Matriculació i acollida inicial

L’acollida comença en el moment en què arriben les famílies al municipi; amb aquesta finalitat, la majoria de municipis han desenvolupat protocols d’actuació que es recullen en els Plans Locals.

Els primers tràmits de la família inclouen la visita a l’oficina d’escolarització (OME) a sol·licitar plaça escolar per als fills. L’OME assignarà l’alumne/a a un centre i, en la majoria de municipis, farà una primera entrevista per recollir dades de caire sociofamiliar i d’escolarització prèvia.

És convenient establir un circuit basat en la coordinació dels diferents agents implicats en el procés des de la preinscripció per permetre, entre altres actuacions, una bona diagnosi sociofamiliar i educativa, que, complementada un cop l’alumne s’hagi incorporat al centre, permeti ajustar la resposta educativa a les necessitats reals de l’alumne tenint en compte la seva trajectòria prèvia, és a dir, tot el seu bagatge.

És indispensable que aquesta informació arribi al centre amb marge de temps suficient per tal que els professionals del centre que intervindran en l’acollida la puguin prendre com a punt de partida per preparar l’acollida inicial. No únicament els facilitarà la primera entrevista amb la família, sinó que evitarà duplicitats a l’hora de recollir dades i permetrà plantejar l’acolliment a l’aula amb els que seran els seus nous companys.

Les dades bàsiques que haurien d’arribar al centre fan referència a:

  • La situació personal de l’alumne: escolarització prèvia, procés d’adaptació, aspectes de salut…
  • La situació familiar sociocultural i econòmica: procedència, procés d’adaptació, situació econòmica, grau d’estructuració familiar, llengües que parla la família…

Protocols d'acollida

Els protocols d’acollida són la part dels plans d’acollida que recullen la seqüència de tràmits i passos que s’han de seguir des del moment en què l’alumne/a arriba al centre fins que s’incorpora a l’aula ordinària, preveient que la majoria d’aquests alumnes faran el recorregut fora del termini ordinari (matrícula viva). Cal remarcar que el pla d’acollida diferencia entre l’arribada ordinària d’alumnes a inici de curs i l’arribada extraordinària en qualsevol moment, coneguda com a matrícula viva.

A continuació observarem alguns models de protocol de diversos centres.

No s’ha de partir de la improvisació d’actuacions sinó haver-les pactat i assumir-les per part dels diferents professionals del centre que hi han d’intervenir: fixem-nos, per exemple, que en els models que hem presentat s’estableix un dia concret per fer l’acollida de la família al centre i es preveu la necessitat dels serveis d’intèrpret en el moment de fer la primera entrevista.

L’entrevista inicial amb la família

El primer contacte entre la família, l’alumne i el centre és aquesta primera entrevista. Podem aprofitar per completar o aprofundir aquelles dades que no ens han arribat amb l’expedient inicial que tramita l’OME. És també el moment d’escoltar i respondre a les expectatives i els dubtes que planteja la família i d’explicar el plantejament educatiu del centre i el seu funcionament: qui som, què som i què esperem de la família.

La bona integració de l’alumne i la seva família en la comunitat educativa depèn, en bona mesura, d’aquest primer contacte. Per això cal vetllar perquè es faci en un espai adequat i amb temps suficient, per tal de generar un clima de confiança i d’actitud acollidora. La informació que es doni procurarem que sigui al més concisa i entenedora possible; amb aquesta finalitat és important preparar l’entrevista amb antelació: tenir un guió i preveure determinats aspectes:

  • Horari. És convenient designar una franja horària a l’acollida inicial, per tal que l’arribada d’una nova família no trasbalsi l’horari del centre, i amb aquesta finalitat alliberar franges horàries fixes en les persones designades per fer-la. Cal preveure aquest aspecte a l’inici de cada curs i replantejar-lo cada vegada que hi ha un canvi d’horaris. En alguns casos, l’entrevista amb l’equip directiu es pot obviar si hi ha un document de centre on, de manera formal, la direcció dóna la benvinguda a l’alumne i a la seva família.
  • Serveis d’intèrpret. Alguns municipis disposen de servei de traducció. En altres casos poden ser el pla educatiu d’entorn o el Consell Comarcal els qui faciliten aquest servei. Una bona opció és que l’intèrpret sigui també mediador/a cultural, perquè minimitzarà els malentesos que puguin sorgir i transmetrà a l’alumne i a la seva família la seguretat de ser ben interpretats per algú proper.
  • Suports visuals. Per facilitar la comunicació, podem utilitzar documents acompanyats d’imatge o bé materials adaptats: l’horari marc del centre, el dossier d’informacions d’inici de curs, la llista de documents necessaris per formalitzar la matrícula… seran més fàcils d’entendre si els hem simplificat i/o si els acompanyem de fotografies o d’un vídeo explicatiu.

Recursos

A l’espai Alumnat d’origen estranger de la pàgina Xtec hi ha enllaços a recursos per a la comunicació amb les famílies.

A tall d'exemple, us presentem algunes de les actuacions que Elizabeth Coelho considera que els centres han de preveure per tal de fer una bona acollida.