Mòdul 5: Polítiques de manteniment de les llengües d'origen

Presentació

Aquest mòdul se centra quina és la influència que pot exercir la llengua primera (L1) en el procés d’ensenyament i d'aprenentatge d’una segona llengua (L2) i en les polítiques de manteniment de la llengua familiar dels alumnes d’origen estranger.

Les polítiques lingüístiques per a la immigració són certes polítiques que es poden fer a països amb un cert historial de recepció d'immigrants que tenen una llengua materna diferent a la parlada al país on van

Objectius

• Introduir conceptes clau envers la influència que pot exercir la llengua primera (L1) en el procés d’ensenyamenti d'aprenentatge d’una segona llengua (L2).

• Conèixer les actuacions en l’àmbit de l’acollida lingüística i cultural de suport a la llengua familiar d’origen que es duen a terme a Catalunya i a altres països de la Unió Europea, concretament a Suècia.

• Reflexionar sobre per què cal (o no) dur a terme iniciatives i programes educatius de suport a la llengua familiar per als alumnes d’origen estranger.

Continguts

• Definició de conceptes formulats pel lingüista Jim Cummins que relacionen el desenvolupament de la competència en una llegua primera (L1) amb el d’una segona llengua (L2).

• Característiques de la implementació del Programa d’Ensenyament de Llengua i Cultura d’Origen en els centres escolars catalans.

• Visió general de les iniciatives educatives de suport a la llengua familiar per als alumnes d’origen estranger dissenyades pel govern de Suècia.

Pràctiques