3.1 Referents culturals positius: aportacions de la coeducació

Introducció

La coeducació, com a marc d’intervenció educativa, suposa un canvi de paradigma en els processos d’ensenyament-aprenentatge, tant pel que fa als continguts, com a allò referent a les formes de relació i organització a les escoles i instituts. Aprofitar els aprenentatges d’experiències coeducatives pot servir per introduir-la a la pràctica quotidiana, reconeixent algunes fites en la lluita vers la desigualtat de gènere i la violència masclista. No obstant això, és imprescindible integrar-la de forma generalitzada en els espais i centres escolars si es pensa en clau de prevenció de la violència masclista.

Marc i definició conceptual

Des de finals del segle XIX i principis del XX, en el context de l'Estat espanyol, els moviments de renovació pedagògica, els moviments feministes i algunes dones que trencaven amb limitacions imposades a la seva època, van plantejar i reivindicar l’accés als estudis de les dones. Com primer pas dins d’aquesta demanda sorgeix l'ensenyament mixt, és a dir, la incorporació de les nenes als mateixos centres educatius que els nens. Això suposà, en primer lloc, establir continguts comuns i, en segon lloc, l’accés de les noies, tant a l’escola com a nivells d'ensenyament superiors, a espais reservats per als homes. Amb dificultats i depenent molt de cada situació concreta, com explica Marina Subirats, l'escola mixta es va imposar al llarg del segle XX amb la progressiva incorporació de les nenes i les noies, fins al moment actual, amb una presència i resultats escolars similars als dels nens i nois (Subirats, 2010).

Dins de la LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en l'article 43 apareix com a principi ordenador de la prestació del Servei d'Educació de Catalunya :

El principi de coeducació per mitjà de l'escolarització mixta, que ha d'ésser objecte d'atenció preferent.

Com s'ha vist al mòdul 1, l’escola té una funció importantíssima en la transmissió dels rols i estereotips de gènere perquè, en el procés educatiu, el professorat, les matèries, i el currículum l’explícit i l’ocult, tenen forta influència en la transmissió d’aquests rols i poden incidir en el seu qüestionament o bé en la seva pervivència.

Les autores de la Guia de coeducació per als centres educatius, recorden que al costat del currículum escrit, també funciona, com a vehicle d’aprenentatges, tot un conjunt d’idees i construccions mentals, com ara valors, creences, símbols i llenguatges, que, sense estar escrites o explicitades, sovint configuren i modelen la vida quotidiana dels centres, les pràctiques educatives i l’organització escolar.

Se l’ha anomenat currículum ocult, en contraposició al currículum explícit, perquè té el risc de proporcionar tot un seguit d’ensenyaments de manera encoberta. El seu poder rau en el fet que són nocions que circulen i es transmeten de manera inconscient. Aquestes idees procedeixen de la tradició cultural i massa cops s’assumeixen socialment de manera acrítica perquè són viscudes per tothom com a òbvies i naturals, amb el risc de perpetuar la desigualtat.

Es presenta doncs la coeducació com a intervenció educativa que proposa la revisió de la pràctica educativa oferint una perspectiva ben diferent dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

La coeducació és el model educatiu que té com objectiu la desaparició progressiva de les desigualtats basades en el sexe i en el gènere, no tan sols a l'estructura formal de l'escola, sinó també en els valors, les actituds i la pràctica educativa.

Es pot entendre que la coeducació facilita processos d'ensenyament-aprenentatge que:

 • Integrin la perspectiva de gènere,
 • Parteixin del reconeixement de les diferències i la diversitat de les persones,
 • Assumeixin l'equitat entre les persones,
 • Eliminin tota mena de discriminació per raó de sexe i/o gènere en tot el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Recorda que…

D'acord amb el que s’ha presentat als mòduls I i II, la perspectiva de gènere permet desmuntar la naturalització de les relacions asimètriques de poder que condicionen la relació entre els sexes i els gèneres i mostrar que els models de masculinitat i de feminitat són construccions socials i, per tant, modificables.

