3.5 Recursos per treballar la prevenció en l’àmbit educatiu

Introducció

En aquest apartat, es presenta un seguit de pautes i recursos per treballar la prevenció de la violència masclista i les relacions abusives en l'àmbit educatiu. S'han agrupat aquestes pautes en cinc grups o idees temàtiques: revisió de la tasca professional, indicacions prèvies, pautes d'actuació, recomanacions sobre l'enfocament dels continguts i recomanacions metodològiques. Fet el recorregut pels apartats previs, es tracta ara d'incorporar qüestions fonamentals sobre les quals construir i implementar les pràctiques i les activitats de prevenció.

1. Revisió de la tasca professional atenent a la pràctica coeducativa

Es tracta que a nivell individual, es pugui valorar l’activitat realitzada al centre educatiu atenent als continguts, la metodologia i l’avaluació d’acord amb les línies que es van treballar en l’apartat 3.1, en concret, quan s'oferien "Algunes idees per al desenvolupament de la pràctica coeducativa". Són pautes útils per revisar si s’estan reproduint els mandats de la masculinitat i de la feminitat, per posar la mirada en allò que cal modificar i per visibilitzar si s’estan deixant de banda les premisses per a l’apoderament de nenes i noies i per a la responsabilització de nens i nois.

2. Indicacions prèvies abans de començar a dur a terme activitats preventives

 • Fer una recerca activa sobre l’estat de la qüestió de les situacions de violència masclista al propi centre;
 • Realitzar una recerca activa sobre les mesures i accions en matèria de violència masclista que s'estan desenvolupant o està previst desenvolupar per part de l'organisme competent o del propi centre;
 • Buscar si hi ha una comissió o grup de coeducació, o alguna iniciativa relacionada amb la problemàtica dins del centre, o si està organitzat cap circuit contra la violència masclista al territori, i animar-s'hi a participar;
 • La prevenció de la violència masclista necessita tenir un caràcter transversal, no reduir-se a activitats aïllades, i això parteix, amb freqüència, de la motivació i el compromís per part del professorat;
 • Formar-se de manera específica i continuada sobre violència masclista en joves, perquè és un tema complex i en costant reactivació.

3. Pautes d'actuació per al desenvolupament de les accions preventives

Algunes de les que se senyalen al Protocol de Joventut per a l'abordatge de la violència masclista, adaptades a l'àmbit educatiu, són:

 • Conèixer la població destinatària per adaptar l’acció a cada realitat concreta. Cal tenir present que cada entorn social i cultural té diferents formes i manifestacions de les creences masclistes, i diferents nivells de tolerància a la violència. Per tant, cal identificar les diverses manifestacions de les creences masclistes i la tolerància a la violència masclista en funció dels patrons culturals, socials, d’edat, sexe i construcció de gènere del grup amb el qual es treballa.
 • Triar l’actuació preventiva més adequada en funció del grup. Cal atendre no sols l’edat, sinó també la diversitat sexual, cultural, d’origen i familiar de l’alumnat per adaptar l’actuació i millorar l’eficiència i eficàcia. Es pot distingir entre les activitats preventives genèriques, dirigides sobretot a l’alumnat més jove. Poden abordar factors de protecció, com ara la resolució de conflictes de manera no violenta, l’apoderament i la capacitació personal, les relacions equitatives, etc., tal com proposa el marc de la coeducació, sense haver de tractar necessàriament la qüestió de la violència masclista. Cal destacar que una intervenció basada a enfortir factors de protecció servirà també com a acció preventiva de conductes de risc lligades a altres temàtiques, com poden ser: el consum de drogues, l’anorèxia, la bulímia, etc. Les actuacions preventives específiques incideixen més directament sobre la violència masclista i poden anar dirigides a alumnat en el qual s’ha identificat, o no, factors de risc (exercici o tolerància a la violència, actituds masclistes, discriminació a les noies joves, fortes creences respecte els rols tradicionals de gènere, relacions abusives, etc.).
 • Dissenyar l’estratègia d’aproximació al grup. A vegades, pot ser que l’alumnat mostri un cert rebuig per les qüestions de gènere i de violència masclista, o fins i tot que expressi resistències i boicots a treballar-les. En aquests casos, caldrà valorar la possibilitat de posar en marxa estratègies de prevenció indirectes, com identificar els temes que interessen als i les joves a qui van dirigir les activitats preventives.
 • Identificar i enfortir els factors de protecció de l’alumnat. Es pot dirigir les actuacions de prevenció a potenciar les habilitats, les creences i les actituds que permeten actuar positivament i no caure en una relació abusiva com les plantejades als apartats previs, com ara l’apoderament i la capacitat de decidir, el respecte mutu, la gestió emocional i afectiva de les relacions personals i la resolució no violenta de conflictes.
 • Cal implicar tant els nens i nois com les nenes i noies en qualsevol actuació preventiva, fent èmfasi en els referents positius i en les relacions equitatives i de respecte mutu. No tenir en compte aquest criteri i enfocar la prevenció tan sols en allò no desitjable pot tenir un efecte contrari, provocant resistències i rebuig per part de l’alumnat.
 • Reflexionar abans de fer la intervenció sobre la idoneïtat de treballar amb un grup mixt de nens/nois i nenes/noies, o bé planificar actuacions dirigides a nois i a noies de manera separada. La decisió dependrà molt del grup i de la temàtica a treballar. A vegades, les temàtiques a tractar, l’enfocament utilitzat per tractar-ho, la maduresa i la sensació de comoditat dels i les joves per expressar-se lliurement, varia si el grup és mixt o no. A més, això possibilita treballar els dos eixos plantejats abans, apoderament i responsabilització, en fases prèvies que permetin el treball amb tot el grup posteriorment.
 • Buscar complicitats per crear xarxes de col·laboració que donin més consistència i continuïtat a les accions preventives. Més enllà del treball amb l’alumnat, cal el treball transversal amb la resta del professorat i de la comunitat educativa, realitzant, per exemple, sessions formatives amb el professorat del centre, amb mares i pares, establir vincles amb professionals del lleure educatiu del territori, etc.
 • En el cas de treballar específicament sobre violència masclista o relacions abusives, cal conèixer els recursos específics de violència masclista existents al territori, perquè sovint, durant les activitats preventives, es poden detectar i identificar situacions de violència per part de l'alumnat i calen respostes i acompanyaments adequats.

