Guia

Presentació

El tractament de la diversitat lingüística als centres educatius és un seminari de formació en línia per a professorat d'ensenyament primari i secundari, en el qual es reflexionarà sobre com fer la gestió de la diversitat lingüística en un centre educatiu.

Per obtenir el certificat d’aprofitament del curs (de 45 hores), els participants hauran de fer les tasques que s’indiquin en cada una de les unitats (cada unitat correspondrà a un dels temes indicats anteriorment, i tindrà una dedicació d'unes 5 hores) i un treball final (al qual s'hauran de dedicar unes 10 hores), on pugui aplicar els coneixements adquirits. Com a activitat prèvia, cada professor haurà de fer una presentació, lingüística, d'ell mateix (5 hores).

Objectius

Ens proposem treballar en el seminari aquests objectius concrets:

- Conèixer les característiques sociolingüístiques (i lingüístiques) de les llengües familiars de l’alumnat amb més presència al nostre sistema educatiu.

- Conèixer les aportacions de la recerca educativa sobre la relació entre la llengua familiar i l’aprenentatge d’una L2 (en aquest cas, la llengua de l'escola a Catalunya: el català).

- Conèixer estratègies per compensar el desconeixement de la llengua familiar en la pràctica educativa.

- Reflexionar sobre els continguts de la dimensió plurilingüe i intercultural del currículum.

- Conèixer i compartir estratègies d’intervenció docent per atendre la diversitat lingüística.

Continguts

A partir d'aquests objectius, ens proposem aprofundir junt amb el professorat en els continguts següents, organitzats en set mòduls:

1.Presentem-nos

2.La diversitat de procedències del nostre alumnat, quina diversitat?

3.I què hem de saber de la diversitat lingüística dels nostres alumnes?

4.La fragilitat i la importància de la llengua familiar.

5.Polítiques de manteniment de les llengües d'origen.

6.La diversitat lingüística en el currículum.

7.Recursos per treballar la diversitat lingüística i cultural a l’aula.

Requeriments tècnics

El curs no té requeriments tècnics específics més enllà de disposar de connexió a Internet, un navegador compatible i el programari d'ús més habitual.

Bibliografia general del curs

Materials didàctics

Pàgines web i blogs d'interès