4.3 Recursos per treballar l’atenció i l’acompanyament en l’àmbit educatiu

La intervenció en l’àmbit educatiu són totes aquelles accions que es realitzen per tal d’incidir en la persona que ha patit violència, en la persona que l'ha exercida i, si és possible, en l’entorn que en forma part per tal de poder generar una acció preventiva de cara a futurs casos, amb l’objectiu d’afavorir la recuperació tant de la víctima com de l’entorn.

En els casos de violència masclista en la relació de parella, i/o familiar es molt freqüent que es doni el fenomen de la sobre-responsabilització de la víctima , en el que hi ha la tendència de pensar que la víctima podria haver fet alguna altra cosa per evitar la situació de maltractament o bé que està en les seves mans que la situació millori.

Aquest fenomen es sustenta en la creença de que el bon funcionament d’una relació depèn de la dona i que, per tant, ella pot aturar la violència masclista; d’una manera indirecta se la responsabilitza de la violència viscuda. A més es sustenta en la falsa idea de que la violència és incontrolable, mite que sovint pot desresponsabilitzar a l'agressor i per tant fer que intervinguem amb la víctima i no amb el responsable de la violència.

Exemples d'actuacions a realitzar:

 • Tenir en compte la persona que la víctima de violència masclista ha escollit com a referent per a demanar ajuda.
 • Facilitar la informació necessària als serveis corresponents per tal de que la persona afectada no hagi de repetir el seu testimoni una i altra vegada.
 • El bon tracte cap a qui ha patit violència masclista és imprescindible.
 • Escoltar sense judici, tenim l'oportunitat d’experimentar un vincle de bon tracte que parteix de la confiança i el respecte en l’altre.

Primers auxilis en casos de violència masclista

Accions que NO hem de fer…

 • Fer falses promeses o donar informació errònia. Si no es tenen clares les instàncies a les quals s’ha de canalitzar, cal trucar o derivar al 900 900 120 i aclarir els teus dubtes.
 • Escoltar amb presses.
 • Jutjar i culpabilitzar la víctima: “per què t’ho has callat?”
 • Recriminar “Si volguessis acabar amb ell, ja ho hauries fet”
 • Minimitzar la situació: “No és per tant”
 • Donar consells: “Hauries de…”

primers_auxilis_en_els_casos_de_violencia_masclista.jpg

Accions a fer…

 • Ser honest/a i donar confiança
 • Respectar les decisions que la noia prengui, independentment que creguis que n’hauria de prendre una altra.
 • Ser conscient dels propis prejudicis entorn de la violència masclista i les relacions de parella.
 • Respectar la privacitat i la confidencialitat, això implica que no comparteixis amb altres persones el que saps del cas si no és necessari.
 • Donar-te temps per escoltar i oferir la informació necessària.
 • No assumir un rol d’atenció, oferir la informació sobre recursos als que adreçar-se.

Eines d’atenció i acompanyament

Objectius fonamentals de la nostra actuació:

1. Contribuir a la reparació del dany traumàtic

En la violència masclista tant en l'entorn familiar com en la parella, el dany traumàtic és fruit d’una relació de proximitat a nivell afectiu i de confiança. Contribuir a la reparació d’aquest dany té a veure amb l’actitud que tenim en el moment en el que detectem un cas de violència masclista i intervenim.

2. Protegir a la persona afectada.

En els casos detectats en els centres educatius, caldrà seguir les passes indicades en la fase d'intervenció del Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l'àmbit educatiu que diferencia si el maltractament es produeix dins de l'àmbit familiar o fora.

Per tal d’evitar danys majors haurem d’estar en contacte amb la xarxa de recursos, sobretot en aquells casos en que la violència masclista pot ser més intensa o en els que no sabem ben bé com actuar.

Mesures d'autoprotecció que podem aportar a les noies/dones.

3. Calmar el dolor i l’estrès Els infants o adolescents poden estar sentint intensament els efectes del maltractament i no expressar obertament aquest malestar o no demanar ajuda directament.

Hem de poder ser receptius i receptives per tal de captar aquells senyals que expressen les víctimes de violència masclista, tals com llenguatge corporal o conductes disruptives.

