2.3. La Tipologia dels abusos i la dinàmica abusiva

Introducció

La dinàmica abusiva és complexa i l’hem d’entendre com a un procés. És a dir, comença poc a poc amb manifestacions molt subtils i efectes progressius que fan difícil la seva detecció. És important conèixer no només la manera en que es manifesta, sinó els efectes que provoca per poder detectar-la i fer intervencions preventives que tinguin en compte la seva complexitat. El marc de comprensió que ha d’acompanyar l’apropament a la dinàmica abusiva és tot el que hem vist fins ara.

La relació abusiva. Principals característiques

Parlarem d’abús en l'àmbit de la parella quan el vincle afectiu s’utilitza per aconseguir el domini, el poder i, per tant, la submissió de l’altre.

Característiques

 • Intencionalitat del comportament. Té un caràcter intencional: sotmetre a l'altra persona i destruir la seva autoestima. Es unidireccional.Si no tenim clar si un comportament és abusiu o no, la pregunta que podem fer-nos és: "Quina és la intenció que podria tenir aquesta persona per realitzar un acte com aquest? Si aquesta intenció té alguna cosa a veure amb el control de l'altre, sotmetre l'altre fent-li mal, estem davant d’un abús.
 • Les diferents formes d’abús es poden presentar de forma insidiosa i progressiva. Si no es detecten es normalitzen i poden augmentar en gravetat i freqüència.
 • Poden ser de diferents tipus i cal tenir en compte que en una relació d’abús es poden donar de forma simultània i interactuar diferents abusos, i que les conseqüències d’aquests sempre tindran com a resultat el dany emocional de la víctima.
 • Es donen a l’àmbit privat, però també al públic. La progressió té a veure amb el cicle de la violència. És a dir, varia l'àmbit on es produeixen, passant moltes vegades del privat, on es donen en un principi, a una violència més pública que reflecteix la gravetat i la cronificació de la situació. Així, es crea un clima de permissivitat i deshumanització en la relació.

Relació abusiva

Quan la relació d’abús està instal·lada en una relació de parella i, per tant, en una relació afectiva, i també està vinculada al gènere, parlem d’abús o violència masclista a la parella.

Cal tenir en compte que la distància afectiva agressor – víctima s’ha constatat com un indicador de gravetat en les relacions on hi ha violència. Això fa referència al fet que com més proximitat afectiva hi ha, el dany és més gran i, al mateix temps, això tendeix a dificultar que la víctima identifiqui els abusos.

En el procés d'abús la freqüència de les agressions augmenta amb el decurs del temps. Les preguntes clau que ens poden ajudar a valorar és: aquest fet que valorem, és la primera vegada que succeeix?, ha succeït abans?, quantes vegades? Tothom podem tenir comportaments que són nocius per als altres i que els cometem sense adonar-nos de la seva repercussió però, un cop captem el dany provocat, és a la nostra mà no tornar a provocar un dany o repetir una certa acció amb una finalitat. Si l'acte abusiu es torna a repetir amb consciència de qui el realitza, aleshores estem parlant d'intencionalitat, parlem de que algú amb més poder s'aprofita d'aquest poder per fer mal a l'altre i/o obligar a l'altre a realitzar alguna cosa en contra de la seva voluntat. Això és abús.

Quan parlem de consciència vol dir assumir la responsabilitat dels propis actes i dels efectes que tenen en les altres. Quan es fa mal, l’altra manifesta el patiment (amb dolor, tristesa, plor…), això, en si mateix, dóna informació del patiment. Una de les característiques comuna per tots els agressors és la manca de responsabilitat vers l’abús.

La idea del dany també és rellevant a l'hora de visualitzar l'abús. Encara que sigui subtil, l'abús de poder genera dany. Fins i tot quan la persona que el rep no pugui reconeixe'l o al mateix professional li costi de veure'l així. La violència "lleu", tan freqüent i tan invisible, és un punt central que s’ha de detectar a l'hora de la prevenció i anàlisi d'una situació de violència de gènere a la parella.

Expressions de l’abús i els seus efectes

Anomenem tipologia dels abusos a les diferents formes en que es pot manifestar la violència en una relació de parella i/o en altres àmbits. La descripció que se’n fa no pretén ser exhaustiva, sinó que descriurem les formes en que s’exerceixen els abusos, el canal a través del qual es fan efectius i alguns dels efectes en qui els pateix.