Si se situa la socialització de gènere com una de les arrels de la violència masclista, la coeducació resulta imprescindible per oferir nous models i referents de relació alternatius al model dominant, és fonamental per afavorir la construcció d'identitats que trenquin amb els estereotips i rols de masculinitat i feminitat hegemònics. Esdevé així una eina educativa i metodològica fonamental per a la prevenció de la violència masclista.

Sabies que…

La Llei 5/2008 del Dret de les dones a eradicar la violència masclista, en el capítol 4 “àmbit educatiu” basa l’aplicació dels principis de la coeducació en aquest àmbit com l’acció imprescindible per a l’eradicació de la violència masclista i les desigualtats.

Treballar amb perspectiva de gènere a la pràctica educativa possibilita analitzar l'impacte del gènere en la vida de les persones; els seus rols, allò que cada persona ha de fer o pot fer segons les característiques i mandats atribuïts al seu sexe; les formes de relació amb les i els altres; i l'efecte en la construcció de la subjectivitat. Per això, és una eina que permet qüestionar les creences en què se sustenta el patriarcat com a sistema ideològic i d'organització social i obre la porta a la seva transformació.

Fer accions preventives en situacions de violència masclista sense tenir una perspectiva de gènere pot provocar una intervenció contraproduent. Aquesta perspectiva esdevé un instrument que facilita un apropament adient, que es pot utilitzar en el moment d'anàlisi de la situació que s'ha detectat i que permet dissenyar estratègies d'intervenció responsables.

Algunes idees per al desenvolupament de la pràctica coeducativa

La concreció de la coeducació a la pràctica en les escoles i els instituts abasta un ampli ventall d’aspectes que requereix plantejar la tasca des d’un paradigma diferent, tant en el que es refereix a continguts, com als espais, les metodologies i les formes de relació. Tot un repte atenent a la realitat de les aules, però, precisament per això, un marc fonamental pensant en el rol de responsabilitat que es té com a professorat. Es presenten a continuació algunes de les propostes per a la posada en pràctica de la tasca coeducativa que poden (i haurien de) ser desenvolupades en la concreció dels currículums escolars, tant pel que fa a l’educació primària - sigui en els objectius generals per temàtica, sigui en la concreció de l’adquisició de competències per àrees -, com pel que fa a l’educació secundària, en especial, en el que fa referència a les competències específiques centrades en conviure i habitar el món. Com exercici, es proposa posar-les com a "plantilla" sobre la pròpia pràctica professional, per veure si es tenen presents o cal una actualització de la pròpia tasca.

 • Promoció i desenvolupament d’un ús no sexista del llenguatge pel que fa a les formes i als continguts.
 • Revisió crítica dels estereotips i mandats de gènere que els materials didàctics i les eines educatives reprodueixen. També en els objectius, continguts, metodologia i criteris d’avaluació de les diverses competències per tal que no sostinguin cap mena de desigualtat.
 • Recerca i utilització de materials, metodologies i avaluacions que es basen en l’equitat de gènere i que no reprodueixin els principis del sistema patriarcal, ni la mesura de referència androcèntrica.
 • Valorització i desenvolupament dels sabers i pràctiques femenins, base per al sosteniment de la vida. Aquest procés planteja una reflexió sobre allò que nombràvem al punt 1.4: la mesura segons el paradigma de la igualtat ve donada pel referent masculí. Es valora positivament la incorporació de les dones al món laboral remunerat, sense que es produeixi la mateixa valoració respecte la incorporació dels homes al món de la cura (recordem l'espai públic; el món de la producció, que els mandats de gènere reserven per als homes, i l'espai privat; l'espai de la reproducció que els mandats de gènere reserva a les dones).
 • Recuperació de la genealogia de dones. Visibilització i reconeixement de les dones a través de les seves contribucions individuals (referents positius) i com a part de la construcció i contribució als processos col·lectius a les diverses matèries curriculars, tant del currículum oficial/escrit com del currículum ocult.
 • Revisió pròpia de les idees preconcebudes i interioritzades en relació al gènere que poden condicionar tant les expectatives que tenim sobre nenes/noies i nens/nois com l’atenció que donem a uns i les altres en les diverses situacions.
 • Valoració equitativa de les aportacions i els comportaments de nenes/noies i nens/nois.
 • Potenciació de l'autonomia, autoestima i seguretat de les nenes i les noies.
 • Potenciació de la identificació, expressió i gestió saludable de les emocions dels nens i els nois.
 • Acolliment dels comportaments associats a la feminitat que puguin desenvolupar els nens i els nois, i els associats a la masculinitat que puguin desenvolupar les nenes i les noies.
 • Acompanyament de la interacció entre nenes i nens i nois i noies, i els usos que fan dels recursos educatius i dels espais, i intervenció quan hi hagi una reproducció de rols de gènere, desigualtats o discriminacions.
 • Desenvolupament de formes de relació curoses, basades en el respecte i la confiança, a les aules (incloent la relació professorat i alumnat), al centre (incloent també la seva forma organitzativa) i amb les famílies i l'entorn. És a dir, treballar l’educació afectiva i emocional de forma transversal.
 • Promoció de la resolució no violenta de conflictes amb la implicació de l’alumnat en la seva gestió i presa de decisions per tal que puguin incorporar-la.

