La programació de continguts
Programar és una de les feines fonamentals de la tasca docent i, segons molts experts, una bona planificació i una previsió acurada de les situacions d’aprenentatge i dels recursos que hi han d’anar associats és un dels factors que més influeix en un ensenyament efectiu.


Una programació és un pla de treball previ a l’activitat, que inclou tots els aspectes que configuren, i que sistematitzen i l’ordenen. […] L’estructura d’una programació és molt propera a una hipòtesi de treball que es projecta en un triple sentit: en el pla dels continguts, en el de les habilitats i requisits tècnics que exigirà a alumnes i professors, i en la seva dimensió temporal (Rué, 1992).

Cassany, D. (2009): Ensenyar llengua p. 59.

D’acord amb les orientacions del Departament d’Ensenyament per al desplegament del currículum, una programació ha de tenir en compte els aspectes següents1):

Font: Programar és prendre decisions (El currículum a l'escola i a l'aula)


D’altra banda, d’acord amb l’enfocament comunicatiu, els continguts programats s’han de treballar en context, és a dir, a partir de activitats rellevants en les quals es relacioni el repertori lingüístic amb accions comunicatives. És en aquest sentit que es parla en aquest bloc del treball per tasques o projectes, la qual cosa no vol dir que necessàriament totes les activitats que es fan a l’aula hagin de tenir aquest caràcter. Es poden plantejar també activitats més restringides, però sí que s’ha de procurar que en les tasques d’aprenentatge les formes lingüístiques (lèxic, estructures morfosintàctiques, pronúncia…) estiguin lligades a habilitats comunicatives (llegir, escriure, conversar…).

En definitiva, l’ordenació i seqüenciació d’activitats es pot estructurar de diferents maneres, però sempre ha de ser coherent amb el plantejament didàctic i metodològic que es fa per a la matèria en qüestió, i tenir com a objectiu l’assoliment dels continguts que s’estableixen per a cada etapa i per a cada tipologia d’alumnes. En el nostre cas, per a l’ensenyament i l’aprenentatge del català a l’alumnat nouvingut, ens basem en un enfocament comunicatiu de la didàctica i l’adquisició de segones llengües a partir dels currículums vigents i de les orientacions del MECR (vegeu bloc 3: Marc curricular).

Temes

Per saber-ne més