4. Recomanacions sobre l’enfocament dels continguts sobre violència masclista

Algunes de les que se senyalen a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista:

 • Presentar el fenomen com a multidimensional (es poden fer servir les múltiples formes i àmbits en què es pot produir aquest tipus de violència, així com del seu arrelament en el sistema patriarcal, per donar compte del seu caràcter estructural i la seva naturalesa multidimensional).
 • Emmarcar el fenomen en la distribució desigual de poder entre dones i homes.
 • Fer visibles els models agressius vinculats a la masculinitat tradicional i les conductes passives o subordinades tradicionalment vinculades als valors femenins.
 • Diferenciar l’origen i les causes de la violència masclista dels problemes concrets afegits que puguin afectar els agressors, com alteracions mentals, toxicomanies i alcoholisme, problemes econòmics, etc.
 • Presentar les dones que han patit violència masclista com a persones que han pogut activar els recursos propis i superar les situacions de violència.
 • Defugir d’afirmacions o estereotips que relacionin la violència masclista amb perfils concrets tant de qui l’exerceix com de qui la pateix, en funció de nivells educatius, estatus socioeconòmics o procedències culturals determinades.

5. Recomanacions metodològiques per a les activitats preventives

Tornant al Protocol de Joventut per a l'abordatge de la violència masclista, es poden trobar algunes indicacions sobre metodologia que cal tenir en compte i incorporar en el desenvolupament de les pràctiques preventives, com:

 • Evitar centrar-se en discursos teòrics que, sovint, generen més rebuig que reflexió. Buscar exemples sobre situacions en què les persones joves es puguin sentir identificades.
 • Utilitzar dinàmiques actives i basades en la pràctica reflexiva, que promoguin la participació i incitin a la reflexió sobre les pròpies creences i comportaments sense que les persones participants se sentin jutjades. Una opció és incloure l’alumnat en la mateixa preparació i disseny de l’actuació, especialment si es tracta de la creació d’algun material (còmic, grafit, etc.).
 • Utilitzar recursos innovadors i creatius, en sintonia amb els interessos de l’alumnat. Es poden utilitzar múltiples suports i recursos per abordar el fenomen de la violència masclista, com ara les xarxes socials i formats 2.0, videojocs, recursos musicals o audiovisuals, guies o còmics, grafits, creació de lipdubs, exposicions, sessions de videofòrum, performances al carrer, tallers, etc.
 • Adaptar els materials i recursos en funció del grup, cercant un llenguatge proper, així com imatges o exemples que siguin significatius per al grup. Procurar que els recursos i exemples que s’utilitzin facin referència a l’heterogeneïtat social i cultural perquè tothom s’hi pugui sentir identificat o identificada.
 • Centrar-vos en estratègies i actuacions flexibles que permetin ser adaptades a cada realitat. Per a aquest punt, és molt recomanable atendre les recomanacions prèvies, referents a l’enfocament dels continguts.
 • Procurar planificar actuacions preventives que tinguin constància en el temps, i evitar les intervencions puntuals i aïllades. Les actuacions constants i reiterades faciliten la incidència en el canvi d’actituds i comportaments d’infants i joves, ja que s’incorporen en el seu procés d’aprenentatge.
 • Tenir en compte els interessos i les prioritats de nois i noies per definir les temàtiques a tractar, tenint en compte que poden ser diferents. Convé tenir present i recollir les necessitats i opinions de tothom, perquè no s’invisibilitzi cap demanda ni necessitat de la diversitat de l'alumnat.

