Nous entorns i societat d'acollida
Dins les societats occidentals actuals, fonamentalment urbanes, es fa difícil identificar grups culturalment o socialment homogenis. La complexitat social ve donada no només per l’existència de diferents grups culturals i/o socials, sinó també per l’enorme heterogeneïtat dins de cada grup, que fa que cada vegada sigui més difícil establir-ne els límits.

Les diferències, per tant, no tenen a veure només amb la procedència de les persones o amb la pertinença a un determinat grup cultural, sinó que hi ha molts altres factors que contribueixen a aquesta complexitat:

  • El nivell social i econòmic. El lloc que ocupem en l’estructura social, la capacitat adquisitiva, l’accés a determinats recursos o oportunitats, els entorns socials… són factors que ens condicionen els comportaments, actituds, sistemes de valors i, en definitiva, la manera d’entendre el món i de funcionar-hi.
  • El grup d'edat. En cada etapa vital tenim unes necessitats diferents, unes prioritats concretes i un paper o un altre en relació amb el nostre entorn i amb la resta de la societat. La forma d’actuar i interactuar en l’entorn social varia en funció de l’edat.
  • El gènere. Les problemàtiques, necessitats, punts de vista, accés a determinades posicions socials i laborals… poden variar significativament en funció de la perspectiva de gènere. Les diferències entre els gèneres no són patrimoni exclusiu de determinades minories, sinó que són un element compartit per tots els grups culturals que formen part de la nostra societat.

Altres factors que poden ser igualment importants en determinats contextos són: les característiques personals, les confessions i pràctiques religioses, l’adscripció política i ideològica, les tendències sexuals, les diferències físiques…, elements que afegeixen complexitat a la diversitat existent.

Temes

Per saber-ne més