Guia del curs
Presentació

L’arribada als centres educatius de Catalunya d’alumnat nouvingut en edats d’escolarització obligatòria fa necessari plantejar l’ensenyament del català com a segona llengua per a aprenents en edat escolar que s’incorporen a tots els nivells educatius. A més, es tracta també d’aprendre la llengua que ha de vehicular els aprenentatges i de facilitar, tant com sigui possible, que aquest alumnat pugui accedir, com més aviat millor, als objectius previstos per a les àrees lingüístiques i les no lingüístiques dels ensenyaments obligatoris.

Aquest curs de formació intenta proporcionar recursos per respondre a aquesta situació des de l’àmbit de l’adquisició i l’aprenentatge de segones llengües, i de l’assoliment de competència plurilingüe i intercultural1).

A més dels currículums vigents, en aquest curs prenem com a referència per a l’aprenentatge del català la didàctica de segones llengües i les orientacions del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). Per tant, es tracta d’un enfocament comunicatiu i funcional de l’aprenentatge de llengües, que es concreta en la seqüenciació didàctica del treball per tasques.

Objectius

a) Analitzar i donar elements per a la reflexió entorn de:

 • La diversitat lingüística en el món actual en un context de globalització.
 • L’adquisició d’una segona llengua.


b) Reflexionar sobre les metodologies per a l’ensenyament-aprenentatge de llengües en contextos plurilingües:

 • Reflexionar sobre els conceptes bàsics de la didàctica de llengües des d’un enfocament comunicatiu.
 • Mostrar al professorat estratègies d’intervenció lingüística a l’aula i recursos per al tractament de la llengua vehicular.
 • Proporcionar orientacions metodològiques per a la programació de continguts i l’avaluació dins el marc curricular en l’ensenyament i aprenentatge de la llengua vehicular a l’escola.
Continguts

 • Diversitat lingüística a l’aula i aprenentatge de llengües: la competència plurilingüe.
 • Factors que intervenen en l’aprenentatge d’una segona llengua.
 • Organització del currículum: marc curricular i Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).
 • Orientacions metodològiques per a l’aprenentatge de segones llengües: l’enfocament comunicatiu.
 • La planificació dels aprenentatges: el treball per tasques o projectes.
 • El seguiment i l’avaluació dels aprenentatges.
Estructura

Bloc 1. Diversitat lingüística i escola

 • Tema 1: Una opció a favor del plurilingüisme
 • Tema 2: Llengües, escola i aprenentatge
 • Tema 3: La competència plurilingüe


Bloc 2. L'adquisició de segones llengües

 • Tema 1: L’aprenent plurilingüe
 • Tema 2: Un procés llarg
 • Tema 3: Competència conversacional i llenguatge acadèmic
 • Tema 4: Factors que intervenen en l’aprenentatge d’una segona llengua


Bloc 3. Marc curricular

 • Tema 1: Organització del currículum
 • Tema 2: Aprenentatge competencial
 • Tema 3: L’àmbit de llengües
 • Tema 4: El Marc Europeu Comú de Referència


Bloc 4. Com ensenyar?

 • Tema 1: Planificar activitats comunicatives
 • Tema 2: Els programes d'immersió lingüística
 • Tema 3: Estratègies d'intervenció docent
 • Tema 4: La capacitació digital de l'alumnat nouvingut


Bloc 5. La programació de continguts

 • Tema 1: Ordenació dels continguts
 • Tema 2: Projectes didàctics per aprendre llengua
 • Tema 3: Com planificar un projecte?
 • Tema 4: Les habilitats lingüístiques comunicatives


Bloc 6. L'avaluació

 • Tema 1: Una valoració de les competències lingüístiques orientada a l’aprenentatge
 • Tema 2: Agents implicats en l’avaluació a l’aula
 • Tema 3: Orientacions curriculars
 • Tema 4: L’avaluació en el marc de la planificació didàctica
 • Tema 5: Recursos per a una avaluació de qualitat
Per saber-ne més
 • Carbonell, F. (2006). “Oh benvinguts! Passeu… passeu…” a L’acollida Acompanyament de l’alumnat nouvingut. Col. Conciutadania Intercultural núm. 1, p. 21-25. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
 • Carbonell, F. (2006). “Ser o esdevenir. El pas d’immigrant a immigrat, i d’immigrat a company” a L’acollida. Acompanyament de l’alumnat nouvingut. Col. Conciutadania Intercultural núm. 1 p. 63-66. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
 • Colomé, E. i Oller, C. (2010). Alumnado de otras culturas: acogida y escolarización (1a ed.). Barcelona: Graó.
 • Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament. Alumnat d'origen estranger.1) Altres aspectes que formen part de l’atenció a l’alumnat nouvingut es tracten en els cursos telemàtics "L'acollida en contextos escolars de diversitat lingüística i cultura" i "Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat nouvingut a l'aula ordinària". Més informació a l'apartat de formació de l'espai sobre l'alumnat nouvingut de la Xtec.