D. ; Roca, M. ; Sanmartí, N.3)

Per tant, l’aprenentatge dins de les àrees o matèries ha d’incloure necessàriament què diem (patró temàtic) i com ho diem (patró lingüístic). Per possibilitar la construcció d’aquest aprenentatge ric i complex, caldrà planificar una varietat d’activitats que contemplin tots els aspectes esmentats. En tot aquest procés, la comunicació hi serà sempre present, de manera oral i escrita.

Temes


Per saber-ne més

  • Jorba, J.; Gómez, I.; Prat, A. (1998). Parlar i escriure per aprendre. Ús de la llengua en situació d’ensenyament-aprenentatge des de les àrees curriculars. Barcelona: Edicions de l’ICE de la UAB (capítols 2 i 3).1) CUSTODIO, E.; SANMARTÍ. N. (2007). “Aprendre a justificar científicament: el cas de l’origen dels éssers vius”. Dins Temps d’Educació núm. 18. Barcelona: ICE de la Universitat de Barcelona.
2) CASAS, M. (coord.). (2005). Competències bàsiques per parlar i escriure ciència a l'educació primària. Barcelona: Rosa Sensat, p. 40.
3) Conferències territorials adreçades als centres d’ensenyament secundari sobre Les competències comunicatives aplicades a les àrees curriculars. Educació secundària, organitzades pel Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics durant els cursos 2009-2012.