 • No es pot entendre aquesta tipologia d’abusos en independència els uns dels altres, ans al contrari, representen un conjunt d’accions i situacions que, en una relació abusiva, poden anar emergint i fent-se actius i insidiosos, i que difícilment es donarà una única forma d’abús.
 • Per això és necessari tenir en compte l’efecte acumulatiu de l’abús. La manifestació i el patiment són progressius, el final sempre és el mateix: un dany o patiment per a la víctima. Aquest dependrà del temps d’exposició, de l’existència o no del suport de fora, (existència d’agents de reparació) i de les respostes de l’entorn.

CITA

Una tipologia dels abusos no pot reflectir realment el dany que provoca l’abús sistemàtic. Suposa una abstracció necessària per enumerar les diferents formes de violència. Aquestes llistes pretenen visibilitzar i reconèixer aquelles formés més greus i, sobretot, aquelles més subtils que no pel fet de ser culturalment acceptades provoquen menys dany.

Tamaia, Dones contra la violència (2002)

Abusos psicològics/emocionals

Els abusos psicològics conformen l’essència de l’abús i són, per tant, l’eix central en qualsevol relació abusiva. Són els més difícils de reconèixer tan per qui els rep, com pel seu entorn social.

Tenen com a forma d’expressió més freqüent la verbal i les seves formes més habituals són:

 • Les crítiques sistemàtiques i habituals
 • El menysteniment
 • Els insults
 • El tracte despectiu
 • L’assetjament continuat
 • La humiliació
 • La intimidació
 • El control
 • Les mirades
 • Les amenaces
 • Els silencis
 • La contradicció

Es fan efectius a través de la relació de poder establerta i el domini sobre l’altre .Són la base sobre la que poden emergir altres tipus d'abusos i poden continuar fins i tot quan la relació s'ha acabat. La manipulació de l’agressor per convèncer la víctima que ella és la responsable o culpable de la situació forma part de l’abús psicològic.

Totes les dones agredides parlen dels efectes d’aquest tipus d’abús com els més greus, els que deixen més seqüeles, i els que dificulten més la recuperació. Poden destruir l’autoestima i la salut mental de qui els pateix, especialment quan són perllongats en el temps.

Abusos físics

Són els més reconeguts perquè són els més tangibles doncs poden deixar marques externes. Sorgeixen en un context d’abús psicològic i amb gradació de menys a més. També poden donar-se agressions físiques greus en iniciar la relació. Mostren el trencament de límits en la consideració a la integritat física de l’altra persona. Hi ha la creença que si no hi ha abusos físics no hi ha violència masclista a la relació de parella. Són els que generen més impacte en l’opinió pública i en els mitjans de comunicació. Es fan efectius a través de la força física i el poder.

Algunes de les seves formes més habituals són:

 • Cops
 • Pessics
 • Estirades de cabells
 • Puntades de peu
 • Cops amb objectes
 • Utilització d’armes

Els efectes d’aquest tipus d’abús tenen conseqüències greus directes i indirectes en la salut: lesions, pèrdua de sentits, avortaments, afeccions cròniques, mort, intents de suïcidi, Síndrome d’Estrès Posttraumàtic i efectes emocionals derivats.

Abusos sexuals

Estan molt generalitzats en una relació intima i formen part a la vegada de l’abús psicològic i del físic. Donada la utilització del cos i la sexualitat femenina per part de la cultura patriarcal, sovint són difícils de reconèixer. A les noies joves els hi és difícil identificar aquest abús en els inicis de les relacions afectivo-sexuals. Poden consentir pràctiques sexuals no desitjades per por a perdre la relació com efecte de la manipulació de l’agressor. En relacions estables es pot pensar que, per evitar la violència i complaure a la parella, és millor no resistir-se als actes sexuals pensant que és un cost per mantenir aquella la relació.

Es fan efectius a través d’estratègies de domini, pressió psicològica i/o força física.

