Mòdul 6. La diversitat lingüística en el currículum

Presentació

Aquest mòdul se centra en diverses publicacions i documents normatius de referència sobre l’ús de la llengua, l’enfocament competencial i els objectius d’aprenentatge de les màteries de l’àrea de llengües (llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, i llengua estrangera).

Objectius

  • Reflexionar sobre les pràctiques habituals de treballar les matèries de l’àrea de llengua i sobre els recursos educatius que permeten posar l’ensenyament de llengua com a eix transversal i tasca comuna de tota la comunitat escolar.
  • Analitzar publicacions i documents normatius que se centren en la dimensió pluriligüe i intercultural dels currículums d’educació obligatòria.
  • Observar i analitzar com els objectius de la dimensió plurilingüe i intercultural plantejats en els currículums educatius vigents es van desenvolupant i matisant al llarg de totes les etapes educatives.

Contiguts

  • Textos, decrets, orientacions i articles que ens donen informació de com gestionar un currículum intercultural.
  • Presentació de les vuit competències bàsiques que s’inclouen en els currículums d’educació primària i secundària obligatòria i que els alumnes han d’assolir en finalitzar aquestes etapes educatives.
  • Presentació dels objectius de la dimensió plurilingüe i intercultural dels currículums d’educació obligatòria.
Pràctiques