Estructures textuals

A vegades els alumnes poden comprendre el text de manera parcial, però tenen dificultats per reconèixer les relacions entre les idees que aporta. Per això és important que s’entrenin amb antelació a identificar l’estructura discursiva dels textos, amb les especificitats de cada àrea o matèria.

Si l’alumne ha après a identificar l’estructura i la forma del text, li serà més fàcil comprendre les lectures i escriure textos similars: visualitzar l’estructura d’un text ajuda a comprendre la relació que hi ha entre les idees i reorganitzar la informació.

Per tant, per facilitar l’aprenentatge a les àrees o matèries és important entrenar els alumnes a reconèixer l’estructura que tenen els textos expositius que llegeixen i a aplicar les estructures més freqüents a l’hora d’escriure.

En el text expositiu, l’alumne haurà d’aprendre a reconèixer les parts de l’escrit (introducció-desenvolupament-conclusió) i la naturalesa de la informació que conté: identificar les idees principals, localitzar informació específica, adonar-se del punt de vista de l’autor…

Hi ha dos aspectes on cal incidir perquè facilitaran a l’alumne aquesta identificació:

  • Connectors i marcadors textuals. Els connectors i marcadors relliguen el discurs i faciliten la identificació de l’estructura del text. Introduir-los de manera progressiva i vetllar perquè els alumnes els tinguin presents (per exemple, penjant llistes de connectors a l’aula) és de molta utilitat. En el cas dels alumnes d’origen estranger caldrà seleccionar quins connectors i en quin ordre els han d’aprendre.
  • Estructures expositives més freqüents. Les idees es poden organitzar de diferents formes, en funció de la informació que es vol transmetre. Les més habituals en els textos escolars i acadèmics són:

Tots els alumnes han d’aprendre a interpretar i escriure textos expositius, però en el cas dels alumnes d’origen estranger caldrà facilitar aquest aprenentatge de manera gradual i amb més ajuts que per a la resta del grup. El pas per l’aula d’acollida garanteix que els alumnes d’origen estranger aprenguin a identificar i aplicar les estructures textuals bàsiques de la llengua conversacional, associades principalment a textos instructius i textos narratius. A l’aula ordinària es trobaran amb textos expositius que necessitaran conèixer per progressar en l’aprenentatge en la mateixa mesura que els companys autòctons.