6. Alguns recursos disponibles per implementar activitats preventives

Aprofundiment sobre coeducació

Curs de formació per a l’aprofundiment en coeducació, des del qual reflexionar sobre la pràctica professional i poder elaborar material propi.


Projecte de convivència i èxit educatiu. Coeducació. Setembre 2017

En el marc del Projecte de convivència, dins de l’apartat de Coeducació, el Departament d’Ensenyament ofereix aquesta aplicació on els centres poden realitzar la diagnosi del seu centre en matèria de coeducació, conèixer les propostes d’actuació i accedir als recursos necessaris per dur-la a terme.


Pam a pam, coeduquem

Material didàctic i quadern pedagògic per al professorat del cicle formatiu de grau superior d'educació infantil.


Noves masculinitats. Trenquem els estereotips de gènere

El Departament d’Ensenyament ha elaborat un model transferible sobre Noves masculinitats, trenquem els estereotips de gènere, que recull propostes d’activitats didàctiques i recursos per treballar aquesta temàtica dins d’un projecte de Servei Comunitari (acció educativa obligatòria, que ha de realitzar tot l’alumnat a 3r o 4t d’ESO).


Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l'elaboració d'un projecte de centre

Guia adreçada a la comunitat educativa que ofereix reflexions i recursos que puguin orientar la pràctica docent i la dinàmica de centre amb l'objectiu d'ajudar a la implantació d'un model de centre coeducatiu.


Guía de buenas pràcticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en educación

Manual per a la pràctica educativa que inclou des d’eines per fer una diagnosi al centre educatiu en matèria d’igualtat entre homes i dones, fins a qüestionaris que ajuden a revisar l’exercici professional, així com materials i eines per al desenvolupament de la coeducació.


Coeducació per a les persones de referència dels consells escolars de centre

Curs de formació especialitzat que recomanem per poder incorporar la pràctica coeducativa en el dia a dia dels centres educatius.


Estimar no fa mal. Projecte de formació per a la prevenció de la violència masclista

Material didàctic adreçat a professorat i professionals que treballen amb joves que proposa incorporar la prevenció de les relacions abusives en la parella i la perspectiva de gènere a la seva formació.


Estimar no fa mal. Materials per a professionals de l'ensenyament

Material elaborat en base als continguts originals i adaptacions de diversos manuals socioeducatius de treball amb adolescents, amb la finalitat de proporcionar eines i recursos als i les professionals per tal de treballar des de les aules la prevenció de les relacions abusives.


Karícies, un blog d’educació sexual

Blog sobre sexualitat, construcció i identitats de gènere creat per Rosa Sanchís, professora de secundària, amb les aportacions del seu alumnat. És una eina rica en continguts i recursos per treballar la prevenció de la violència masclista de forma propera a la joventut.


Web de l’Institut Andalús de la Dona per a la prevenció de la violència de gènere

Portal de la Junta d’Andalusia amb diversitat de campanyes i recursos per treballar la prevenció de la violència de gènere adaptat per franges d’edat.


Dibuixant el gènere

Projecte divulgatiu basat en el llibre Dibuixant el gènere, que té com a objectiu acostar les aportacions dels estudis de gènere a un públic ampli.


Pantallas amigas

Promoció de l'ús segur i saludable de les tecnologies i el foment de la ciutadania digital responsable a la infància i adolescència. Recomanem els menús de "Recursos educativos" i el Canal YouTube PantallasAmigas.


Guia d’intervenció metodològica per a professionals

Proposta educativa per a l’apoderament de noies adolescents i joves del Centre Educatiu Can Llupià des d’una perspectiva de gènere. Recull fitxes i metodologies per poder desenvolupar-les, adaptades segons les necessitats i característiques del grup, al treball amb noies.


El blog de la Lore

Espai virtual amb informació sobre gènere, sexualitat i relacions. És un espai participatiu, on es poden fer consultes i aportacions, recomanable com a recurs per oferir i treballar amb adolescents i joves.


Eina interactiva: TABÚ. Tu tries què t'hi jugues

Recurs pedagògic per abordar la prevenció de les violències sexuals als centres educatius i espais de joves. És un joc per parlar-ne i construir nous imaginaris socials de referència, que permetin a noies i nois sentir-se més lliures en la seva manera de ser i en la seva manera d’estimar i relacionar-se.


Plantar cara a la violència. JOVE.CAT

Portal web de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb diversos materials, lectures i eines adreçats a joves per prevenir i fer front a la violència masclista.


Biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya sobre coeducació

Fons bibliogràfic i de recursos especialitzat per aprofundir en coeducació i educació no sexista per a consulta i préstec.