Guia

La finalitat d'aquest curs és apropar al professorat en el coneixement dels mitjans de comunicació i oferir espais de reflexió i construcció de propostes que els ajudi a incorporar el més eficaçment possible la seva presència a les seves pràctiques docents. Tot plegat entès com un procès que orienti i guiï, d'una forma reflexiva, planificada i sistemàtica cap a un ventall de recursos, possibilitats metodològiques i coneixements per treballar a l'aula. Es desenvolupen, doncs, els temes i conceptes clau i bàsics per un apropament al món dels MC (mitjans de comunicació). Tot això des d'un punt de vista comunicatiu i crític, que aporti elements de reflexió i anàlisi per treballar una recepció autònoma i el més objectiva possible, dels continguts i missatges que es reben a través seu.

Els centres educatius no podem donar l'esquena als mitjans de comunicació dins de l'aula si volem educar els nostres joves donant-los habilitats perquè es puguin desenvolupar en el món actual. Cal adquirir doncs, consciència crítica de la necessitat ineludible del seu tractament didàctic, fonamentalment des de tres vessants: la del seu estudi com a mitjans, analitzant la seva naturalesa i llenguatge, la del seu aprofitament com a recurs didàctic per treballar molts aspectes de pràcticament totes les àrees del currículum, i la del seu ús creatiu per part dels alumnes.

Els mitjans no són ni bons ni dolents. N'és el seu ús i la manera de veure'ls el que ens pot portar a deixar els nostres valors i les nostres opinions a les seves mans. I l'única manera que es treballin seriosament els mitjans a l'aula, passa perquè el professorat els conegui, sàpiga quines són les seves estratègies i pugui compartir-les amb els seus alumnes, sense deixar mai de banda que cada individu rep i entén els missatges d'una manera particular.

Els objectius del curs són:

 • Introduir i reflexionar sobre els conceptes bàsics que configuren el que entenem per mitjans de comunicació.
 • Diferenciar les principals estratègies comunicatives utilitzades pels mitjans.
 • Analitzar els principals trets dels llenguatges propis dels mitjans de comunicació.
 • Analitzar i valorar el paper de les audiències i de la seva participació en el peculiar procés comunicatiu que s'estableix entre elles i els mitjans.
 • Analitzar i compartir punts de vista, orientacions, estratègies i propostes didàctiques per treballar els mitjans a l'aula.
 • Construir les pròpies propostes de treball a l'aula a través de la interacció amb la resta de companys/es del curs i la reflexió al voltant de la particular realitat doce

Continguts

Els continguts del curs estan estructurats en quatre mòduls. Tots quatre fan referència als conceptes i continguts bàsics que des d'una perspectiva teòrica caldria conèixer, i sobre els quals caldria reflexionar individualment i col·lectiva.

L'annex pretén, per una banda, aportar informació rellevant i elements d'anàlisi i reflexió que ajudin a situar la relació mitjans/educació i plantejar les bases d'una perspectiva didàctica necessària per arribar a construir les pròpies propostes didàctiques arribat el moment. Està estretament lligat a la realització del projecte entès sempre com a la culminació de tot el procés de treball plantejat al llarg del curs. El projecte està, doncs, estretament lligat a tots els mòduls del curs, però de manera especial amb l'annex, que és qui té a veure fonamentalment amb la dimensió metodològica del plantejament didàctic dels mitjans a l'aula. En aquest annex s'ofereixen a més, un recull de 10 propostes didàctiques que pretenen ser una exemplificació de com es poden plantejar didàcticament determinats àmbits relacionats amb els mitjans. Aquestes propostes tenen un caràcter orientatiu i procuren aportar informació que ajudi a suggerir i adaptar possibles propostes didàctiques al nivell, possibilitats, interessos i necessitats de cada cas en particular. També recull, en les dues darreres pràctiques, un recull de recursos.

Es pretén en definitiva crear coneixement al voltant dels mitjans de comunicació i la seva interrelació amb l'educació, a través de propostes d'observació, reflexió i d'acció, fonamentades en processos d'interacció entre iguals, el tutor/a i un/na mateix.

Els mòduls són:

 • Mòdul 1: Aspectes bàsics dels mitjans de comunicació.
 • Mòdul 2: Estratègies comunicatives dels mitjans de comunicació.
 • Mòdul 3: Els llenguatges dels mitjans de comunicació.
 • Mòdul 4: Les audiències.
 • Annex: Mitjans de comunicació i Educació. Plantejament didàctic, propostes didàctiques i recursos.

Aquest mapa conceptual reflecteix l'estructura general del curs pel que fa al tractament dels seus continguts.

Mapa conceptual general del curs