Diversitat lingüística i escola
L’arribada a Catalunya de persones procedents d’indrets d'arreu del món ha representat una oportunitat d’enriquiment cultural i, en el cas de l’escola, un augment de la diversitat lingüística i cultural. Aquesta nova diversitat reforça la necessitat de, en un món globalitzat, dotar els alumnes de les capacitats i les estratègies per interactuar en contextos lingüístics i culturals complexos i oberts i, per tant, de desenvolupar les competències plurilingües i interculturals, d’acord amb els objectius següents:

  • Fer a tots els alumnes conscients del seu repertori lingüístic i cultural, i valorar-ne la naturalesa.
  • Facilitar l’adquisició de llengües i el coneixement d’altres cultures.
  • Proporcionar els mitjans per desenvolupar aquestes competències de manera autònoma i al llarg de tota la vida.

Cal remarcar que aquests enfocaments no s’adrecen als alumnes d’origen estranger, sinó que s’han de posar en pràctica en tots els centres i per a tots els alumnes, ja que, com a objectiu últim, es vol fomentar la convivència en societats plurals basades en la cohesió social i el dret a la diferència.

El desenvolupament de les competències plurilingües i interculturals és coherent amb el plantejament d’una escola inclusiva, aquella que busca la superació de les barreres que dificulten l’aprenentatge, la socialització i la participació de tot l’alumnat, entre les quals es troben aquelles derivades d’una incorporació tardana al sistema educatiu dels alumnes d’origen estranger.

Es poden trobar recursos sobre la diversitat lingüística i cultural i sobre com treballar-la a l’aula als apartats de la Xtec següents:

Temes

Per saber-ne més