Marc curricular
Les referències que s’han de tenir en compte a l’hora d’establir els objectius d’aprenentatge de llengües de l'alumnat són les relatives a la legislació sobre l’ús de la llengua i les orientacions i normatives curriculars vigents:

  • D’acord amb l’Estatut d’Autonomia, “El català és la llengua oficial de Catalunya, com també ho és el castellà, que és la llengua oficial de l’Estat, i l’occità de la Vall d’Aran”.
  • La Llei de Política Lingüística (1/1998) estableix que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.
  • La Llei d’Educació de Catalunya (LEC, 12/2009), en el títol 2, estableix el dret i el deure de conèixer les dues llengües oficials i assolir-ne el ple domini al final de l’escolarització obligatòria (16 anys).
  • El títol 2 de la LEC també recull la garantia que al final d’aquesta etapa caldrà que l’alumnat tingui un domini adequat d’una llengua estrangera.

De fet, el PLC és el document que recull les decisions del centre respecte a l’articulació de l’ensenyament de llengües curriculars i també sobre el tractament d’altres llengües presents al centre, com ara les llengües de l’alumnat d’origen estranger. És l’instrument per planificar els aprenentatges de les diferents llengües, amb un plantejament integrat i d’acord amb l’enfocament competencial del currículum i els principis de l’educació plurilingüe i intercultural.

El PLC ha d’assegurar la coherència pedagògica pel que fa a:

  • L’enfocament didàctic de l’aprenentatge de llengües
  • L’organització dels continguts
  • La progressió dels aprenentatges

Per tal d’adequar el tractament de les llengües a la realitat de cada centre, és necessari, a l’hora d’elaborar el PLC, partir de la reflexió sobre les característiques sociolingüístiques del centre i el seu entorn, així com de les concepcions sobre l’aprenentatge de llengües del professorat.

D’altra banda, en el cas de l’aprenentatge d’una nova llengua, el Marc Europeu Comú de Referència es considera el document de referència, especialment pel que fa a la seqüenciació dels aprenentatges, els enfocaments comunicatius i l’avaluació.

Temes

Per saber-ne més