Estratègies per construir una escola inclusiva*
En el llibre Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals, Elizabeth Coelho proposa una sèrie d’estratègies per crear una comunitat escolar inclusiva. Aquesta professora de la Universitat de Toronto ha coordinat durant molts anys programes de formació de professorat en matèria d’interculturalitat al Canadà, país amb una sòlida tradició d’acollida.

A continuació us presentem algunes de les actuacions que proposa per aconseguir una escola inclusiva, acompanyades d’alguns exemples. Tot i que estan pensades per al context canadenc, constitueixen un bon conjunt de suggeriments pràctics que es poden adaptar a la realitat catalana. No cal dir que aquestes actuacions han d’anar adreçades a tot l’alumnat i no només als nouvinguts ja que l’objectiu és construir una escola acollidora on tothom se senti valorat i reconegut.

Presentacions

Estratègies per ajudar els alumnes a sentir-se benvinguts:

 • Aprendre com es pronuncia el nom de l’alumne i escriure’l a la pissarra al mateix temps que es pronuncia perquè la resta d’estudiants el pugui aprendre.
 • Fer seure els nouvinguts o els qui comencen a aprendre la llengua vehicular durant les primeres setmanes al costat d’algú que parli la seva llengua o una altra que coneguin.
 • Proporcionar pautes per ajudar els estudiants nous a presentar-se davant dels seus companys.


Compartir informació

Propiciar que els alumnes comparteixin informació sobre ells mateixos. Per exemple:

 • Fer un estudi o bé compartir informació sobre els coneixements i usos lingüístics dels aprenents1). Els alumnes poden respondre un qüestionari o entrevistar-se els uns als altres.
 • Visualitzar en un mapamundi la procedència dels alumnes, a partir del qual poden donar informació als seus companys sobre els seus països de procedència.
 • Fer un mosaic de fotografies acompanyades d’informació escrita sobre els membres de la classe (incloent-hi els professors). Aquests textos es poden escriure en la llengua vehicular o en una altra llengua i després traduir-los a la llengua comuna.
 • Animar els alumnes a crear materials per ser exposats a les classes, com per exemple murals, sobre temes del seu interès.


Companyes i companys tutors

 • Organitzar els alumnes de manera que els estudiants que no coneixen la llengua vehicular es beneficiïn de l’ajuda d’un company durant les primeres setmanes de classe (alumnes tutors).
 • Propiciar la interrelació entre els alumnes que estan aprenent la llengua vehicular i alumnes amb qui comparteixin la seva llengua familiar o una altra que coneguin.
 • Donar als companys tutors responsabilitats específiques respecte dels seus tutoritzats.
 • Preveure formes de reconeixement explícit a les companyes i als companys tutors per les responsabilitats que assumeixen respecte de l’alumnat que s’incorpora al centre. Per exemple, fer-ho constar a les qualificacions, enviar un escrit de reconeixement a les seves famílies o citar-los en un acte públic.


Aprenentatge cooperatiu

El treball compartit en grups cooperatius ajuda a promoure interaccions interpersonals positives i ajuda a superar estereotips2).

Suport a l'aprenentatge de la llengua vehicular

Es pot ajudar els estudiants que aprenen la llengua vehicular donant suport públic als seus esforços3):

 • Explicar en totes les àrees que l’aula és un lloc tant per aprendre l’assignatura com per aprendre llengua.
 • Suggerir maneres perquè els alumnes que dominen la llengua vehicular puguin ajudar els seus companys. Per exemple, utilitzant gestos o dibuixos, buscant estratègies per fer aclariments…
 • Comunicar actituds positives vers la tasca d’aprendre llengües mostrant, per exemple, casos de persones que hagin tingut èxit en aquest aprenentatge (altres estudiants, professors, personatges coneguts…).
 • Comunicar actituds positives cap a l’aprenentatge d’una segona llengua, presentant el coneixement de llengües com una riquesa.


Un entorn de classe multilingüe

 • Aprendre algunes expressions senzilles en les llengües familiars dels estudiants.
 • En alguns moments, ser flexibles en la manera de formar els grups de manera que es puguin proporcionar oportunitats als estudiants perquè treballin amb companys que parlin la mateixa llengua.
 • Acceptar que es poden produir situacions en què el professorat no entengui el que diuen o escriuen els estudiants. Si aquestes situacions representen un inconvenient per al desenvolupament de les classes, el professor ha de buscar estratègies positives per promoure l’ús de la llengua vehicular Incorporar el bagatge que aporten els alumnes a les activitats de l’aula.
 • Proporcionar material multilingüe de lectura, per exemple a les biblioteques d’aula i de l’escola.
 • Respectar la varietat de llengües, donant a entendre que no hi ha unes llengües superiors a unes altres.
 • Exposar els aprenents a diferents variants de la llengua vehicular.


Rutines a l'aula

 • Assignar tasques concretes als membres dels grups cooperatius. Per exemple, un membre controla l’assistència del grup, un altre reparteix i recull els materials…
 • Establir torns a l’aula per a la distribució de responsabilitats, de manera que tots els alumnes tinguin en algun moment una responsabilitat a la classe.
 • Donar instruccions per a les tasques dels grups cooperatius només una vegada i deixar que siguin els alumnes que, entre ells, s’assegurin que tots els membres del grup han entès la informació.
 • Controlar cada dia els deures. Es poden establir mecanismes per tal que els alumnes dins dels grups cooperatius facin un seguiment d’aquestes tasques entre ells o bé el professorat pot fer comprovacions aleatòries de l’acompliment de les tasques.
 • Establir un senyal que avisi els estudiants quan, per exemple, hagin de deixar de parlar per centrar l’atenció.
 • Tenir sempre una cadira extra en cada grup, de manera que els docents, estudiants d’altres grups o visitants que entrin a l’aula, puguin participar fàcilment en les tasques del grup.
 • Assegurar-se que els nouvinguts entenen les informacions importants com ara que se celebra alguna festivitat o que es farà una sortida.
 • Facilitar que els estudiants comparteixin els números de telèfon i/o el correu electrònic perquè es puguin comunicar i posar-se al dia en el cas que algun alumne no pugui assistir a classe.
 • Deixar que, en primera instància, els grups s’encarreguin de solucionar els problemes dels companys que no compleixen amb les seves tasques.
 • Intervenir quan un estudiant no compleix amb les seves tasques repetidament o no es comporta cooperativament amb els altres membres del seu grup.

* Elaborat a partir de Coelho, E. (2005): Ensenyar i aprendre en escoles multiculturals. Una aproximació integrada. Cuadernos de Educación IntercuIturalitat núm. 49. ICE Universitat de Barcelona/Horsori Editorial S.L. pàgs. 149-169.1) El Portfolio Europeu de les Llengües és un recurs que pot ser d'utilitat per visualitzar el coneixement i els usos lingüístics de l'alumnat.
2) El treball cooperatiu com a metodologia per facilitar els aprenentatges de l’alumnat nouvingut es tracta més àmpliament en el curs Estratègies de suport a l'aprenentatge de l'alumnat nouvingut a l'aula ordinària.
3) Les orientacions metodològiques per proporcionar ajuts específics per facilitar l’accés als continguts curriculars dels alumnes que no dominen la llengua que els vehicula també es tracten en el curs esmentat.