Mòdul 4 La fragilitat i la importància de les llengües d'origen

Presentació

El tractament de la llengua familiar dels alumnes d’origen estranger té dues conseqüències importants respecte a l’adquisició de la llengua de l’escola. Primer, reconèixer allò que l’alumnat porta a l’escola, en aquest cas la seva llengua, permet que l’alumnat investeixi de sentit la institució escolar i les seves activitats. Segon, d’acord amb la Hipòtesi d’Interdependència Lingüística (Cummins, 1979), el desenvolupament de la llengua de l’escola és interdependent amb el desenvolupament de la pròpia llengua o, en altres paraules, a major competència en la pròpia llengua, més competència en la nova llengua.

La situació de la llengua familiar dels alumnes d’origen estranger és fràgil, i si no es considera com un avantatge suplementari per a l'èxit escolar, molts pares tendeixen a abandonar la seva llengua en favor de la llengua de la societat d’acollida.

Objectius

* Conèixer les bases teòriques del Programa d’Immersió Lingüística del Servei d’Ensenyament del Català.

* Conèixer l’experiència de famílies que viuen o han viscut situacions de bilingüisme amb els seus infants, els dubtes que aquesta situació els presenta i les opcions que es plantegen escollir o van escollir.

* Reflexionar sobre el paper dels professionals de l’ensenyament davant situacions de bilingüisme i de multilingüisme a l’aula.

Continguts

* Diversos articles centrats en els processos de bilingüisme en infants, com ara la relació entre la llengua materna i una segona llengua a adquirir, i en el tractament de la llengua familiar dels alumnes d’origen estranger als centres educatius.

Abdelilah-Bauer, B. (2007). "El bilingüismo en peligro" dins El desafío del bilingüismo. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia i Ediciones Morata.

Mayans, P. (2009). L'ús de la llengua catalana i les llengües d'origen[article en línia]. Vilaweb. [Data de consulta: 29 de maig de 2011].

Vila, I. (coord.) (2006). Conclusions de la comissió Nova immersió i canvis metodològics: els programes de canvi de llengua de la llar a l’escola: aspectes metodològics i organitzatius. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació.

Vila, I. (2009). Per què és important un tractament educatiu de la llengua pròpia de l’alumnat en un programa de canvi de llengua de la llar a l’escola? Seminari de formació de formadores del programa d'immersió lingüística. Barcelona: Departament d'Educació.

Vila, I. (2010). Algunes idees al voltant de la llengua familiar de l'alumnat. Seminari de formació de assessors de llengua, interculturalitat i cohesió social. Barcelona: Departament d'Educació.

Fonts bibliogràfiques

Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. Review of Educational Rsearch, nº 49, pags. 80-95.

Fidalgo M., Mayans, P. (2012) “Llengua i escola” (inèdit)

Generalitat de Catalunya, Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics (2004). Bases teòriques del Programa d’Immersió Lingüística del Servei d’Ensenyament del Català.

Pràctiques

  • practica 1 Els Programes d'Immersió Lingüística
  • practica 2 El Programa d'Immersió Lingüística a Catalunya
  • practica 3 La fragilitat i la importància de les llengües d'origen