Expressions corporals i actitudinals defensives, poc obertes a la relació, desconfiades, que mostren por, són indicatives de que hi ha experiències a l’entorn de la criatura que han influït en la percepció del món com un lloc perillós i insegur. D’altra banda, actituds o expressions de confrontació o fins i tot de provocació també ens indiquen que pot haver-hi una necessitat de defensar-se de les relacions i vincles personals. L’elecció d’una o altra actitud depèn del bagatge personal, les experiències amb la violència masclista i el caràcter de cada infant.

Com a professionals, ser propers/es i acompanyar des del voler entendre té un efecte molt positiu en l’estrès que viuen les víctimes de violència masclista.

4. L’adopció de mesures educatives per prevenir situacions de violència futures

En el moment en que es detecta un cas de violència masclista és una oportunitat per a fer una revisió dels coneixements i necessitats de la comunitat educativa en relació a aquest tema.

Algunes mesures educatives poden ser:

 • Revisar si és necessari ampliar la formació del professorat, si s´han de fer actuacions preventives específiques per tal de detectar altres casos a l’escola.
 • Fer actuacions en els diferents nivells de l’alumnat per afavorir la sensibilització i la prevenció.
 • Fer una revisió dels canals de detecció i atenció que té l’escola.
 • Tenir en compte si hi ha un protocol de centre o bé si ha de ser revisat.

5. Contrarestar els efectes negatius de les intervencions de protecció tardanes o inadequades En les víctimes de violència masclista es poden donar males praxis o bé deteccions tardanes, sovint relacionades amb una manca de formació dels i les professionals en violència masclista i en manca de recursos per a una actuació efectiva.

Mostrar sinceritat sobre els nostres coneixements i les nostres capacitats és quelcom molt més reparador que no pas actituds d’opacitat, paternalisme o falsa seguretat a través d’informacions que poden ser errònies.

Hem de poder transmetre a qui està patint la violència masclista que el que li passa ens importa, que és una situació injusta i que és necessari fer alguna cosa per al seu benestar emocional i físic.

6. Facilitar i potenciar les capacitats de resiliència de nenes/nens i adolescents. Tots i totes tenim la capacitat de ser resilients, sobretot si trobem una persona que té confiança en nosaltres, en els nostres recursos i en les nostres capacitats per ensortir-nos.

Quan hi ha un/a professional que sap escoltar i donar suport en funció de les necessitats de qui ha patit la situació de violència es potencien les possibilitats de resiliència.

S’ha de poder rescatar aquelles accions, decisions i presa de consciència que ha fet a favor seu la pròpia víctima o fins i tot la persona agresspra, com per exemple aquelles que l'han portat a demanar ajuda.

Necessitats de la recuperació

CITA

Els processos de recuperació –que inclouen les filles i els fills de les dones– són llargs i costosos. La recuperació va més enllà de la separació de l’agressor, de la inserció laboral i de la restitució de l’auto- estima. La recuperació és el procés personal i social que fa una dona, inclosa la reparació, per mitjà del qual es produeix el restabliment dels àmbits danyats per la situació viscuda, en totes les àrees, per tal de restablir totes les capacitats i les potencialitats que aquesta violència li ha sostret.

Llei 5/2008

A continuació detallem alguns punts a tenir en compte en la contribució que pot fer la comunitat educativa i cada professional amb la intervenció amb situacions de violència masclista.

* Considerar la complexitat i gravetat de la problemàtica És necessari tenir una mínima formació en violència masclista per tal de treballar al voltant d’aquesta problemàtica, tant si es treballa a l’aula amb l’alumnat com en el projecte de centre amb la totalitat de la comunitat educativa.

* Reflexionar sobre els efectes en la comunitat: interacció de sistemes Quan es detecten casos de violència masclista, actituds masclistes o bé veiem presents factors de risc en l’alumnat no hem de perdre de vista la mirada ecològica tenint en compte els diferents sistemes que intervenen.

* Constatar que la observació de la realitat depèn de diversos factors: idees prèvies, experiències, valors propis, ideologia. Cadascú i cadascuna partim d’una socialització concreta, a través de la que hem aprés “com són les coses i per què”, posteriorment les experiències que hem anat tenint han confirmat o no aquesta visió del món. És important adonar-nos d’aquests processos i fer una revisió respecte els coneixements que tenim.

