El procés d'acollida pas a pas
Amb l’arribada d’un nou membre a un centre –pensem no sols en alumnes, sinó també en famílies i docents– comença un seguit d’actuacions encaminades a garantir la seva bona inserció dins la comunitat escolar.

La majoria dels centres disposen d’un pla d’acollida que recull les intencions i les línies d’actuació que es duran a terme en aquest moment, emmarcades en la línia del centre. Per tant, el pla d’acollida s’ha d’harmonitzar amb el projecte educatiu (PEC) i, lògicament, ha de ser coherent amb el projecte lingüístic (PLC), que és la part de la gestió de les llengües del projecte de centre1). Lluny de ser una declaració d’intencions, el pla d’acollida ha de tenir un enfocament marcadament pràctic.

El pla d’acollida permet planificar les actuacions i les estratègies que cal portar a la pràctica, defugint la improvisació i implicant diferents membres de la comunitat educativa. Dins del pla, s’hi inclouen protocols diferents, segons qui s’ha d’acollir: nous docents, alumnes i famílies de P3 a començament de curs o alumnes 2) i famílies nouvingudes. Nosaltres ens ocuparem d’aquest darrer grup i en desenvoluparem els dos primers apartats: la matriculació i l’acollida inicial.

El pla d'acollida a l'alumnat d'origen estranger i les seves famílies ha d'incloure actuacions referides a:

  1. La matriculació
  2. L'acollida inicial
  3. L'escolarització
  4. Els recursos humans i materials

El document del Departament d’Ensenyament Atenció a la diversitat, vinculat als Documents per a l’organització i el funcionament dels centres, estableix els procediments i recursos organitzatius que cal aplicar dins del centre per atendre’n la diversitat (pàgines 6-10, atenció a l’alumnat nouvingut).

Temes

Per saber-ne més

  • Colomé, E. i Oller, C. (2010). Alumnado de otras culturas: acogida y escolarización (1a edició). Barcelona: Graó.
  • Duran, D. (2006). Tutoría entre iguales, la diversidad en positivo, Aula de Innovación Educativa, 153.
  • Mayans, P. i Sànchez, M. J. (2016). L'acollida lingüística de l'alumnat de procedència estrangera. En M. Pereña (coord.), Ensenyar i aprendre llengües en un model educatiu plurilingüe: Metodologies i estratègies per al desenvolupament de projectes educatius i per a la pràctica docent (1a ed., p. 117-151). Barcelona: Horsori Editorial.
  • Servei de Suports i Recursos Lingüístics. Departament d'Ensenyament. (2019). El Marc Europeu Comú de Referència.
  • Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya XTEC. (2017). Acollida inicial de l'alumnat nouvingut.

1) Per a més informació sobre el Projecte Lingüístic
2) Es considera alumne nouvingut aquell que s'ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu, en un moment posterior a l'inici de l'educació primària, en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, quan s'hi ha incorporat en els darrers trenta-sis mesos i procedeix d'àmbits lingüístics i culturals molt allunyats del nostre.