PROJECTE FINAL DE CURS

Per acabar i per superar el curs, cal elaborar un projecte final que constarà de tres parts (que s’aniran treballant durant el seminari).

Al llarg del curs, parlarem sobre quina és la diversitat cultural i lingüística en els centres escolars a Catalunya i també a les altres comunitats autònomes de l’Estat Espanyol. Ara, us proposem fer una recerca sobre la diversitat lingüística i cultural present al centre on treballeu. Així, la primera i la segona part del treball se centraran en la procedència i els usos lingüístics dels alumnes d’origen estranger del vostre centre:

1. Conèixer el nombre d’alumnat de nacionalitat estrangera del centre on es treballa.

2. Conèixer la diversitat lingüística real de l’aula, cicle, nivell o centre.

La tercera part del treball consisteix en proposar una activitat de classe o de centre on aquesta diversitat lingüística es pugui fer evident a tot un grup classe (o al conjunt del centre educatiu) amb la intenció de treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum. També es podrà proposar una actuació més general de gestió del plurilingüisme.

Cal destacar que la primera i la segona part del treball es poden incloure dins del Projecte Lingüístic de Centre (PLC), un document que forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i que explica com es fa l'ensenyament de les diferents llengües al centre i com s'utilitzen. El PLC té en compte les característiques lingüístiques de tots els alumnes i concreta l'ús del català com a llengua vehicular, d'ensenyament i aprenentatge, així com l'aprenentatge del castellà i de les llengües estrangeres.

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és un document en què s’inclouen els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en els centres educatius, considerant diferents àmbits: l’entorn social de l’escola, el centre com a espai comunicatiu i les classes concretes.

La Guia per a l’elaboració del PLC proposada pel Departament d’Educació diu de manera explícita que els centres han d’adaptar el seu projecte educatiu a la realitat sociolingüística de l’entorn escolar i promoure activitats per promocionar l’aprenentatge i el reconeixement de les llengües familiars dels alumnes d’origen estranger, a les quals dedica un apartat especific, Llengües complementàries procedents de la nova immigració.

El projecte de curs se centra en la diversitat cultural i lingüística del centre on treballeu i consta de tres parts:

Primera part treball: Conèixer el nombre i la procedència dels alumnes de nacionalitat estrangera del vostre centre.

Segona part treball: Conèixer les llengües utilitzades pels alumnes d’origen estranger en el seu entorn familiar.

Tercera part treball: Proposar una activitat de classe o de centre que tingui com a objectiu treballar la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum.

Aqui podreu veure exemples del projecte final de curs: un estudi sobre les nacionalitats d'origen i les llengües de l'entorn familiar dels alumnes d'un institut de Mataró (1a i 2a part del treball final) i la proposta de fer participar els alumnes del mateix centre en la confecció del projecte lingüístic de centre (3a part del treball final):

Fonts bibliogràfiques

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC). Guia per a l'elaboració.