* Posicionament de corresponsabilització Aplicar la perspectiva de gènere a l’escola no és una qüestió d’estar a favor de les dones i en contra dels homes, és qüestió d’estar molt atents/es en com el desequilibri de poder i la desigualtat de les dones, o bé de qui està fora de la normativitat de gènere, es manifesta i poder coresponsabilitzar-nos tots i totes.

Derivació i treball en xarxa

Característiques d'una derivació responsable

 • Disposar d’informació prèvia respecte els serveis als que derivarem, bé contactant nosaltres mateixes/os o bé per les referències d’altres persones de la comunitat educativa.
 • Aportar la informació dels serveis als quals volem derivar intentant facilitar aquells detalls útils per a la persona afectada (amb qui ha de contactar, horaris, adreça…) i explicant clarament quins són els passos que ha de seguir (ha de trucar o bé ha d’anar presencialment, té un temps d’espera per ser atesa o no…)
 • Respectar la confidencialitat, si parlem amb altres professionals únicament donar els continguts necessaris per a que la derivació sigui correcta, no cal entrar en detalls morbosos del que ha succeït o detalls de la personalitat de la persona a derivar.
 • Deixar la porta oberta per a que la persona que hem derivat ens pugui contactar per tal de saber si s’ha sentit ben atesa, si el servei era l’adient o bé necessita algun altre servei en funció de les seves necessitats.

Per intervenir atenent a la complexitat i diversitat de formes i situacions de violència masclista a la parella i/o en l’àmbit familiar, és necessari establir canals de comunicació entre els diferents àmbits de actuació per tal de treballar conjuntament, de manera coordinada i complementaria. Això és el que anomenem treball en xarxa.

A continuació fem esment dels serveis i recursos d’atenció públics

Per a més informació dels recursos d'atenció

Al llarg d’aquest mòdul s’ha treballat entorn a la detecció i la intervenció en casos de violència masclista, la responsabilitat que tenim com a professionals de l’educació, eines que podem disposar i continguts a tenir en compte. La realització d’intervencions que afavoreixin la recuperació està íntimament lligat amb poder ser conscients de la complexitat de la problemàtica i per tant en fer una revisió constant dels sabers que tenim en respecte a la violència masclista i els prejudicis, pors i limitacions que podem sentir quan estem davant d’una actuació concreta. És per això que la formació continuada per una banda i el treball amb xarxa per altra pot ajudar-nos en la millora de les nostres actuacions tant a nivell de centre com en les persones afectades concretament.

Intervenció amb nois

La intervenció amb nois que exerceixen violència masclista sovint no està tan present com és la intervenció amb la noia.

Sabies que…

Al nostre país actualment existeixen tres tipus de programes d’intervenció amb homes adults, dos d’ells estan vinculats al sistema judicial.

 • Programes desenvolupats en els centres penitenciaris.
 • Programes que són mesures penals alternatives a la pena privativa de llibertat.
 • Programes per a homes/nois que volen fer un treball personal amb la violència masclista voluntàriament.

Un exemple en l’atenció a homes que exerceixen violència masclista és el Servei d'Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH). El SAH és un espai d'informació, assessorament i tractament dirigit a homes que volen canviar el model de masculinitat, allunyant-se de les pautes violentes.

El coneixement dels recursos que hi ha a nivell territorial per al treball amb nois ens ajudarà davant la detecció de situacions de violència masclista, ja que a més de poder fer una proposta educativa a nivell de l’aula i/o de centre podem buscar estratègies per motivar als nois a accedir a recursos especialitzats.

Per al treball amb masculinitats i joves agressors

Noves masculinitats. Trenquem els estereotips de gènere

El Departament d’Ensenyament ha elaborat un model transferible sobre Noves masculinitats, trenquem els estereotips de gènere, que recull propostes d’activitats didàctiques i recursos per treballar aquesta temàtica dins d’un projecte de Servei Comunitari (acció educativa obligatòria, que ha de realitzar tot l’alumnat a 3r o 4t d’ESO).

