La incorporació a l'aula ordinària
És fonamental tenir present que


La responsabilidad de la acogida, el seguimiento y el aprendizaje del alumno de nueva incorporación corresponde a toda la comunidad educativa y no se debería delegar en exclusiva en los profesionales que realizan directamente el trabajo con los alumnos inmigrantes.

(Oller i Colomé, 2010, p. 54)

Dins d’aquest plantejament, el tutor de grup i l’aula ordinària són els primers referents de l’alumne nouvingut. L’aula d’acollida és un recurs –probablement el principal– d’atenció a aquest alumne, però això no comporta desplaçar la responsabilitat única de la seva atenció al tutor d’acollida:


Es el tutor quien debe realizar la función de referente ante cualquier duda o problemática planteada por cualquiera de sus alumnos. Sólo él (…) es quien debe proporcionar estrategias sociales en clase para que prevalezca una educación empática, comprensiva y adaptable, valores primordiales que se deben enseñar para facilitar la integración de cualquier alumno y la convivencia entre todos ellos.

(Oller i Colomé, 2010 p. 57)

De l’actitud del tutor d’aula ordinària en depèn sovint l’encaix de l’alumne nouvingut dins del grup classe o l’exclusió. És fonamental que transmeti a la resta del grup un missatge implícit però inequívoc que aquest alumne pertany plenament al grup. Algunes de les primeres qüestions que el tutor hauria d’atendre són1):

  • Conèixer tota la informació que s’ha recopilat sobre l’alumne: la seva situació personal i familiar, el nivell d’estudis assolit al país d’origen…
  • Col·laborar en la prova d’avaluació inicial.
  • Coordinar l’elaboració del PI i vetllar pel seu compliment: que els docents facin les adaptacions curriculars adients, que s’avaluï d’acord amb els criteris que s’hi estableixen…
  • Coordinar-se amb el tutor d’acollida per decidir les primeres mesures d’atenció a l’alumne.
  • Informar la resta de l’equip docent que atendrà l’alumne sobre la seva situació personal i acadèmica, l’horari adaptat que farà, a quines matèries assistirà…
  • Orientar l’alumne davant de qualsevol dubte i neguit.
  • Facilitar la bona integració de l’alumne en el grup classe:

Cuando el alumno llega al aula, lo más aconsejable pera normalizar su asistencia es que se sienta como un compañero más. A parte de presentarlo como un alumno que se acaba de incorporar a la clase, los demás también deberían presentarse a él. Todos tendrían que comportarse con naturalidad y tener en cuenta que cualquier actividad especial que se programe se debe orientar a destacar los aspectos que se tienen en común y no tanto a resaltar las diferencias.

(Oller i Colomé, 2010, p. 58-59)


Els primers dies caldrà tenir molt present la necessitat de donar-li seguretat i reforçar la seva autoimatge, molt fràgil en aquest moment inicial. Amb aquest objectiu, se l’ha d’incloure en tasques –preferiblement de grup– en les quals pugui tenir un cert protagonisme o, si més no, un cert grau d’èxit. Per exemple, podem demanar-li que resolgui una incògnita o unes operacions de càlcul si sabem que té molta habilitat en matemàtiques; podem demanar-li que faci un dibuix si sabem que hi té traça.Una experiència de companys tutors a l'Institut de Flix.

Un bon recurs és aplicar estratègies d’acompanyament entre iguals. És habitual en molts centres assignar un company tutor a l’alumne que acaba d’arribar. El company tutor és una persona del grup que l’acompanyarà els primers dies i l’ajudarà a resoldre algun dels petits problemes que li poden causar incomoditat. Pot ser un company autòcton o algú de la seva cultura que ja s’ha integrat i té bona competència comunicativa en català. En molts centres es fa una formació prèvia als alumnes que faran de companys tutors.

Es poden trobar més orientacions sobre l'atenció a l'alumnat d'origen estranger a l'aula ordinària al Bloc 4: L'adquisició d'una nova llengua d'aquest material de formació.

1) Elaborat a partir de Colomé, E. i Oller, C.: Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización. Barcelona: Ed. Graó, 2010 p. 55