Guia del curs

Presentació

L'acollida és un procés que es basa en unes determinades actituds dels docents i per al qual calen també uns preparatius previs; és un moment tan important que no es pot deixar a la improvisació. No es pot produir una acollida en la qual els alumnes se sentin realment benvinguts i atesos afectivament si ens quedem en la recollida de dades o en la programació dels continguts. Hem de partir d'una atenció que tingui en compte totes les dimensions de la persona, el seu procés de canvi i adaptació, i les seves necessitats i mancances. Aquest plantejament global és el que pot facilitar que els alumnes nouvinguts puguin desplegar totes les seves capacitats i que es puguin incorporar de la millor manera possible a l'escola i a la societat d'acollida.

Els objectius de l'acollida són els següents:

 • Proporcionar una atenció personalitzada de qualitat.
 • Donar resposta als aspectes emocionals.
 • Facilitar la incorporació al nou entorn escolar i a la societat d'acollida.
 • Garantir l'aprenentatge inicial i comunicatiu de la llengua.
 • Facilitar l'accés al llenguatge acadèmic.
 • Facilitar l'accés al currículum ordinari.

Per aconseguir aquests objectius, l'escola s'ha de plantejar una sèrie de qüestions conceptuals, organitzatives i metodològiques, a les quals ens aproximarem en aquest curs.


Objectius

a) Analitzar i donar elements per a la reflexió entorn de:

 • La diversitat cultural i els fenòmens migratoris en el marc de la globalització des d’una perspectiva integral
 • La diversitat com un element a considerar en l’organització escolar i en la pràctica educativa
 • Les percepcions i els prejudicis en les interaccions socials
 • L’escola multicultural
 • La construcció d’una escola inclusiva


b) Proporcionar recursos per atendre l’alumnat nouvingut en la fase d’incorporació al centre:

 • Reflexionar sobre l’itinerari escolar de l’alumnat nouvingut
 • Detectar les necessitats i proposar noves línies d’actuació per facilitar l’èxit escolar de l’alumnat nouvingut
 • Proporcionar estratègies i orientacions metodològiques per donar suport a l’escolarització de l’alumnat nouvingut

En definitiva, aquest curs pretén oferir elements d’anàlisi i reflexió per entendre la diversitat i proporcionar estratègies organitzatives, metodològiques i recursos per atendre-la, així com també donar pautes per a la planificació i aplicació d’intervencions educatives.

Continguts

 • Catalunya, una societat diversa. Factors de diversitat.
 • La presència d’alumnat estranger al centre. Conseqüències educatives de la presència de grups culturalment diversos.
 • L’acollida de l’alumnat i les seves famílies. Factors que intervenen en el procés d’acollida.
 • Estratègies per incorporar la diversitat lingüística i cultural a les activitats d’aprenentatge en el marc d’una educació intercultural.
 • Estratègies per facilitar l’adquisició per part de l’alumnat nouvingut d’habilitats lingüístiques, acadèmiques i culturals en un context d’escola inclusiva.

Estructura

Bloc 1. Nous entorns i societat d'acollida

 • Tema 1: Cultures i diversitat
 • Tema 2: Identitats i pertinences
 • Tema 3: Aspectes afectius


Bloc 2. El procés d'acollida pas a pas

 • Tema 1: Matriculació i acollida inicial
 • Tema 2: L'avaluació inicial i el PI
 • Tema 3: Les aules d'acollida
 • Tema 4: La incorporació a l'aula ordinària


Bloc 3. L'escola multicultural

 • Tema 1: El repte de la diversitat a l'escola
 • Tema 2: Estratègies per construir una escola inclusiva
 • Tema 3: Participació de les famílies


Bloc 4. L'adquisició d'una nova llengua

 • Tema 1: De l'acollida inicial a l'aula ordinària passant per l'aula d'acollida
 • Tema 2: Factors afectius i adquisició d'una nova llengua
 • Tema 3: Pas a pas
 • Tema 4: El suport lingüístic i social per a alumnes de procedència estrangera

Per saber-ne més

 • Carbonell, F. (2006). “Oh benvinguts! Passeu… passeu…” a L’acollida Acompanyament de l’alumnat nouvingut. Col. Conciutadania Intercultural núm. 1 pp. 21-25. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
 • Carbonell, F. (2006). “Ser o esdevenir. El pas d’immigrant a immigrat, i d’immigrat a company” a L’acollida. Acompanyament de l’alumnat nouvingut. Col. Conciutadania Intercultural núm. 1 pp. 63-66. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.
 • Colomé, E. i Oller, C. (2010). Alumnado de otras culturas: acogida y escolarización (1a ed.). Barcelona: Graó.
 • Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament. Alumnat d'origen estranger.