Introducció Mòdul 4

En aquest mòdul es treballa específicament entorn a la detecció l'atenció i l'acompanyament enfront situacions de violència masclista des de l'àmbit d’actuació del centre educatiu.

Alhora es recuperen conceptes treballats en els mòduls anteriors per tal de veure l'aplicabilitat i la part pràctica, com per exemple la tipologia dels abusos o el cicle de la violència.

Es recomana que entreu a tots els enllaços que es proposen per tal d'ampliar els coneixements que aneu adquirint sobre la problemàtica de la violència masclista, fenomen complex i multicausal.

Apartats