Propostes d'aprofitament didàctic dels mitjans (II). Plantejament d'un recorregut per la Xarxa

L'objectiu d'aquest bloc és presentar i desenvolupar models de propostes de treball que, a mode d'exemple, utilitzen la Xarxa com a eina per cercar informació i elaborar treballs pautats.

Desenvolupament del bloc

La Xarxa com a font d'informació

El treball a la Xarxa en l'educació primària té uns condicionants especial, tant per la gran quantitat de continguts que circulen, entre els quals se'n poden trobar de no gens recomanables per a aquestes edats, com per les limitacions que l'alumnat d'aquesta edat pugui tenir pel que fa a velocitat i comprensió lectores.

Motius com aquests fan que no es pugui proposar un treball fonamentalment autònom i creatiu fins a cursos superiors. Per tant, el treball en aquesta etapa haurà d'estar especialment dirigit i pautat.

Aquestes són algunes de les possibilitats que cal tenir presents a l'hora de plantejar-se treballar amb la Xarxa:

  • Utilitzar recursos elaborats en portals educatius com a font d'informació.
Mostra d'alguns dels portals més coneguts
  • Encara que més laboriós, es pot crear petits portals que condueixin els infants a una sèrie de recursos prèviament testats i que puguin ser utilitzats per a la realització de determinades activitats. D'aquesta manera es poden ajustar molt més els materials a les característiques del l'alumnat.

Exemple d'una adaptació:

Vist aquest exemple, es poden fer exercicis semblants, o encara de més senzills, que representin una navegació acotada i senzilla per la Xarxa, per tal d'obtenir informació sobre aspectes concrets que es pugui demanar a l'alumnat en treballs organitzats.

  • Un altre cas. A l'hora d'organitzar una excursió es pot generar, per exemple, un document de text amb una sèrie d'enllaços que aportin informació sobre el lloc, el trajecte i les condicions atmosfèriques que previsiblement hi haurà. Els enllaços proposats aniran aportant la informació desitjada per tal de recollir totes les dades necessàries que es demanen.
  • Un altre tema sobre el qual es pot treballar utilitzant la Xarxa és la consulta d'enciclopèdies i altres bases de dades que aportin informació sobre qüestions curriculars. La seva consulta ha de ser dirigida i acotada per tal que l'infant trobi i localitzi allò que cerca, sense que el text sigui excessiu ni la informació irrellevant.
Algunes enciclopèdies que es troben a la Xarxa
  • També es troba a la Xarxa multitud de miniunitats didàctiques que es poden treballar concretament; també es pot crear seqüències didàctiques que en guiïn l' aplicació i tractin més continguts.

Es pot intentar, per exemple, de crear una seqüència didàctica adaptada amb aquests recursos extrets de diferents fonts:

TEMA: ELS VOLCANS
1 2 3 4
  • L'ús de websquest. Un altre recurs que s'està estenent molt és el webquest. A partir d'un objectiu, es munta una pàgina web amb una sèrie d'activitats que es poden solucionar amb l'ajut de la informació que es va trobant a la Xarxa. Les adreces de consulta estan proposades en la mateixa webquest. Alguns exemples i pàgines amb informació per trobar-ne d'adaptades als nivells i temes, i també amb recursos per fer-ne.
Pàgina de les webquest de la xtec. Per conèixer què són, trobar les eines per fer-ne, i veure'n un munt de fetes
cacera.jpg
Un exemple de recull de webquests per a primària
portal.jpg
El portal de la comunitat catalana de webquest. Amb moltes webquests interessants i també amb força plantilles i generadors per a fer webquests.

Aquestes són algunes de les estratègies que es poden utilitzar a primària per aprofitar les potencialitats de la Xarxa. N'hi ha d'altres que no s'han esmentat, i encara més moltes altres per descobrir i aprofitar. Penseu que és un mitjà molt nou que encara no s'ha acabat de desenvolupar, del qual tampoc es coneixen totes les possibilitats.