La llengua, l'instrument imprescindible

Encara que l’aprenentatge és un procés interior, únic i personal, allò que el fa possible és la influència exterior, que té com a mediador imprescindible el llenguatge: llegint i escoltant rebem informació nova que ens permet confirmar i ampliar allò que ja sabíem. D’altra banda, la interacció oral o escrita permet consensuar els coneixements: verbalitzem, explicitem i contrastem les pròpies idees amb les del altres i, d’aquesta manera, les fem evolucionar. La llengua és la base de tots els aprenentatges perquè és l’instrument que fa possible l’accés a la informació i, alhora, el vehicle mitjançant el qual es transmet el pensament. Font: Dolors Quinquer.
Materials de formació del Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Per aquest motiu, és imprescindible treballar la llengua en totes les àrees o matèries:

(…) els aprenentatges lingüístics no es poden reduir a les pràctiques docents de les àrees lingüístiques (…). El mestre especialista de qualsevol de les àrees no pot ensenyar la seva matèria si no ensenya la llengua que s’usa per a la construcció científica de la seva àrea específica (Noguerol, 2001).

Montserrat Casas (coord.): Competències bàsiques per parlar i escriure ciència a l’educació primària1)

Aquesta necessitat queda recollida en el currículum actual, que prescriu que cal fomentar la competència comunicativa en totes les àrees o matèries. El currículum de primària ho concreta així:

El desenvolupament de la competència comunicativa no ha de ser un afer exclusiu de l’àrea de llengua. Atès que la llengua i la comunicació són la base de la captació, elaboració i comunicació del coneixement, totes les àrees esdevenen també responsables del desenvolupament de les capacitats comunicatives dels alumnes. És a dir, totes les àrees s’han de comprometre des de la seva especificitat i des de les maneres peculiars d’explicar el món en la construcció de les competències de comunicació.

Annex 2. DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària

El currículum d’educació secundària obligatòria diu:

8.4. Els centres han de fomentar la competència comunicativa en totes les matèries, com a factor bàsic per al desenvolupament de les competències clau i per a l’adquisició de les competències bàsiques de les matèries. La lectura i la consolidació d’un hàbit lector és una responsabilitat compartida de totes les matèries.

DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria

Per ajustar el plantejament didàctic a les necessitats de l’alumnat, es poden plantejar determinats tractaments del currículum; dins d’aquests tractaments, s’haurien de prioritzar aquells enfocaments que tenen en compte les necessitats lingüístiques específiques dels aprenents, com són les metodologies que es basen en el tractament integrat de llengua i continguts (TILC).

1) CASAS, Montserrat (coord.). (2005). Competències bàsiques per parlar i escriure ciència a l'educació primària. Rosa Sensat. Barcelona, p. 40.