[Elaboració pròpia a partir de:Ateneu Coeducació, Projecte de convivència i èxit educatiu. CoeducacióPam a pam coeduquem, i Guia de coeducació per als centres educatius: pautes de reflexió i recursos per a l’elaboració d’un projecte de centre.

Per saber-ne més

Sobre coeducació a la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista

CAPÍTOL 4

Àmbit educatiu

Article 12

Coeducació 1. La coeducació, als efectes d’aquesta llei, és l’acció educadora que valora indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les dones i els homes, en igualtat de drets, sense estereotips sexistes i androcèntrics, ni actituds discriminatòries, per tal d’aconseguir l’objectiu de construir una societat sense subordinacions culturals i socials entre dones i homes. Els principis de la coeducació són un element fonamental en la prevenció de la violència masclista. 2. Els valors de la coeducació i els principis de l’escola inclusiva, per a assolir l’objectiu a què fa referència l’apartat 1, han de tenir un caràcter permanent i transversal en l’acció de govern del departament competent en matèria educativa.

Article 13

Currículums educatius. Els continguts curriculars han d’aplicar el principi de coeducació en tots els nivells de l’ensenyament, en els termes que s’estableixin per reglament.

Article 14

Supervisió dels llibres de text i d’altre material educatiu. El departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria educativa ha de supervisar els llibres de text i altres materials curriculars, com a part del procés ordinari d’inspecció que exerceix l’administració educativa sobre tots els elements que integren el procés d’ensenyament i aprenentatge, per a garantir continguts d’acord amb el principi de la coeducació.

Article 15

Formació i capacitació del professorat. 1. El Govern ha de facilitar la formació i la capacitació específica i permanent de les persones professionals de l’educació en matèria de violència masclista i de desenvolupament dels drets de les dones. 2. El departament competent en matèria educativa ha d’incloure en els plans de formació inicials i permanents del professorat una formació específica en matèria de coeducació. Així mateix, ha de facilitar les eines metodològiques d’actuació davant situacions concretes de violència masclista.

Article 16

Anàlisi i interpretació de la cultura de la violència. El Govern ha de fomentar que les persones professionals de l’educació tinguin una formació específica en matèria d’anàlisi i interpretació de les construccions culturals que naturalitzen l’ús de la violència i, concretament, de la violència masclista.

Sobre coeducació

El Departament d'Ensenyament disposa del web de Coeducació i Igualtat de gènere, el qual recomanem per aprofundir en la comprensió i desenvolupament de la pràctica coeducativa. S’hi pot trobar extensa informació, recursos, material formatiu i bibliografia, així com normativa específica i experiències pràctiques.