L'adquisició d'una nova llengua
En els mòduls anteriors hem vist que els alumnes de procedència estrangera arriben als nostres centres enmig d’un procés personal: adaptació a la societat d’acollida, superació del dol migratori i construcció d’una nova identitat, que integra els referents culturals nous i els que ja tenia. A l’aula, aquests alumnes es troben amb el doble repte d'haver d'aprendre la llengua que vehicula l'aprenentatge i, a la vegada, aprendre els continguts curriculars de totes les àrees. Així mateix, l’èxit educatiu d’aquest alumnat sovint està relacionat amb elements personals, relacionals i contextuals que també cal tenir en compte, segons el procés d’adaptació que estan vivint. La primera acollida repercuteix en l’èxit de l’escolarització posterior i en el domini que s’acaba assolint de la llengua d’aprenentatge.

Un plantejament d’escola inclusiva és imprescindible per facilitar tant l'aprenentatge com la integració social i escolar de l'alumnat d’origen immigrat. Els alumnes estrangers han de compartir, amb els suports i les adequacions necessaris, activitats i espais amb els seus companys, de manera que l'aprenentatge es produeixi en un entorn ric i integrador.

En contextos de diversitat lingüística i cultural, es fa necessària una pedagogia culturalment sensible i compromesa amb la participació de tota la comunitat educativa que ajudi a promoure una educació intercultural amb sentit crític. Per tant, s'han de preveure en els centres espais de reflexió conjunta sobre les tensions que pot generar el contacte entre cultures i sobre com tenir un paper actiu per no reproduir els estereotips que, de vegades, actuen fins i tot sota el nivell de consciència.

Per una altra banda, les actituds individuals dels docents i la seva capacitat per crear vincles emocionals amb els alumnes també són clau per a l'acompanyament dels alumnes d’origen estranger que s'incorporen al sistema escolar en aquestes edats. La comunicació afectiva n’és un element fonamental, així com la capacitat d’empatia del docent, la creença sentida en la inclusió i la percepció de vàlua que té de la diversitat cultural i lingüística.

Per desenvolupar la competència lingüística els alumnes necessiten desenvolupar un vincle afectiu amb la nova llengua, a partir d'una bona acollida a l'escola i una valoració positiva de la llengua i el bagatge de la cultura d'origen. En aquest sentit, el rol estratègic del mestre és fonamental i cal preveure actuacions que, en el moment de l'acollida inicial, ajudin a reduir els possibles filtres afectius ja que la superació d'aquests filtres revertirà en el futur en un millor aprenentatge de les competències comunicatives.

Temes

Per saber-ne més