El tractament integrat de llengua i continguts (TILC)

Quan a l’aula ordinària hi ha molts alumnes de L2 i nivells de domini de la llengua vehicular diversos, per facilitar l’accés als continguts curriculars de totes les àrees o matèries es fa necessari aplicar metodologies específiques, com el tractament integrat de llengua i continguts (TILC).

Integrar estos alumnes en una classe normal sense cap ajuda suplementària perquè hagen assolit competència conversacional és condemnar-los al fracàs. Tampoc podem traure’ls de classe i proporcionar-los una bona competència acadèmica com a pas previ perquè puguen aprendre els continguts de les àrees no lingüístiques. La solució consisteix a fer un aprenentatge integrat de llengua i continguts que exigix un grau de contextualització elevat al costat de l’exigència cognitiva adequada (…)

Vicent Pascual1)

El TILC permet optimitzar recursos perquè l’ensenyament de la llengua i el de les àrees o matèries curriculars es realimenten positivament: Elaborat a partir de: V. Pascual (2008).

Els components del TILC

Aplicar metodologies TILC no és simplement utilitzar la L2 com a llengua vehicular, sinó prestar atenció a determinats aspectes lingüístics a la vegada que s’ensenyen els continguts curriculars d’una àrea determinada, de manera que formen una unitat indestriable. D’aquesta manera, l’alumnat assimila continguts curriculars i, simultàniament, aprèn el llenguatge acadèmic (BICS). A la vegada, l’alumne de L2 continua millorant en l’ús de la llengua (CALP). Per tal que es produeixi aquest aprenentatge de qualitat, també cal vetllar perquè l’alumne desenvolupi estratègies i habilitats cognitives. Tot aquest aprenentatge requereix la implicació emocional de l’alumne. El docent pot fomentar-la tenint en compte els elements culturals i el context sociocultural, perquè l’alumne valori els elements de la cultura d’origen i es faci seus els de la cultura d’acollida, i a partir de tot plegat construeixi la seva identitat. Aquests cinc elements determinen els quatre components que el TILC proposa tractar: continguts acadèmics, llengua, cognició i cultura.

Elaborat a partir de: V. Pascual (2008).

1) PASCUAL, V (2006). “El tractament integrat de les llengües i els continguts”. Dins: El tractament de les llengües en un model d'educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. València: Generalitat Valenciana - Conselleria de Cultura, Educació i Esport. (Suport a l'ensenyament en valencià; 15).