Una escola inclusiva

Una escola inclusiva ha de partir del convenciment que determinats objectius educatius els han d’aconseguir totes les persones, perquè són els que permeten desenvolupar una ciutadania de ple dret. Si apliquem aquest principi a l’escolarització d’un alumne d’origen estranger, és evident que, per garantir-ne l’èxit escolar, un cop adquirit un nivell de domini de la llengua que possibiliti la comunicació ha de continuar rebent suports, tant pel que fa als aprenentatges lingüístics com als de les altres àrees o matèries. D’una altra manera, difícilment podrà superar les dificultats lingüístiques i la falta de referents culturals per accedir al currículum ordinari.

En aquest context, cal parlar d’un tractament inclusiu del currículum:

Una de les eines bàsiques de referència de la concreció de les actuacions per a una educació inclusiva és el currículum. Aquest permet vertebrar les diferents actuacions que es desenvolupen en les dimensions socials i educativa (…) en una proposta clarament articulada. Constitueix l’element de referència de la presa de decisions en cada un dels nivells de la pràctica educativa (…) (el sistema educatiu, el centre i l’aula).

Teresa Mauri, Educació inclusiva i nou currículum1)

Donar resposta individualitzada a les necessitats educatives específiques de l’alumnat d’origen estranger demana tenir en compte tota una sèrie d’elements que es relacionen amb la situació personal, els valors culturals, la construcció de les identitats i l’adquisició de llengües, sense perdre de vista el context social i escolar en els quals es desenvolupen els processos d’aprenentatge i d’incorporació a la societat d’acollida.

Cal tenir en compte que moltes de les propostes adreçades a ajudar els alumnes de procedència estrangera es basen en principis que són d’aplicació per a tot l’alumnat. Si ens fixem, per exemple, en la manera de crear a l’aula condicions que afavoreixen els aprenentatges, veurem que les actuacions del docent que poden crear aquest clima són perfectament vàlides per a tot l’alumnat2): Font: M. Comas, E. Molina, M. Tolsanas (2008)

1) MAURI, Teresa. Educació inclusiva i nou currículum. Caixa d’Eines, núm. 9, Departament d’Educació, Barcelona, 2010, p.16.
2) BLIN i GALLAIS, citat per COMAS, M., MOLINA, E. i TOLSANAS, M. (2008). Identitats. Fundació Jaume Bofill, Eumo Editorial. Barcelona, pàg. 102.