Algunes de les seves formes més habituals:

 • Imposició d'actes o pràctiques sexuals no desitjats
 • Xantatge, coacció, manipulació per a no utilitzar el preservatiu
 • Exposició a la mirada d’altres (difusió i/o mal ús d’imatges personals intimes
 • Tocaments i/o relacions en llocs públics
 • Violació en la relació

Els efectes d’aquest abús poden ser similars als de l’abús psicològic i físic en alguns casos amb l’agreujant que atempten contra la pròpia essència femenina afegint als abusos una potent càrrega de violència simbòlica. Específicament poden provocar malalties de caràcter sexual: VIH, V. Papil·loma, dificultats per noves relacions, intents de suïcidi, trastorns alimentaris, Síndrome d’Estrès Posttraumàtic i efectes emocionals derivats.

Abusos econòmics/socials/ambientals

Molt estesos socialment i amb un fort caràcter estructural, especialment els econòmics, que fa difícil la seva identificació malgrat la dimensió dels mateixos. Es fan efectius a través del poder, del domini, i de la força física.

Algunes de les formes habituals de l'abús econòmic:

 • Control dels diners i béns de la parella
 • Carregar l’assumpció de deutes a la parella
 • Utilitzar els diners de la parella per ús propi
 • Ocultar els béns propis
 • Falsificar documents per apropiar-se dels de la parella.

Algunes de les formes més habituals de l'abús social:

 • Humiliar la parella en l’entorn social que comparteixen.
 • Culpabilitzar la parella en l’àmbit de la família
 • Mostrar-se irrespectuós amb l’entorn de la parella
 • Desprestigiar la parella socialment
 • Controlar les sortides i trobades de la parella amb altres persones
 • Difondre informacions falses o material personal de la parella.

Aquests abusos tenen l’efecte de danyar l’entorn social/familiar de la víctima, fent que sigui cada cop més reduït i fràgil. L’absència de xarxa social i suport permet amb més facilitat agredir i que la jove que pateix l’abús es mantingui en la relació davant de “no trobar cap sortida”. Normalment estan sempre present dins de la relació d’abús i es combinen amb altres manifestacions.

Algunes de les formes més habituals de l'abús ambiental:

 • Fer malbé objectes valuosos per a la parella
 • Danyar animals domèstics
 • Embrutar o desendreçar objectes de la parella
 • Malbaratar pertinences de la parella
 • Destruir els espais físics de la parella

Els efectes d’aquests abusos són similars als psicològics en l’àmbit de la salut i específicament: empobriment, aïllament social, pèrdua de grups d’amistats, vincles familiars, etc.

Hem d’afegir en aquesta tipologia els abusos que s’exerceixen a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Avui suposen les expressions més comuns, especialment entre la població jove i adolescents. Les seves expressions, característiques i d’altres qüestions importants ho abordarem en l’apartat referent a les TICs i les relacions abusives.

La dinàmica de la violència. Efectes diferencials

Quan hem parlat de la tipologia dels abusos hem mostrat la dificultat d’identificar-ne alguns malgrat la seva persistència, per tant, per parlar de violència masclista en una relació de parella hem de constatar fets concrets que s’identifiquin amb els diferents tipus d’abús i/o que, tot i no identificar-se, generin dolor i patiment en qui els sofreix. Els factors de vulnerabilitat i els factors de risc poden facilitar també l’emergència dels abusos.

Per entendre la dinàmica abusiva tenim al nostre abast el que es anomena Cicle de la violència.

Leonor Walker explica aquest cicle com els diferents moments que es donen en una relació abusiva estable. Així mateix assenyala els efectes sobre la dona de viure aquests episodis i les possibilitats d’identificar-los. Segons la nostra experiència, aquest cicle de la violència es dóna igualment encara que no hi hagi convivència i per tant moltes parelles joves poden trobar-se en aquesta situació.

cicle_violencia_tamaia.pdf

Cal observar que si bé aquest cicle és fàcilment identificable en les parelles formals on hi ha convivència, pot ser que no ho sigui en les parelles que no conviuen. Això no vol dir que no es produeixi, sinó que pot ser que es manifesti de formes diferents o que les fases no estiguin estructurades. També és necessari considerar que aquest cicle es pot allargar fins i tot després de la separació, ja que com molt bé sabem, la relació vincular no s’acaba llavors.

Es recomanable per comprendre la dinàmica abusiva ampliar la informació amb el doc que trobareu al enllaç: