4.4 Protocols de detecció i actuació front la violència masclista. Adaptació a la realitat del centre educatiu

Introducció

Els i les professionals requereixen d’una estructura definida al centre educatiu per tal d’actuar amb una certa seguretat en el moment en que es detecten casos de violència masclista. En aquest punt es treballarà quins protocols actualment estan vigents i quines són les eines per tal de crear un protocol de centre que s’adapti a les realitats concretes de cada centre tenint en compte els recursos d’aquest, el territori en el que està ubicat o la població a la qual s’adreça.

Protocols d'aplicació en l'àmbit educatiu

Dins de l’àmbit educatiu i d’acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, el Projecte de convivència ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Els protocols per a la millora de la convivència que disposem en l’àmbit educatiu i que són d'aplicació en l'àmbit de la violència masclista: són :

 • Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals
 • Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i discriminació
 • Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu

Per altra banda, a Catalunya partim del Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra la violència masclista enllaç derivat de la LLEI 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista a través del que es desenvolupen les diferents accions a fer en relació a la prevenció, la detecció, la intervenció i la recuperació de les dones en situacions de violència masclista. Posteriorment, al 2013 es desenvolupa el Protocol
 de Joventut
 per a l’abordatge de la violència masclista, on específicament es concreten les accions a fer en l’àmbit d’actuació del treball amb joves i la violència masclista.

Algunes qüestions a tenir en compte en l’ús del Protocol de Joventut

 • Està dirigit a persones que treballen amb joves i que la seva principal tasca és educativa. Per tant es presenten eines de detecció i d’intervenció en l’actuació educativa específicament.
 • Es concreten les manifestacions de la violència masclista en la joventut amb exemples de la tipologia dels abusos centrada en la realitat jove així com en les intervencions possibles en funció de l’àmbit de treball (context d’assessoria a joves i context d’una actuació de prevenció).
 • Es proposen pautes d’actuació davant situacions de violència masclista per tal de treballar d’una manera comuna tots i totes les professionals.

Per a aprofundir en la intervenció podem mirar elsestàndards de servei per a adolescents

Altres protocols que disposem en l’àmbit educatiu es desenvolupen dins el Projecte Educatiu de Convivència de la Generalitat. Aquests protocols tracten l’Assetjament entre iguals, el Ciberassetjament, el Maltractament infantil, els Conflictes greus, l’Assetjament de persones LGTBI, l’Odi i la Discriminació.

Segons l’informe de l’Ajuntament de Barcelona d’Avaluació del circuit de Barcelona contra la violència masclista del 2016, cal intensificar i dotar d’eines i recursos al professorat a fi de millorar la detecció de casos de violència masclista en els centres educatius.

Projecte educatiu de Centre

Els centres educatius catalans estan obligats per la llei d’igualtat i la llei 5/2008 a dur a terme actuacions per fomentar la igualtat. En el moment de crear un projecte educatiu de centre es podrien tenir en compte algunes qüestions:

 • Cal la integració de la perspectiva de gènere en el projecte de centre per tal de treballar en la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista, en aquest sentit, s’ha de promoure la formació del professorat.
 • Cal que les actuacions coeducatives estiguin planificades i puguin ser avaluades i revisades al llarg dels cursos. Aquesta planificació facilita una intervenció integrada al propi centre amb canvis realment estructurals.
 • Partint dels principis coeducatius l’organització d’escola i d’aula han de tenir una clara intenció d’afavorir la interrelació, l’autonomia personal i la responsabilitat individual i col•lectiva, entre d’altres aspectes.
 • Calen persones referents en matèria de coeducació, perspectiva de gènere i coneixement de la violència masclista. Des d’aquesta figura es pot impulsar l’equitat entre l’alumnat i en la comunitat educativa.
 • S’han d’establir mecanismes de detecció clars que assegurin canals de treball per tal de que quan algun membre de la comunitat educativa conegui o sospiti de situacions de violència masclista pugui actuar.
 • El professorat així com els diferents membres de la comunitat educativa han de fer un treball de revisió personal de les pròpies creences entorn a la violència masclista, els estereotips i rols de gènere i com aquestes creences són fruit de la seva experiència personal en relació al masclisme, la desigualtat de gènere i la violència masclista.

Punts clau a tenir en compte per a elaborar un protocol d'intervenció específic de violència masclista en el centre educatiu

El protocols han de poder donar respostes als diferents moments i necessitats del procés de les noies maltractades i els nois maltractadors i també a les necessitats dels professionals i agents socials per tal de definir, ajustar i coordinar la seva intervenció.

En el marc dels Protocols per a la millora de convivència ja citats del Departament d'Ensenyament, a continuació es fa una proposta orientativa de punts clau a incloure en un protocol d'intervenció envers la violència masclista en un centre educatiu :

Pas 1: Valoració de la situació

Pas 2: Equip de Valoració

Pas 3: Presa de decisions

Pas 4: Comunicació amb les famílies implicades

Pas 5: Derivació a altres serveis