Jóvenes en la intervención para hombres que ejercen violencia de género: dificultades y propuestas. Articles i recursos sobre masculinitats de l'Ajuntament de Barcelona

A continuació posem un vídeo realitzat per Daniel Gabarró sobre “Què vol dir ser un home de veritat” que ens pot servir per fer treball a l’aula.

El treball amb les famílies

Normalment les famílies poden tenir dificultats en com actuar en aquests casos, tant si són la família de la víctima o de l'agressor, i poden sentir-se angoixades, desorientades, enfadades i amb por.

Per tal de mitigar el patiment de les mares i els pares podem oferir informació que les ajudi a entendre els processos de violència masclista i quines són les eines que estan al seu abast per acompanyar en el procés personal de recuperació.

La relació entre escola i família obre la porta a que puguin demanar ajuda per a ells per tal de tenir suport psicològic per part de professionals especialitzats/des, i tenir un espai de contenció i d’orientació.

Les famílies també necessiten ajuda, el procés de la violència és llarg en moltes ocasions i per tant és molt important que rebin orientacions que facilitin l’acompanyament en la recuperació a través del vincle familiar.

Aquí tenim un conjunt de recursos que poden ajudar a les famílies que els seus fills o filles pateixin o exerceixin situacions de violència masclistas:

Com ajudar al meu fill o filla? Pàgina web Familia i Escola. Departament d’Ensenyament

Mòdul Igualtat de gènere. Pàgina web Familia i Escola. Departament d’Ensenyament

Guia del Instituto Andaluz de la Mujer

¿Qué puedo hacer si mi hija ha sido maltratada?

Per saber-ne més

La resiliència

La resiliència es correspon amb la capacitat d’un nen o nena per enfrontar-se als desafiaments del seu creixement personal incloent les circumstàncies difícils i traumàtiques.

El desenvolupament d’aquesta capacitat està relacionada amb el bon tracte familiar i social, així com els referents significatius que tenen al llarg del creixement, entre els que estan els referents de la comunitat educativa.

Objectius del treball de resiliència

 • Generar vincles afectius segurs, estables i continus en el temps al menys amb un adult significatiu (família, xarxa social o bé professionals que treballen amb l’infant/adolescent).
 • A través de la relació facilitar la possibilitat de donar un sentit a l’experiència traumàtica de violència. Mitjançant el joc, la paraula, l’expressió corporal… que pugui comprendre el que va passar i què va significar per a ell/a.
 • Afavorir la vinculació amb la comunitat, facilintant la integració a aquesta a través de les xarxes socials properes, tant per als infants com per a les famílies. Aquest objectiu mitiga l’aïllament i la visió del món com un lloc perillós i poc confiable.
 • Estimular la resignificació del seu projecte vital, donar sentit a la seva pròpia experiència a través de pensar què volen fer a la seva vida, quins són els seus desitjos, tant per als menors com les seves famílies.
 • Afavorir experiències que promoguin l’alegria i l’humor com estratègies d’afrontament davant de les dificultats que suposen els canvis en la seva vida.
 • Facilitar l’ús d’estratègies creatives i artístiques que facilitin la representació de les seves vivències.

Barudy, J. y Dantagnan, M.(2005)

Quines són les possibles característiques d’aquesta actitud reparadora?

- Tenir una actitud d’escolta activa consisteix en escoltar al receptor volent realment entendre què és el que ens intenta transmetre. És una forma de comunicació que mostra a la persona que parla que s’està intentant entendre el que vol comunicar, no únicament el que diu verbalment sinó també la comunicació no verbal, les idees, els pensament que estan darrera de la seva expressió.

- Ser acollidores i acollidors, mostrar calidesa i proximitat davant la persona afectada. Mostrar comprensió i no judici són dos habilitats que afavoreixen l’obertura de l’altre de manera reparadora. Les víctimes de violència masclista tenen presents els efectes de la culpa i la vergonya que l’abusador ha anat inoculant. Per tal de que la nostra intervenció sigui positiva han de sentir que no se les jutja per estar en la situació de violència masclista tot i que hagin pogut haver pres males decisions, aquestes decisions mai seran una justificació per la violència patida.